Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Orman Ürünleri Grubu mal alımı

Tarih: 31 Ağustos, 2021
a a a

ORMAN ÜRÜNLERİ GRUBU SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KIRSAL
HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Orman Ürünleri
Grubu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/491166
1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KIRSAL HİZMETLER ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karabas Mahallesi Fuar İçi 6. Sokak No:11 41010
İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623181000 (0266) - 2623172688
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde
Kullanılmak Üzere Orman Ürünleri Grubu
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif
İşlerinde Kullanılmak Üzere Orman Ürünleri Grubu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 6. Cadde İzmit/KOCAELİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 10 gün
içerisinde işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde Karabaş Mahallesi Sanayi Fuarı
6. Cadde İzmit/KOCAELİ adresine mesai saatleri
içerisinde, idarenin belirlediği şekil ve zamanda, yükleme,
boşaltma ve nakliye yükleniciye ait olmak üzere teslim
programında belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati
: 24.09.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B
Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü orman ürünleri grubu malzemesi alımı
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım