STRATEJİK PLANLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre stratejik plan, ‘‘Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.’’ olarak tanımlanır.

Stratejik Plan, mevcut kaynakları etkin kullanmak, nitelikli kamu hizmeti sunmak, mali yönetimde etkinliği artırmak, toplumsal beklentileri karşılayarak yaşam kalitesini artırmak, kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek ve saydam, hesap verilebilir bir yönetim için önem arz etmektedir.

Stratejik planlama;

  • Kentin mevcut durumunu ve gelecekte karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri analiz etmek
  • Kentin ulaşmak istediği vizyon ve hedefler konusunda ortak bir anlayış ve uzlaşma oluşturmak
  • Bu vizyon ve hedeflere ulaşmak için belediyenin ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini belirlemek için sistematik bir yöntem izlemektir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlarını, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. ve 18. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi gereğince hazırlamaktadır.

 

STRATEJİK PLAN (2020 - 2024)
STRATEJİK PLAN (2015 - 2019)
STRATEJİK PLAN (2010 - 2014)

 

 

 

 

Bizi;
sosyal medyada takip edin!