Derince İlçesi (2022 Yılı) Yol Bakım Onarım Ve Yapım İşi

Tarih: 24 Şubat, 2022
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YOL BAKIM, ONARIM VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Derince İlçesi (2022 Yılı) Yol Bakım Onarım Ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2022/127413

1-İdarenin

a) Adresi

:

D-100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Eski SEKA İdari Binası İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623242260 - 2623172659

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

33.500 TON PLENTMİKS TEMEL, 16.500 TON BİNDER TABAKASI, 7.250 TON AŞINMA TABAKASI YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KOCAELİ/DERİNCE

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

21.03.2022 - 12:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/V Grup Karayolu İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.

İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.

Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

BİNDER TABAKASI YAPILMASI

21,594 %

31,041 %

13,50

AŞINMA TABAKASI YAPILMASI

10,330 %

14,850 %

6,50

YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

8,877 %

12,760 %

5,50

PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI

8,369 %

12,030 %

5

BASKI BETON KALDIRIM YAPILMASI

2,503 %

3,598 %

1,50

TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ

2,129 %

3,060 %

1,50

DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ VE KULLANILMASI

1,835 %

2,637 %

1

HENDEK/YAPI TEMELİ KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1,109 %

1,594 %

1

ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

1,068 %

1,535 %

0,50

PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM)

0,899 %

1,293 %

0,50

Ø 400 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU DÖŞENMESİ

0,780 %

1,121 %

0,50

TUVANEN DOLGULU KABLO KANALI YAPILMASI

2,361 %

3,394 %

1,50

10 MT BOYUNDA GÖVDESİ LEDSİZ MOTİF LEDLİ LEGOLU IŞIKLI ALT KAİDELİ ALÜMİNYUM AYDINLATMA DİREĞİ TEMİNİ VE MONTAJI

2,191 %

3,149%

1,50

110 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 450 N (METALİK OLMAYAN, YERALTINA)

0,766 %

1,102%

0,50

İŞ GRUBU-1 (DİĞER İNŞAAT KALEMLERİ)**

9,601 %

13,802 %

6

İŞ GRUBU-2 (ELEKTRİK KALEMLERİ)***

5,589 %

8,034 %

3,50

** İŞ GRUBU-1 (DİĞER İNŞAAT KALEMLERİ) :

İNŞ/03 İNŞ/06 İNŞ/07 İNŞ/08 İNŞ/10 İNŞ/11 İNŞ/12 İNŞ/13 İNŞ/14 İNŞ/15 İNŞ/16 İNŞ/17 İNŞ/18 İNŞ/19 İNŞ/20 İNŞ/22 İNŞ/23 İNŞ/24 İNŞ/25 İNŞ/26 İNŞ/27 İNŞ/32 İNŞ/33 İNŞ/34 İNŞ/36 İNŞ/37 İNŞ/38 İNŞ/39 İNŞ/40

***İŞ GRUBU-2 (ELEKTRİK KALEMLERİ): ELK 60, ELK 64, ELK 72 dışında kalan elektrik kalemleri

ELK 01 ELK 02 ELK 03 ELK 04 ELK 05 ELK 06 ELK 07 ELK 08 ELK 09 ELK 10 ELK 11 ELK 12 ELK 13 ELK 14 ELK 15 ELK 16 ELK 17 ELK 18 ELK 19 ELK 20 ELK 21 ELK 22 ELK 23 ELK 24 ELK 25 ELK 26 ELK 27 ELK 28 ELK 29 ELK 30 ELK 31 ELK 32 ELK 33 ELK 34 ELK 35 ELK 36 ELK 37 ELK 38 ELK 39 ELK 40 ELK 41 ELK 42 ELK 43 ELK 44 ELK 45 ELK 46 ELK 47 ELK 48 ELK 49 ELK 50 ELK 51 ELK 52 ELK 53 ELK 54 ELK 55 ELK 56 ELK 57 ELK 58 ELK 59 ELK 61 ELK 62 ELK 63 ELK 65 ELK 66 ELK 67 ELK 68 ELK 69 ELK 70 ELK 71 ELK 73 ELK 74 ELK 75 ELK 76 ELK 77 ELK 78 ELK 79 ELK 80 ELK 81 ELK 82 ELK 83 ELK 84 ELK 85 ELK 86 ELK 87 ELK 88 ELK 89 ELK 90 ELK 91 ELK 92 ELK 93 ELK 94 ELK 95 ELK 96 ELK 97 ELK 98 ELK 99 ELK 100 ELK 101 ELK 102 ELK 103

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

24.10.2018 tarih ve 30575 Resmi Gazete sayılı karar gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabına kullanılan ‘’N’’ katsayısı ‘’1,00’’ olarak belirlenmiştir. 8878/1-1

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım