AGREGA SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 18 Şubat, 2022
a a a

AGREGA SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ASFALT ÜRETİM VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Asfalt Üretiminde Kullanılmak Üzere Agrega Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/114280

1-İdarenin

a) Adresi

:

D-100 Karayolu Üzeri Seka İdari Binası İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623242260 - 2623172659

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

100.000 Ton Taş Tozu, 130.000 Ton Asfalt Agregası ve 150.000 Ton Balast Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde işe başlanacak olup, Malzemeler 240 takvim günü içinde Nakliye Özel Şartnamesinde belirtilen şartlarda idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

23.03.2022 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerce Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan Taş Ocağı açma ve işletme ruhsatını teklifleri ile birlikte sunulacaktır. İsteklilerin malzemeyi temin edecekleri üretim tesisine kiralama veya mülkiyet yoluyla sahip olması gerekmektedir. Kiralama suretiyle üretim tesisi işleten isteklilerin noter onaylı kira sözleşmelerini, üretim tesisi kendi mülkiyetinde olan isteklilerinde üretim tesisinin kendi mülkiyetinde olduğuna dair belgeleri teklif zarfında sunmaları gereklidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale konusu olan Aşınma, ve Binder Asfalt üretiminde kullanılacak Agregalar ile Balast (Asfalt Agregası Hammaddesi) malzemelerinin katalog kapsamında değerlendirilmesi için, İsteklilerin; Karayolları vb. akredite bir kuruluşça taşocağının ismi ve mevkii açıkça belirtilmiş şekilde 2019 yılı veya daha yeni tarihli onaylı Aşınma, Binder, Asfalt Dizayn Raporlarını, teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel Sektöre gerçekleştirilmiş olan her türlü Asfalt Agregası Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Asfalt üretiminde Bitüm en büyük maliyet yükünü oluşturmaktadır. Bu nedenle; Karayolu Teknik Şartnamesinde belirtilen Fiziksel ve Mekanik Özellikleri itibariyle, şartnamelerin limitleri içerisinde kalan ve en az bitüme ihtiyaç duyulan Agrega gurubunun seçilmesi suretiyle idareye olan maliyetleri düşürmek için:

Asfalt Agregalarının asfalt üretimine maliyeti; asfalt agregasının teklif tutarına, üretilecek asfalt cinslerinin dizayn raporlarında belirtilen bitüm miktarları karşılığı tutarlarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Şayet, Dizayn Raporlarında soyulma mukavemetini arttırmak üzere katkı malzemesi önerilmiş ise; hesaplanacak katkı malzemesi miktarları karşılığı tutarlar da idarece piyasa araştırması yapılması suretiyle agregaların asfalt üretimine maliyeti hesabında dikkate alınacaktır.

İhale konusu 230.000 Ton asfalt agregası ve 150.000 Ton Balast (Asfalt Agregası Hammaddesi) ile 152.000 Ton Aşınma, 228.000 Ton Binder asfalt üretilecektir.

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Hesabı:

F =A+B+C= ........ TL

İHALE TEKLİF TUTARI

A (TL)

BİTÜM TUTARI HESABI

Sıra No

Üretilecek Asfalt Cinsi

Üretimi Planlanan Miktar
(Ton)
(a)

İhale Tarihindeki Tüpraş Bitüm Fiyatı
…. / …. / 2022
(TL/Kg)
(b)

Bitüm Tutarı
(TL)

Dizayn Bitüm Miktarı
(Kg/Ton)
( c)

Bitüm Tutarı
(TL)
(B=a*b*c)

1

AŞINMA

152.000,00

2

BİNDER

228.000,00

TOPLAM BİTÜM TUTARI

B (TL)

KATKI MALZEMESİ TUTARI HESABI

Sıra No

Üretilecek Asfalt Cinsi

Üretimi Planlanan Miktar

(Ton)
(d)

İhale Tarihindeki Katkı Malzemesi Fiyatı
(TL/Kg)
( e)

İhale Tarihindeki

Katkı Malzemesi Tutarı
(TL)

Dizayn Katkı Malzemesi Miktarı
(Kg/Ton)
(g)

Dizayn Katkı Malzemesi Tutarı
(TL)
(C=d*e*g)

1

AŞINMA

152.000,00

2

BİNDER

228.000,00

TOPLAM KATKI MALZEMESİ TUTARI

C (TL)

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF TUTARI HESABI:

OMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF = İHALE TEKLİF TUTARI + BİTÜM TUTARI +KATKI MALZEMESİ TUTARI

F=A+B+C
(TL)

Yukarıda yeralan Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Hesabı Tablosu belge olarak ihale dokümanları ekinde sunulmuştur.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım