28 AĞUSTOS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 9 Ağustos, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Toplam Alan

Kira Süresi

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici /

İştirak Teminatı

İhale

Saati

1

Körfez İlçesi, Güney Mah. Rıhtım Cad. Tütünçiftlik Sahili/ Balık Ekmek Satış Yeri

40 m²

3 Yıl

950,00-TL+ KDV

1.026,00-TL

3.000,00-TL

10:30

2

Körfez İlçesi, Güney Mah. Tütünçiftlik Sahili İskele Üzeri/ Çay Bahçesi

300 m²

3 Yıl (sezonluk)

3.000,00TL+

KDV

1.350,00-TL

3.000,00-TL

10:33

3

Gebze İlçesi, Gebze Hal Tesisleri, 36 Nolu İşyeri/ Çay Ocağı

43 m²

3 Yıl

1.365,00-TL+ KDV

1.474,20-TL

3.500,00-TL

10:36

4

Karamürsel İlçesi, Karamürsel Mezbaha Tesisleri, 5 Nolu İşyeri/ Sakatatçı

10 m²

3 Yıl

120,00-TL+ KDV

129,60-TL

500,00-TL

10:39

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 28 Ağustos 2019 tarihinde ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

*Sezonluk Kiralama Mayıs, Haziran,Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsamaktadır.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.