13-20 OCAK 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 1 Ocak, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli+KDV

Geçici Teminat/ İştirak Teminatı

İhale Tarih/ Saat

Kira Süresi

İhale

Usulü

1

İzmit İlçesi, Sapakpınar Mahallesinde bulunan 1-2 No'lu
Köy Ürünleri Satış Yeri (40.00m²)

500,00-TL+KDV

540,00-TL

1.000,00-TL

13.01.2021/ 10:30

3 Yıl

Açık Teklif

45 MAD.

2

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Sapakpınar Mahallesi 3-4-5 Nolu Köy Ürünleri Satış Yeri (60.00m²)

750,00-TL+KDV

810,00-TL

1.500,00-TL

13.01.2021/ 10:33

3 Yıl

Açık Teklif

45 MAD.

3

İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Cd. No:78/1 Dernek Lokali (262 m²)

4.950,00-TL+KDV

5.346,00-TL

10.000,00-TL

13.01.2021/ 10:36

3 Yıl

Açık Teklif

45.MAD.

4

Çayırova- Şekerpınar Mah. 304 Ada 1 Parsel Kalici İş Merkezi Zemin kat 11 nolu işyeri (30 m2 )

300,00-TL

324,00-TL

1.000,00-TL

20.01.2021/ 10:30

3 Yıl

Açık Teklif

45 MAD.

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat, şartlarda ve 2886 sayılı DİK ihale Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.