SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT EKSTRAKSİYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 16 Ağustos, 2023
a a a

SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT EKSTRAKSİYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI -TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

"Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkileriyle Kırsal Kalkınma Projesi" ne istinaden Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Sistemi Alımı (Kurulumu ve Devreye Alımı Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/819181

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI -TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Körfez Mah. Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:50 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623181000 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

"Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkileriyle Kırsal Kalkınma Projesi" ne istinaden Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Sistemi Alımı (Kurulumu ve Devreye Alımı Dahil)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tübitak Mam Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:1 P.K. 21 41470 Gebze/KOCAELİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde Tübitak Mam (Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze/KOCAELİ) adresine mesai saatleri içerisinde, İdarenin belirlediği şekil ve zamanda, yükleme, boşaltma, nakliye yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecek, kurulumu ve devreye alımı tamamlanacaktır. Yüklenici firma idarenin belirlediği teslim programına saat, gün ve miktar olarak uyacaktır. Mali yıl sonu olan 31.12.2023 tarihine kadar bitirilmesi esastır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.09.2023 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım