Kocaeli İlinde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerimize Destek İçin Akaryakıt Alımı

Tarih: 14 Ağustos, 2023
a a a

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TARIMSAL

HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli İlinde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerimize Destek İçin Akaryakıt Alımı mal alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,

teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İKN

:

2023/807466

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLER

DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İ

b) Adresi

:

Körfez Mah. Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:50

İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

02623180208 - 02623172688

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kocaeli İlinde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerimize Destek İçin Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.700.000 litre motorin alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

21.12.2021 tarih ve 638 no’lu Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi Meclis Kararının Kırsal Kalkınma Ve Tarımsa

l

Destek Yönetmeliği gereğince yüklenicinin başta İzmit

merkezde bulunan en az 1 istasyonundan olmak üzere, İlimizin diğer ilçelerinin en az 11 tanesinde anlaşmal olduğu en az 1 er istasyondan yapılacaktır.

ı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici Teknik Şartnamede belirtilen kriterlere ve idarenin belirlediği şekil ve zamanda uygun olan Akaryakıt ürünlerinin teslimatlarını idarenin tebligatından sonra

14.10.2023 tarihinde başlanarak 31.12.2023 tarihine kadar

yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

İş 14.10.2023 tarihinde başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.09.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmas

ı

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İhaleye katılmak isteyen İstekli, Dağıtım Firması ise, Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.

b) İstekli Yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu veya Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan aldığı bayii olduğunu gösteren bayilik belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığına dair EPDK’ca verilen belgeyi verecektir.

İstekliler yukarıda sayılan belge veya belgelere ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda belirtmek zorundadır. İstekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak ihale sürecinde idare tarafından istenmesi halinde idareye sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

< >Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

< >İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler, Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir. Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.

Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

< >İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

< >Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: İzmit Merkezde en az 1 (bir) akaryakıt istasyonu bayiliği olduğunu belgelendirmesine ilişkin noter tasdikli belge ibraz edecektir. Yüklenici firma; İlimizin diğer ilçelerinin en az 11 tanesinde anlaşmalı olduğu en az 1 er akaryakıt istasyonuyla anlaşmalı olduğunu belgelendirmesine ilişkin Sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneğini ibraz edecektir. İstekliler yukarıda sayılan belge veya belgelere ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda belirtmek zorundadır. İstekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak ihale sürecinde idare tarafından istenmesi halinde idareye sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş her türlü akaryakıt alımı kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife

ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale

sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım