K.B.B. 3319 Ada, 1 Parselde Bulunan Tescilli Lojman Yapısı Rekonstrüksiyon Yapım İşi

Tarih: 25 Şubat, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

K.B.B. 3319 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ LOJMAN YAPISI REKONSTRÜKSİYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2021/84914

İşin Adı

:

K.B.B. 3319 Ada, 1 Parselde Bulunan Tescilli Lojman Yapısı Rekonstrüksiyon Yapım İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040

b) Telefon ve faks numarası

:

2623314520 - 2623172602

c) Elektronik posta adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.kocaeli.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye idareden temin edilen ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Yapılacağı Yer

:

KOCAELİ/İZMİT

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yapılmasından itibaren 10(ON) takvim günüdür

ç) İşin süresi

:

360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

16.03.2021 – 15:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Bu işe ait idari şartnamenin 10. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği işe ait idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş Deneyim Belgeleri;
Yönetmeliğin 8. maddesinin ( e ) bendine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 (yüzdeelli) oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
b) İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen ve aşağıda belirtilen teknik personel için;
Teknik Personel Taahhütnamesini teklif ekinde idareye sunulacaktır.
Taahhüt Teknik Personel Listesi;

GÖREVİ ÜNVANI DENEYİM MİKTAR

Şantiye Şefi Mimar/Restoratör 5 YIL 1 KİŞİ

Elektrik Teknikeri Elektrik Teknikeri 3 YIL 1 KİŞİ

Makine Teknikeri Makine Teknikeri 3 YIL 1 KİŞİ

İş Güvenliği Uzmanı A VEYA B SINIFI BELGELİ 1 KİŞİ

İhale üzerine kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Benzer İşler Tebliği B-I grubu işler. ” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
4.4.1.Sunulacak iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından verilmiş tanınan ve tanımlanmış mekanlarla ilgili olduğunu tevsik edici belgenin istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde verilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150-TL (yüzellitürklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15-İşin süresi yer tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım