Başiskele İlçesi Birinci Kısım 2022 Yılı Yol Bakım, Onarım Ve Yapım İşi 

Tarih: 25 Şubat, 2022
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YOL BAKIM, ONARIM VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Başiskele İlçesi Birinci Kısım 2022 Yılı Yol Bakım, Onarım Ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2022/132445

1-İdarenin

a) Adresi

:

D-100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Eski SEKA İdari Binası İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623242260 - 2623172659

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

28000 Ton Plent-Miks, 17000 Ton Bitümlü Sıcak Temel, 12250 Ton Binder Tabakası, 120 M Korkuluk İmalatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KOCAELİ / BAŞİSKELE

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

22.03.2022 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/V Grup Karayolu İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami

Oran

Fiyat Dışı

Unsur

Puanı

İNŞ/17

BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI

20.032%

28.796%

12.50

İNŞ/18

BİNDER TABAKASI YAPILMASI

15.791%

22.699%

10.00

İNŞ/16

PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI

6.822%

9.806%

4.00

İNŞ/09

SÜPÜRGE BETON YAPILMASI

2.823%

4.058%

1.50

İNŞ/05

TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ

2.198%

3.159%

1.50

İNŞ/04

HENDEK KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

2.141%

3.078%

1.50

İNŞ/19

PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM)

2.029%

2.916%

1.50

İNŞ/01

YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1.807%

2.598%

1.00

İNŞ/35

TEKLİ BETONARME YAĞMURSUYU IZGARASININ SET HALİNDE TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (D400 IZGARA KAPAĞI, BETONARME PREKAST)

1.329%

1.911%

1.00

İNŞ/07

BORU GÖMLEKLEMESİ VE YATAKLAMASI YAPILMASI

1.329%

1.911%

1.00

İNŞ/13

BASINÇ DAYANIM SINIFI C30/37 (BS 30) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

1.289%

1.853%

1.00

İNŞ/11

NERVÜRLÜ DONATI ÇELİĞİ TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ

1.282%

1.844%

1.00

İNŞ/20

PREFABRİK BETON BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

1.202%

1.728%

0.50

İNŞ/06

KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

1.132%

1.628%

0.50

İNŞ/28

Ø 600 MM ENTEGRE CONTALI,BUHAR KÜRLÜ BETON BORU DÖŞENMESİ

1.037%

1.491%

0.50

İNŞ/32

1.00 MT İÇ ÇAPINDA PREFABRİK MUAYENE BACASI YAPILMASI

0.941%

1.352%

0.50

İNŞ/10

NERVÜRLÜ ÇELİK HASIR TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0.910%

1.308%

0.50

ELK 97

DEMONT.ŞEHİRİÇİ A.G VE O.G. MÜŞT. SANTRFÜJ VE VİBRE ŞEBEKE DİREKLERİ İÇİN

0.982%

1.412%

0.50

ELK 129

TUVANEN DOLGULU KABLO KANALI YAPILMASI

0.960%

1.380%

0.50

İŞ GRUBU-1 (DİĞER İNŞAAT KALEMLERİ)

7.396%

10.632%

5

İŞ GRUBU-2 (ELEKTRİK KALEMLERİ)

6.566%

9.439%

4

İŞ GRUBU-1 (DİĞER İNŞAAT KALEMLERİ): İNŞ-17, İNŞ-18, İNŞ-16, İNŞ-09, İNŞ-05, İNŞ-04, İNŞ-19, İNŞ-01, İNŞ-35, İNŞ-07, İNŞ-13, İNŞ-11, İNŞ-20, İNŞ-06, İNŞ-28, İNŞ-32, İNŞ-10 dışında kalan bütün inşaat kalemleri

İŞ GRUBU-2 (ELEKTRİK KALEMLERİ): ELK 97, ELK 129 dışında kalan bütün elektrik kalemleri


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

24.10.2018 tarih ve 30575 Resmi Gazete sayılı karar gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabına kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir. 8878/1-1

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım