AYDINLATMA DİREĞİ, ARMATÜR İLE ÜST GEÇİT LED AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 8 Şubat, 2022
a a a

AYDINLATMA DİREĞİ, ARMATÜR İLE ÜST GEÇİT LED AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ENERJİ, AYDINLATMA VE MEKANİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Geneli Aydınlatma Direği, Armatür İle Üst Geçit Led Aydınlatma Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/71915

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ENERJİ, AYDINLATMA VE MEKANİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Karabaş Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı Hatıra Sokak Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı İdari Bina İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623182628 - 2623212544

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kocaeli Geneli Aydınlatma Direği, Armatür İle Üst Geçit Led Aydınlatma Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kalem Alüminyum Kavşak Görselleri, 28 Kalem Aydınlatma Direkleri ve Elemanları, 9 Kalem Ledli Aydınlatma Elemanları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kocaeli Geneli

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde İş Başlama Tutanağı imzalanarak işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde ilk teslimler yapılacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren toplam 180 takvim günü içerisinde İdarenin göstereceği yere, İdarenin belirlediği şekil ve zamanda, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj dahil olan malzemelerde montaj yükleniciye ait olmak üzere tüm malzemeler teslim edilecektir. Teslim programında belirtilen süre ve oranlarda uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.03.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

2. Kısıma fiyat verecek İstekliler o kısımda 1. veya 2. avantajlı teklif sahibi olmaları durumunda; ihale sürecinde İdare tarafından istenildiğinde 8. Kalem 10+10 mt Logolu Direk ve 17. Kalem 6+8 mt Gövde Ledli Logolu Direk için birer numune vererek, İdare'nin belirlediği süre ve şartlarda teslim edeceklerini, yeterlilik bilgileri tablosu "Katalog ve /veya Fotoğraf" sütünu açıkma bölümünde beyan edeceklerdir. (Her iki numune de direk, kaide, çelik altlık ve boru, ankraj çubukları dahil olmak üzere teslim edilecektir. İdare teslim alınan numuneleri şartnameye uygunluklarını tespit etmek amacı ile İdare'nin belirleyeceği akredite kurumlara teste tabi tutar.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. ve 2. Kısım için kamu ya da özel sektöre gerçekleştirilen her türlü alüminyum aydınlatma direği alımı, 3. Kısım için kamu ya da özel sektöre gerçekleştirilen her türlü elektrik malzemesi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım