Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapımı

Tarih: 19 Eylül, 2023
a a a

TRAMVAY HATTI YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - RAYLI SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/957341

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - RAYLI SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

D-100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Eski SEKA İdari Binası İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

02623212429 - 02623212429

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yaklaşık 3.8 Km Hat Uzunluğunda, Toplam 6 İstasyondan Oluşan Tramvay Hattı ve Mevcut 15 Adet Tramvay Durak Uzatılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kocaeli/İzmit

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.10.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan A/VI. Grup İşler Veya D/VI. Grup İşler

Yukarıda Belirtilen İşleri Bir Arada Veya Ayrı Ayrı Yapmış Olmak Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik ve Elektromekanik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

SENTETİK MAKRO-MİKRO FİBER DONATI TEMİNİ VE BETON SANTRELİNDE BETONA EKLENMESİ

0,8585%

1,1615%

0,6

BASKI ASFALT YAPILMASI

1,0965%

1,4835%

0,7

DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ VE KULLANILMASI

1,326%

1,794%

0,8

YAPI VE TEMEL KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1,19%

1,61%

0,8

HENDEK KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

0,7735%

1,0465%

0,5

KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

0,7225%

0,9775%

0,5

BASINÇ DAYANIM SINIFI C16/20 (BS 16) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

0,561%

0,759%

0,4

BASINÇ DAYANIM SINIFI C25/30 (BS 25) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

0,9095%

1,2305%

0,6

BASINÇ DAYANIM SINIFI C30/37 (BS 30) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

4,5305%

6,1295%

3

NERVÜRLÜ ÇELİK HASIR TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,204%

0,276%

0,1

GRANÜLER ALT TEMEL YAPILMASI

0,6205%

0,8395%

0,4

GEOGRİD MALZEMESİ İŞÇİLİĞİ VE DÖŞENMESİ

0,4165%

0,5635%

0,3

Rİ59N RAYLI, R=50M, TİP 1:6 "S" MAKAS DÖŞENMESİ

0,9605%

1,2995%

0,6

Rİ59N RAYLI, R=50M, TİP 1:6 ÇAPRAZ MAKAS DÖŞENMESİ

1,0965%

1,4835%

0,7

Rİ59N RAYLI,R=50M, TİP 1:6 MAKAS GRUBU DÖŞENMESİ (MEVCUT HATTIN ÜZERİNE)

0,731%

0,989%

0,5

KAUÇUK ESASLI RAY BAĞLANTI ELEMANLI Rİ59N RAYIN HATTA DÖŞENMESİ

9,265%

12,535%

6

KAUÇUK ESASLI RAY BAĞLANTI ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ

2,21%

2,99%

1,5

Ø 120 CM ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

0,323%

0,437%

0,2

NERVÜRLÜ DONATI ÇELİĞİ TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ

2,2015%

2,9785%

1,5

6+6 MM KALINLIKTA ÜST CAMI RENKLİ ALT CAMI SAYDAM LAMİNE VE TEMPERLİ CAM TEMİNİ VE MONTAJI

0,527%

0,713%

0,3

8+8 MM KALINLIKTA RENKSİZ SAYDAM LAMİNE VE TEMPERLİ CAM TEMİNİ VE MONTAJI

0,5355%

0,7245%

0,4

TRAMVAY DURAKLARINDA KANOPİ,SUNDURMA VE KORKULUKLAR İÇİN ÇELİK İMALATI VE MONTAJININ YAPILMASI

2,278%

3,082%

1,5

TRAMVAY DURAKLARINA YAKILMIŞ GRANİT PLAK KAPLAMA TEMİNİ VE YAPILMASI

1,0965%

1,4835%

0,7

ÇELİK PALPLANJ İKSA PROFİL ÇAKILMASI VE SÖKÜLMESİ

0,3825%

0,5175%

0,3

YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

0,408%

0,552%

0,3

ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI

0,1955%

0,2645%

0,1

PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI

0,6715%

0,9085%

0,4

BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI

0,9605%

1,2995%

0,6

BİNDER TABAKASI YAPILMASI

0,6885%

0,9315%

0,5

AŞINMA TABAKASI YAPILMASI

0,5185%

0,7015%

0,3

MİNERAL PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6CM)

2,04%

2,76%

1,5

TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ

0,2465%

0,3335%

0,2

20X30X50 CM MİNAREL YÜZEYLİ YATIK BETON BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

1,139%

1,541%

0,8

30X35X36 CM MİNAREL YÜZEYLİ BETON SINIR ELEMANI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,272%

0,368%

0,2

BETON AYIRMA TAŞI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (TRAMVAY HATTI İLE KARAYOLU AYIRMAK İÇİN)

0,2465%

0,3335%

0,2

Çapı 2200 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)(Her Türlü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından, Boru Bedeli Dahil)

1,122%

1,518%

0,7

Ø 800 MM ENTEGRE CONTALI,BUHAR KÜRLÜ B.A BORU DÖŞENMESİ

0,3995%

0,5405%

0,3

Ø 1000 MM ENTEGRE CONTALI,BUHAR KÜRLÜ B.A BORU DÖŞENMESİ

0,3145%

0,4255%

0,2

1.00 MT İÇ ÇAPINDA PREFABRİK MUAYENE BACASI YAPILMASI

0,612%

0,828%

0,4

1.20 MT İÇ ÇAPINDA YAGMURSUYU MUAYENE BACASI YAPILMASI

0,255%

0,345%

0,2

ELENMİŞ MALZEME İLE KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI

0,2295%

0,3105%

0,2

Ø 300 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ( Nakliyeler dahildir )

0,2805%

0,3795%

0,2

Ø 350 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ( Nakliyeler dahildir )

0,2635%

0,3565%

0,2

Ø 500 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ( Nakliyeler dahildir )

0,2635%

0,3565%

0,2

90 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 450 N (METALİK OLMAYAN, YERALTINA)

0,204%

0,276%

0,1

1X120 MM2 KAUÇUK KABLO 1,8/3 kV NSGAFÖU KABLO TEMİNİ VE MONTAJI

0,255%

0,345%

0,2

ÇOKLU DONATI TAŞIYAN DİREKLER

0,8075%

1,0925%

0,5

HER TÜRLÜ DONATI VE HAT SONU MONTAJI TAŞIYAN DİREKLER

0,374%

0,506%

0,2

ANTİŞÖMİNMAN ANKRAJ DİREKLERİ

0,221%

0,229%

0,1

AYIRICI TAŞIYAN DİREKLER

0,204%

0,276%

0,1

STANDART KATENER İÇİN KARŞI AĞIRLIKLI GERDİME CİHAZI İLE HAT SONU MONTAJLARI

0,3315%

0,4485%

0,2

METAL DİREKLERE DEKORATİF GİYDİRME DONANIMI

0,272%

0,368%

0,2

KONTAKT TELİ

0,7225%

0,9775%

0,5

TAŞIYICI TEL

0,714%

0,966%

0,5

STANDART KONSOL-HOBAN DONANIMI

0,9605%

1,2995%

0,6

RİNG HÜCRESİ

0,51%

0,69%

0,3

1×400ş/25 mm²,20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO VE MONTAJI

5,474%

7,406%

4

TRAFO BESLEME HÜCRESİ

0,697%

0,943%

0,5

TRANSFORMATÖR 1500kVA CER TRAFOSU

1,36%

1,84%

1

AC/DC SİSTEM KABLOLARI(1x240 2XSY)

1,785%

2,415%

1

REDRESÖR

0,6375%

0,8625%

0,4

DC ÇIKIŞ FİDER HÜCRESİ

1,5045%

2,0355%

1

DC GİRİŞ FİDER HÜCRESİ

0,7055%

0,9545%

0,5

DC NEGATİF BARA HÜCRESİ

0,6545%

0,8855%

0,4

Gerilim Sınırlama Cihazı

0,2635%

0,3565%

0,2

İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU 250 KVA

0,238%

0,322%

0,2

REDRESÖR GRUBU 110 V DC 85 Ah

0,527%

0,713%

0,3

TRAFO MERKEZİ BAĞLANTILAR,KABLOLAMALAR VE ARMATÜRLER VE DİĞER İŞLER

0,272%

0,368%

0,2

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS)

0,374%

0,506%

0,2

KOMPANZASYON SİSTEMİ

0,5185%

0,7015%

0,3

SCADA SİSTEMİ

0,357%

0,483%

0,2

1200X(600+800)x500 MM KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2)

0,255%

0,345%

0,2

LEDLİ KANOPİ AYDINLATMASI

0,629%

0,851%

0,4

YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANI

0,4335%

0,5865%

0,3

"Full HD 1080p formatında 1920X1080 Pixel çözünürlükte Renkli Harici PTZ Kamera "

0,391%

0,529%

0,3

KAVŞAK TALEP KARTLI PANO

0,85%

1,15%

0,6

TRAMVAY ARACI ALGILAMA ÜNİTESİ

0,374%

0,506%

0,2

MAKAS MOTORU

1,054%

1,426%

0,7

KONTROL PANELİ

1,649%

2,231%

1

KAVŞAK SİNYAL ÜNİTESİ

0,6885%

0,9315%

0,5

İSTASYON HABERLEŞME İŞLERİ

0,476%

0,644%

0,3

FO-Y 144 MALZEMESİ

0,1955%

0,2645%

0,1

YERALTINDA HER KAPASİTEDE FO-Y KABLONUN ÇEKİMİ

0,3145%

0,4255%

0,2

TUVANEN DOLGULU KABLO KANALI YAPILMASI

0,901%

1,219%

0,6

TİP 1 MENHOL

0,2125%

0,2875%

0,1

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

24.10.2018 tarih ve 30575 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 8878/1-1 nolu ilanı gereği ; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan ‘’N’’ katsayısı ‘’1,00’’ olarak belirlenmiştir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım