Zabıta Dairesi Başkanlığı

0262 325 86 25

0262 325 86 25

arifusta@kocaeli.bel.tr

Zabıta Dairesi Başkanlığı

a a a

Görev Tanımı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51 inci maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/k maddesi gereği, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin teşkilatını, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma yöntem ve esaslarını ortaya koymak sureti ile hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde norm kadro esaslarına uygun olarak belediye birimleriyle koordineli olarak kanun, tüzük ve yönetmelik ve mer-i mevzuat ile verilen görevlerin gerektiğinde müştereken yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- 5216 ve 5393 sayılı kanunlar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında kalan ilçe belediyelerinin sınırları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu (15/b- 48-49 ve 51 inci maddesi), 10/07/2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (7/k maddesi-10. 21/1 ve 21/2 maddeleri), 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/04/2006-2006/9809 tarih ve sayılı Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan :İçişleri Bakanı’nı

b) Bakanlığı :İçişleri Bakanlığı’nı

c) Belediye :Kocaeli Büyükşehir Belediyesini’ni

d) Belediye Başkanı :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nı

e) Belediye Encümeni :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ni

f) Belediye Meclisi :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ni

g) Dairesi Başkanlığı :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nı

h) Şube Müdürlüğü :Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,

ı) Birim :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(Nitelik ,Bağlılık,Tanım,Kuruluş,Yetki Alanları ve Görevleri)

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

MADDE 5-

İdari Büro Zabıta Amirliği

Zabıta Dairesi Başkanlığı’ nın evrak kayıt ve koordinasyon işlemleri, Başkanlığın ikmal, ayniyat ve bütçe işlemleri ve personel işlemleri ile ilgili çalışır.

a) Kuruluşu : İdari Büro Zabıta Amirliği: Birim zabıta amiri, büro komiseri,
evrak kayıt ve dosyalama memuru, raportör, mevzuat ve basın takip memuru, arşiv ve
dosyalama memuru, fotoğraf ve video kayıt memuru, teknik donanım memuru, evrak
zimmet memuru, evrak takip ve dağıtım memuru, ikmal iaşe masası ve memurlan, personel
işlemleri masası ve memurlarınan oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni masalar
kurulabilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1- Daire Başkanının emir ve direktifleri doğrultusunda bağh Müdürlüklerin iş ve
işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak,

2- Başkanlığa gelen bütün evrakların kaydı tutularak ilgili Müdürlüklere
havale edilmek üzere Başkanlık makamına sunulmasını sağlamak.

3- Başkanlığa gelen evrakların birden fazla Müdürlüğü ilgilendiren
evrakların cevapların ilgili Müdürlüklerden alarak Başkanlık adına tek elden cevap yazısı
yazmak,

4-Başkanlık arşivini tutmak ve süresi dolan evrakları Kurum Arşivine göndermek.
5-Başkanlığın aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

6- Belirlenen görev ve yetkiler dışında, zabıta hizmetleri ilgili görülen hususlarda
ilgili makamlarla yazışma yapmak ,

7- Başkanlığa bağh Müdürlük personellerinin gölge dosyasını tutmak,

8- Başkanlığa bağh Müdürlük personellerinin senelik izin, istirahat, mazeret izni,ücretsiz izin işlemlerini takip ve yürütmek

9- Personel ile ilgili şikayetlerde gerekli araştırma, soruşturma ve inceleme
yapmak,

10- Müdürlüklerden gelen aylık puantajları düzenlemek ve ilgili birime göndermek

11 - Personel arşivini düzenlemek,

12- Başkanlığa bağlı Müdürlük personellerinin vizite kayıtlarını tutmak.

13- Göreve gelmeyen personelin, araştırma, soruşturma ve incelemesini yaparak
Başkanlık makamına bilgi arz etmek,

14- Zabıta Müdürlüklerinin günlük, ayhk çalışma programlarını denetlemek ve
Başkanlığa arz etmek.

16- Başkanlığa bağh Müdürlükler içerisinde kurulması-kaldırılması kararlaştırılan amirlik veya karakol ile ilgili destek hizmetleri müdürlüğü ile resmi yazışmalar yapmak ve takip etmek,

17- Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip
ederek, başkanlığı ve teşkilatı bilgilendirmek,

18- Başkanlık demirbaş ve tüketim malları ile ilgili destek hizmetleri
müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin Müdürlüklerine dağıtımını ve takibini sağlamak,

19- Kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın Satınalma Dairesi Başkanlığı ile teminini sağlamak, zimmetle dağıtmak, (peşin para ceza makbuzları ve Kabahatler
Kanunu ile ilgili evraklarm alımı, dağıtımı, takibi ve tahsilati ile ciltlerinin iadesi – araç çekim
fişlerinin temini, dağıtımı, takibi ve koçanların iadesi),

20- Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dahil) teminini sağlayıp, dağıtımını
yapmak,

21- Demirbaşların envanterlerini yaparak her yıl Satınalma Dairesi Başkanlığına icmal vermek,

22- Başkanlık tahmini bütçesini hazırlamak,

23- Maktu, matbu ceza zabıtlarının ve tüm kıymetli evrak ikmalini yapmak. Tahsil
olunan para cezalarının merkez veznesine yatırmak,

24- Araç, gereç ve telsiz zimmetlerinin tutulması,

25- Resmi mühürlerin temini ile muhafazası ve birimlere zimmetle verilmesi,

26- Belediye zabıtası ile ilgili ihale işlemlerinden, sorumluluğunda bulunanları
yerine getirmek.

27-Başkanlıkça kullanılan, elektrik, su, doğal gaz, telefon vs. gibi giderlerin
tahakkukunu yapıp ilgili birime iletmek.

28- Başkanlığa bağh Müdürlüklerin ihtiyaçları için gerekli olan ihtiyaç malzemelerinin tespitini yaparak zabıta daire başkanlığına bildirmek ve alımı yönünde takibini yapmak ve sonuçlandırmak.

29-Stratejik plan doğrultusunda performans gstergeleri belirleyerek verileri toplamak ve arşivlemek.

DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Niteliği

MADDE 6- (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler ve 5393 Sayılı Kanunun 51. Maddesi hükümlerine istinaden İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenip yürürlüğe konan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve İlgili diğer yönetmeliklerde öngörülen niteliklerdir.

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Bağlılığı

MADDE 7- (1) İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.

a) Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir. İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü de Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlıdır.

b) Mahalli mülki amir, Belediye Zabıtasının ad amiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahallin en büyük Mülki İdare Amiri, Zabıta personelini görevlendirebilir. Bu durumlarda, bağlı bulunduğu belediye başkanına en seri şekilde bilgi verir.

c) Belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirliklerinde görevli personellerin nakil işlemleri bağlı olunan zabıta şube müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda olup; sicil, özlük işlemleri, disiplin işlemleri, görev ve görevlendirme, diğer idari işlemleri görevlendirildikleri Şube Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda icra edilir.

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

MADDE 8-(1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmelikler, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıtasının görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki alanlarını belirler.

(2) İlçe Belediyelerinin zabıta hizmetlerinde zabıta personeli takviyesinin gerektiği hallerde, İlçe Belediye Başkanlarının en az bir hafta önceden yazılı talepleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Belediye başkanı veya yetki verdiği makamın onayı ile imkanlar ölçüsünde Büyükşehir Belediyesi İhtisas Zabıta Müdürlüğü, bu konuda personel görevlendirilebilir.

Tanımı, Kuruluşu, Ünvanları ve Kadrosu

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Tanımı

MADDE 9 - (1) Belediye Zabıta Müdürlüğü, kanun, K.H.K. tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Kocaeli Belediye hudutları içerisinde beldenin ve belde halkının esenlik, sağlık, huzur ve düzeninin sağlanması ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takip ve araştırmakla yükümlü “Özel Zabıta Kuvveti”dir. İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü de bu kuvvetin bir parçasıdır.

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Kuruluşu

MADDE 10- (1) 22/04/2006 Tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde düzenlenen ve Belediye Meclisinin 14/07/2006 tarih ve 413 Sayılı kararı doğrultusunda, Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığı “Zabıta Dairesi Başkanlığı” olarak yapılandırılmış ve İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı bir birim olarak açıklanmıştır.

(2)İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğünde zabıta birim amirlikleri, hizmet gereklerine göre, belediye zabıta şube müdürünün teklifi, daire başkanının onayı ve bağlı olunan genel sekreter yardımcısının oluru ile kurulur.

(3)Zabıta birim amirliklerinde karakol kurulması veya mevcut karakollardan birinin veya bütünün kaldırılması zabıta daire başkanının teklifi, bağlı olunan genel sekreter yardımcısının oluru ve Belediye Başkanının onayı ile olur.

(4)Zabıta birim amirliklerinde hizmetin nokta, yaya, devriye veya motorize ekip olarak yürütülmesi ve hizmetin yürütülmesinde çalışacak zabıta personelinin sivil yada resmi üniformalı çalışıp çalışmayacağı Zabıta Birim Amirinin teklifi Zabıta Daire Başkanı veya Zabıta Şube Müdürünün onayı ile olur.

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Ünvanları ve Kadrosu

MADDE 11 –(1) İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü kadroları norm kadro ilke ve esasları doğrultusunda düzenlenir, norm kadro içerisinde yer almayan ancak var olan zabıta müdür yardımcılıkları emeklilikleri dolana kadar mevcut durumunu muhafaza edecek, norm kadro da yer almayan ancak var olan diğer zabıta rütbelerinde bulunanlardan durumları uyanlar, uygun norm kadroya atanacak, durumları uygun olmayanların ise hakları emeklilik sürelerine kadar korunacaktır. Emekliliği dolanların yerine norm kadro esasına göre bir üst rütbeye terfi ettirilecektir. Buna göre şu anki İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğünün kadrosu aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Zabıta Şube Müdürü

b) Zabıta Müdür Yardımcısı

c) Zabıta Amiri

d) Zabıta Başkomiseri

e) Zabıta Komiseri

f) Zabıta Komiser Yardımcısı

g) Zabıta Memuru

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Görevi

MADDE 12– İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü, personelini, kanun, nizamname, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip etmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Yetkisi

(2) İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü, kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla yetkilidir.

Sorumluluğu

(3) İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü tüm ekibi ile birlikte görevlerinden dolayı Zabıta Daire Başkanı, bağlı bulunulan genel sekreter yardımcısı, genel sekreter ve Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 13-

a)Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4077 sayılı Kanunun Belediyelere verdiği yetkiye göre fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetim yapmak, şikâyetleri değerlendirmek ve suçu görülenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,

b) Sıhhi ve gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen iş yerlerini denetlemek, ruhsatsız olarak açılmaları ve işletilmeleri halinde, ruhsat alıncaya kadar faaliyetten alıkoymak için gerekli işleme başvurmak ve yetkili merciden karar alındıktan sonra bu yerleri çalışmadan menetmek,

c) Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak,

d) Kente kaçak giren gıda maddeleri ile yakıt türlerini denetim altına almak, sorumlular hakkında işlem yapmak veya yaptırmak,

e) Gıda maddelerinin üretimi ve satışı İle ilgili denetimlerin yapılması ve bu konuda il Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapmak, tahlil sonunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri sağlık yetkililerin kararı ile imha etmek,

f) Kaçak et kesimi ve satışıyla mücadele etmek,

g) Hal'e girmeden satış yapan sebze, meyve taşıyan araçlara mani olmak, yasa dışı kurulan hal'lerin faaliyetine engel olmak,

h) Haklarında, hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilip bu yeri verilen mühlet içinde tahliye etmeyenlerin tahliyesini sağlamak.

ı) Pazar esnafının fatura kontrollerini yapmak.

i) Hafta tatili ruhsatı alması gereken mükelleflerin kontrol etmek, bu duruma muhalif olan mükellefler hakkında kanunî işlem yapmak,(394)

j) Belediye meclislerince tespit edilen öğle tatiline riayeti temin ve aykırı davrananlar hakkında kanuni işlem yapmak,

k) İmar Kanunu ile ilgili uygulamalarda denetleyicilere yardımcı olmak,

l) Hafta sonu çalışma ruhsatı alması gereken işletmeleri denetlemek, ruhsat almayan işletmeler hakkında kanuni işlem yapmak,

m) Dilenenleri dilenmekten men etmek, dilencilikten elde edilen gelire el koymak ve mülkiyetin kamuya geçirilmesini sağlamak, (kabahatler)

n) Satılan emtianın cinsini, ayrıca vasfını ve fiyatını gösteren etiketin konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse, görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o fiyattan fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı önlemek aykırı davrananlara kanuni işlem yapmak,(4077)

o) Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere tanınmış en yüksek fiyat, ücret narh tespiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek ve aykırı halleri önlemek,

ö) Çevreyi kirletici eylemleri önlenmek, ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak,(kabahatler)

o) Damgalanmamış hileli ayarı bozuk, terazi, kantar, baskül, litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli işlem yapmak,

p) Yapılan her türlü kazıların ruhsat denetimlerinin yapmak, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanunu işlem başlatmak,

r) İzinsiz hafriyat yapımı ve hafriyat döküm sahası işletimi ile ilgili eylemlere mani olmak, ilgili şube müdürlüğüne bildirmek,

s) Gerekli kanuni izin alınmaksızın meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişilere kanuni işlem yapmak,(kabahatler)

ş) Ana arterlerdeki izinsiz işgalleri önlemek işgal edenler hakkında kanuni işlem yapmak,

t) Gıyapta yapılan hacizlerde yetkili kurumlarca talep yapıldığında görev almak,(6183) Belediyenin düzenlediği tören ve organizasyonlarda görev almak,

u) Kurum içi ve diğer resmi kurum ilanlarının yapılması,

v) Türk Medeni Kanununun 771. Maddesinde; “Bulunan şeyin maliki, ilan veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara bildirme tarihinden başlayarak beş yıl içinde ortaya çıkmazsa, bulan kimse, yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla o şeyin mülkiyetini kazanır. Bulunan şey malikine geri verilirse, bulan kimse yaptığı giderlerin ödenmesini ve uygun bir ödül verilmesini isteyebilir. Kaybedilmiş şey oturulan bir evde veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bulunmuşsa; o yerin sahibi, kiracı veya kurum, o şeyi bulan sayılır. Ancak bunlar ödül isteyemezler.” hükmü gereği, kurumumuza teslim edilen kayıp ve buluntu eşyaların sahibine ulaşılamadığı takdirde, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü komisyon oluşturulur.

Oluşturulan komisyonun görevleri aşağıda tanımlanmıştır.

 1. Kayıp ve buluntu eşyayı teslim tutanağı ile teslim almak.
 2. Kayıp ve buluntu eşyanın sahibine ulaşmaya çalışmak.(gazetede ilan etmek)
 3. Kayıp ve eşya sahibine ulaşılması için 5 yıl eşyayı muhafaza altına almak.
 4. Kayıp olarak teslim alınan nüfus cüzdanlarını, sahibine ulaşılamadığı takdirde, nüfus müdürlüğüne teslim tutanağı ile teslim etmek.
 5. Kayıp olarak teslim tutanağı ile alınan TL cinsi paraların sahibi çıkmadığı takdirde, mülkiyetin kamuya geçirilmesini sağlamak.
 6. Kayıp olarak teslim tutanağı ile alınan döviz cinsi paraların (euro-dolar vs.) TL’ye dönüştürülerek, mülkiyetin kamuya geçirilmesini sağlamak.
 7. Cüzdan, çanta, cep telefonu vs. türdeki kayıp ve buluntu eşyaların paraya dönüştürerek, mülkiyetin kamuya geçirilmesini sağlamak.
 8. Komisyon olarak ……….. toplanarak teslim alınan eşyalar hakkında karar almak.
 9. Kullanılmayacak durumda olan, sahibi bulunamayan adi nitelikteki eşyaların imha edilmesini sağlamak.

10. Komisyon üyeleri Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

y) Belediye başkanlığına bağlı şube müdürlüklerince yapılması istenen tebligatları 7201

sayılı Tebligat kanununa göre tebligatı yapmak,

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü Birimleri, Görev ve Yetkileri

İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğüne Bağh Birimler

MADDE 14- Hizmetin gereğine göre, zabıta amirlik ve karakolları, Zabıta Daire Baskanının Teklifi ve Başkanlık Makamının oluru ile kurulur veya kaldrılır.

Zabıta Müdürlüğü Birimleri;

 1. Merkez Zabıta Amirliği
 2. Gölcük Zabıta Amirliği
 3. Gebze Zabıta Amirliği
 4. Kandıra Zabıta Amirliği
 5. Haller Zabıta Amirliği
 6. Terminaller Zabıta Amirliği
 7. Denetim Zabıta Amirliği
 8. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği

gibi hizmet gören amirliklerle ihtiyaç halinde kurulacak amirliklerden oluşur.

MADDE 15-(1) İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü Amirliklerinin Kuruluş, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

1- Merkez – Gölcük- Gebze- Kandıra Zabıta Amirliği ve Görev Bölgesi;

a) Kurulus:

1) Zabıta Amirliklerinin asli görev bölgeleri;
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ,yetki alanlarını kapsamaktadır. Görevin gereği

durumunda diğer amirlikler ile
ortak çahşmalara da katılabilir.

2) Birim zabıta amiri, ekipler amiri, Evrak takip şikayet değerlendirme Denetim
Ekipleri, Ana arter Denetim Ekipleri, Merkez Müdahale ekipleri ve büro şefliğinden oluşur.
İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Merkez-Gölcük-Gebze-Kandıra Zabıta Amirliklerinin Görev Yetki veSorumlulukları:

1- Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216 ve
5393 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle
belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2- İmar Kanunu uygulamalarında denetleyicilere yardımcı olmak,

3- Gayri sıhhi müesseselerle ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce
gönderilen faaliyetten men kararlarını uygulamak, tebligatları yapmak, diğer iş ve işlemleri
takip etmek,

4- Gayri sıhhi müesseselerle ilgili şikayetleri değerlendirmek ve belediye suçu görülen hususlarda zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

5- 5326, 1608 ve 4925 ve 151 Sayılı Kanuna göre işlem yapmak, Belediye
Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek,

6- Meydan, bulvar, ana arter,cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları
denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

7- Ana arterlerdeki izinsiz işgalleri önlemek ve işgal edenler hakkında kanuni işlem
yapmak,

8- Başkanlıkta tahliyesi istenen belediye lojmanlarının tahliye işlemlerini mer-i
mevzuata gore yürütmek,

9-Büyükşehir Belediyesinin mülkü olan gayrimenkullerle, park, bahçe ve
mezarhkların işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizami temin etmek,

10-İtfaiye çalısmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri
almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine
getirmek,

11-Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü'nün uhdesindeki sosyal konutları işgal
edenleri mer-i mevzuata göre tahliye etmek,

12- Çevre sağlığını koruma çalısmalarına katılma, çevreyi her ne suretle olursa
olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

13- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre denetim yapmak, yönetmeliğe
aykırı konan reklamları kaldırarak koyanlar hakkında zabıt varakası tanzim ederek kanuni
işlem başlatmak,

14 Büyükşehir Belediye Başkanhğı bünyesindeki müdürlüklerce posta yolu ile tebliği mümkün olmayan tebligatların teblig edilmesi istenildiğinde, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapmak,

15- İçme ve kullanma suyu havzaları ile bu havzalara su götüren dere yataklarının denetimini yapmak, buraları kirletenler ve dolduranlar hakkında yasal işlem başlatmak,

16- Deniz toplu taşım vasıtalarının denetimini yapmak, iskelelerindeki nizam ve
intizamı sağlamak,

17- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli
ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına
yardımcı olmak,

18- Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve belediyenin ilgili birimlerince trafik ile ilgili
alınan kararların gereğini yapmak,

19- Taksi duraklarını denetlemek,

20- Aynca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2-) Haller Zabıta Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Kuruluş :

Zabıta Amiri, Ekipler Amiri, Denetim Ekibi, Giriş - Çıkış Kontrol Ekibi, Hal İçi Nizam İntizam Ekibi, , Giriş Kontrol Noktaları, İl Seyyar Denetim Ekipleri ve Büro Şefliği'nden oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni ekipler kurulabilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1) Haller Şube Müdürlüğünün görev, yetki, sorumluluğu ve denetimi altında ve iş birliği içinde belediye zabıta hizmetlerini yürütmek,

2) Belediye Mevzuatında,Haller Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirlenen görevleri yerine getirmek,

3) Hallerin lüzum görülen yerlerinde ekip kurarak, nizam intizam ve denetimi yapmak,

4) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,

5) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Müdürlüğü emirlerini öncelikle uygulamak.

34-Terminaller Zabıta Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki veSorumlulukları

a)Kuruluş :

Zabıta Amiri, Ekipler Amiri, Denetim Ekibi, Giriş - Çıkış Kontrol Ekibi, Terminal İçi Nizam İntizam Ekibi, , Giriş Kontrol Noktaları, İl Seyyar Denetim Ekipleri ve Büro Şefliği'nden oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni ekipler kurulabilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

l)Otogarlar içinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görev ve yetkiye istinaden nizam ve intizami sağlamak,

2)İzinsiz seyyar, büfe vb. işgallere engel olmak, seyyar esnaf faaliyetini önlemek,

3)Otogar içinde, belediyece çalışma ruhsatı verilen işyerlerini denetlemek,

4)Vatandasların otogara rahatça girip çıkmalarını sağlamak, buna engel olabilecek olumsuzluklara mani olmak, düzeni sağlamak,

5)Otogar içi ve dışının temiz bulundurulmasını sağlamak,

6)İlimize gelmiş ancak yoksulluk nedeniyle memleketine dönemeyen şahıs veya aileleri memleketlerine gönderme iş ve işlemlerini yapmak,

7)Otogardaki Şehirlerarasi yolcu terminallerinin ve Şehirlerarası otobüslerin denetimini yapmak,

8)Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,

9)Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

10) Çığırtkanlık yapanlara engel olmak.

4-) Denetim Zabıta Amirliği Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)Kuruluş :

Zabıta Amiri, İşyeri Gıda Denetim Ekibi, Çevre Denetim Ekibi, İmar Denetim Ekibi, Ruhsat Denetim Ekibi, Şikayet Değerlendirme Ekibi, Büro Şefliğinden oluşur.İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni ekipler kurulabilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Belediye mevzuatının verdiği yetki doğrultusunda, nizam, intizam sağlamak ve yaptırım uygulamak,
 2. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,
 3. Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,
 4. 24/4/1930 tarihli ye 1593 sayili Umumi Hıffızıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve
  5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 5. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak
  işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 6. İlgili kuruluslarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
  fıkrasının (1) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
  yerlerinin ruhsath olup olmadığını denetlemek.
 7. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince
  yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağhğa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 8. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikaların ve diğer gıda
  üretim yerlerinin sağlık Şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşlann talebi halinde
  nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 9. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı birimleriyle işbirliği içinde belediye zabıta hizmetlerini yürütmek, Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 10. 3194 Sayili İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile, diğer kanun, tüzük ve yönetmelikleriyle belirlenen görevleri yapmak,
 11. İmar Müdürlüğü teknik elemanlarına kaçak inşaatları tespitte yardımcı olmak,
 12. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu gereği, gecekondu yapımına ve faaliyetine mani olmak ve yapılanların tespiti yapıldığında yıkmak,
 13. Anılan görev alanına, belediye mevzuatının verdiği yetki doğrultusunda, nizam, intizam sağlamak ve yaptırım uygulamak,
  1. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,
  2. Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ile iş birliği içinde belediye zabıta hizmetlerini yürütmek,
  3. Denizde ve karada, çevre kirliliğine neden olanlara, engel olmak ve kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,
  4. Hava kirliliğine sebep olan işyerleri ve konutlara, zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

18. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik elemanlarıyla, müştereken gürültü yapanlan denetlemek, gürültü yaptığı tespit edilenler hakkında, zabıt varakası düzenleyerek Kanuni işlemi başlatmak,

19. Çevrenin ekolojik dengesini bozan tüm olumsuzluklarda, teknik elemanlarla birlikte kanuni işlem yapmak,

20. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görevlerine yardımcı olmak,

21. Görevli veteriner ekiplerle birlikte, koordineli çahşarak kaçak et satışına ve kesimine engel olmak, kanunlara riayet etmeyenler hakkında kanuni işlemleri uygulamak,

22. Hayvan Saghk Zabıtasi Kanunu ve belediye mevzuatı doğrultusunda, denetimler yaparak yaptırım uygulatmak,

23. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı birimleriyle işbirliği içinde belediye zabıta hizmetlerini yürütmek,

 1. Gayri sıhhi müesseselerle ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce
  gönderilen faaliyetten men kararlarını uygulamak, tebligatları yapmak, diğer iş ve işlemleri takip etmek,

25. 5326 – 1608 – 4207 – 2559 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye
Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek

 1. 26. Ana arterlerdeki izinsiz isgalleri önlemek ve işgal edenler hakkında kanuni işlem yapmak,
 2. 27. Çevre sağlığı koruma çalışmalarına katılma, çevreyi her ne suretle olursa
  olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

5-Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Görev Yetki ve Sorumlulukları:

a) Kuruluş:

Zabıta Amiri, Etiket Denetim Ekibi, Büro ve Şikâyet Değerlendirme Ekiplerinden oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni ekipler kurulabilir.

b) Görev Yetki ve Sorumlulukları:

1) 4077 Sayılı Tüketicini Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelikler ve Mevzuat Hükümlerinin verdiği;

a) Etiket kontrolü yapmak,

b) Tüketici ile ilgili intikal eden şikâyet ve ihbarları değerlendirmek, gerekli yasal işlemleri uygulamak.

c) 4077 Sayılı Kanun'a göre satışı arz edilen malların üzerine etiket koymayanlar hakkında gerekli tutanakları düzenleyerek, yetkili makamlara havale etmek.

d) 4077 Sayılı Kanunun 22. Maddesine istinaden Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetinde Belediyemizi temsil etmek, görevleri yerine getirmek.

2) Belediye Mevzuatının ve Zabıta Yönetmeliğinin verdiği yetki doğrultusunda denetim yapmak ve yaptırım uygulamak.

3) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm Zabıta Hizmetlerine yönelik Müdürlük emirlerini öncelikle yerine getirmek.

B-TRAFİK ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Niteliği

MADDE 16- Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün niteliği madde 5 ‘daki gibidir.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Bağlılığı

MADDE 17- Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün bağlılığı madde 6 ‘daki gibidir.

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

MADDE 18- Trafik zabıtasının görev ve yetki alanları madde 7 ‘deki gibidir.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Tanımı

MADDE 19- Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü, kanun, K.H.K. tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisinde şehrin trafik akışını sağlayarak vatandaşın güvenli ve huzurlu bir şekilde trafikte araçlı ve yaya olarak bulunmasını sağlayan “Özel Zabıta Kuvveti”dir. Trafik Zabıta Zabıta Şube Müdürlüğü de bu kuvvetin bir parçasıdır.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Kuruluşu

MADDE 20- Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Kuruluşu madde 9’daki gibidir.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Ünvanları ve Kadrosu

MADDE 21 – Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nün unvanları ve kadrosu madde 10’daki gibidir.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün Görev- Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 22-Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğümüz görev yaptığı alanlarda Trafik Düzenleme yetkilerini ;

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesi f fıkrasından;

- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi a fıkrasından;

- 5216 Sayıl Büyükşehir Belediye Kanunun 9. Maddesine istinaden oluşan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) VE Alt birimi ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonun (UTDK) kararlarından

- 2918 Sayılı Trafik Kanunun 10. Maddesinden

- 5326 Sayılı Kabahatler Kabahatler Kanunun 38. Maddesinden

- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 72 Maddesinden

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Özel Halk Otobüsü, Minibüs ve Dolmuş Taksileri (Toplu Taşıma Araçları)Çalışma yönetmeliğinden

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahil Karayolu Üzeri Park Yerleri Parkometre ve Parkomatlı Park yerleri Genel ve Bölge otoparkları Yönetmeliğinden

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Büyükşehir hudutları dahilinde bulunan Şehirler arası Terminal Yönetmeliğinden almaktadır.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 23-

- İlgili Kanunlar ve Belediye organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren karaları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

- Belediye Başkanının ve Bağlılığı halinde belediye ki diğer müdürlüklerin çalışmalarına yardımcı olmak.

- Belediye suçlarının işlenmesini engelleyecek idari tedbirler almak.

- Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak.

- Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

- Yangın, Deprem Su Baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak.

- Beldenin yabancısı bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda yardımda bulunmak.

- Savaş ve Savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

- Özel Mevzuat hükümleri ile Belediye Zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak.

- Elektrik, Su, Doğalgaz ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu tesislerinde meydana gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgililere bildirmek ve gerekli önleyici tedbirleri almak.

- Belediye yetkili organlarınca gerekli izinleri verilmiş, doğalgaz, kanalizasyon, PTT gibi çalışmalarda caddelerin trafiğe kapanması gereken hallerde çalışmayı yapan firmaların gerekli trafik uyarıcı levhalarını kullanıp kullanmadığını kontrol etmek.

- Görev yaptığı bölgelerde Belediye yetkili organlarınca park yasağı konan caddeler toplu taşıma araçlarından faydalana vatandaşlarımız için yapılan durak cepleri ile yaya geçitleri işgallerini (parklarını)önlemek, işgal park olması halinde çektirmek.

- Görev yaptığı bölgelerde Belediye yetkili organlarınca tek sıra araç parkına izin verilen caddelerde, ikinci sıra parkı özlemek, park olması halinde çektirmek.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü Birimleri, Görev ve Yetkileri

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğüne Bağh Birimler

MADDE 24- Hizmetin gereğine göre, zabıta amirlik ve karakolları, Zabıta Daire Baskanının Teklifi ve Başkanlık Makamının oluru ile kurulur veya kaldırılır.

1-Merkez Trafik Zabıta Amirliği

- Hürriyet Caddesi 1. geçit Acısu Durağı ile Leyla Atakan Dörtyol arası

-Merkez bankası önü

- Leyla Atakan Caddesi Dörtyol ile Baç kavşağı arası

- İnönü Caddesi, Devlet Hastanesi ile Ordu evi arası

- Abdurrahman Yüksel Caddesi

- Pertev Paşa Caddesi

- Mimar Sinan Sokak

- Yeni Cuma Camii önü Durak

- Kuryapı Kavşağı

- Ankara Caddesi

- Halkevi Meydanı

- Dolphin Alışveriş Merkezi önü

- D 100 Karayolu

- Salim Dervişoğlu Caddesi

- Perşembe günleri Perşembe pazarı bölgesi

- Santral Cumartesi pazarı

- Pazar günü Pazar pazarı

- Hafta içi okul giriş çıkışları (İzmit merkez bütün okullar)

-Hafta içi her gün balık mezadı

-Altyapı ve üstyapı çalışmalarında

2-Bekirpaşa Trafik Zabıta Amirliği

- Turan Güneş Caddesi, Mimar Sinan İlköğretim okulu ile Santral arası

- Zincirlikuyu Caddesi

- Bağdat Caddesi, Zincirlikuyu Caddesi girişi kavşak

3-Gebze Trafik Zabıta Amirliği;

- Atatürk Caddesi

- İsmet Paşa Caddesi

- Tatlıkuyu Caddesi

- Gölcüönü Meydanı

-Bağdat Caddesi 709 – 712. sokaklar arası

4-Gölcük Trafik Zabıta Amirliği;

-Amiral Sağlam Caddesi

- Preveze Caddesi, 22.Sokak ile Cumhuriyet Caddesi arası

- 19 Mayıs Caddesi, 49. sokak ile Körfez Caddesi

5-Kandıra Trafik Zabıta Amirliği;

- Cumhuriyet Meydanı

- İzmit Caddesi

- Türk Ocağı ve Milli Egemenlik Caddesi

Trafik akışını sağlamak amacıyla bu bölgelerde yaya, araçlı devriye ve motorize ekiplerimiz görev yapmaktadırlar.

C-GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün Niteliği

MADDE 25- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen nitelikdedirler.

Özel Güvenlik Elemanlarının Görev ve Yetki Alanları

MADDE 26- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden yetki alınan Belediyeye ait park,bahçe ve hizmet alanlarında güvenlik hizmetinde bulunmak.

Tanımı, Kuruluşu, Ünvanları ve Kadrosu

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün Tanımı

MADDE 27

Güvenlik Şube Müdürlüğü, kanun, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun verdiği yetkiler doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisinde yetki alınan park,bahçe ve hizmet alanlarında Özel Güvenlik Elemanlarıyla bu bölgelerin güvenliğini sağlayan “Özel Güvenlik Kuvveti”dir.

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün Kuruluşu

MADDE 28- Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün Kuruluşu madde 9’daki gibidir.

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün Ünvanları ve Kadrosu

MADDE 29-Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün unvan ve kadroları aşağıdaki gibidir.

a) Güvenlik Şube Müdürü

b) Güvenlik İdari Amiri

c) Güvenlik Denetim Amiri

d) Özel Güvenlik Elemanı

Güvenlik Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 30-Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğümüz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı görev alanlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın talimat ve bildirileri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik doğrultusunda görev yapmaktadır. Güvenlik Şube Müdürlüğünün görev yaptığı alanlardaki yetki ve sorumlulukları 5188 sayılı kanuna göre aşağıya çıkartılmıştır.

Güvenlik Şube Müdürlüğünün, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında yetkileri ve sorumlulukları;

YETKİLERİ:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.

d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Liman ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

SORUMLULUKLARI:

1. Kurum, hizmet binaları ile müştemilatı ve buralarda bulunan araç, gereç ve makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem materyalleri ile diğer her türlü taşınır ve taşınmaz malları sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkmaya karşı,

2. Kurum Hizmet Binaları ile müştemilatında bulunan, daimi personel ile geçici görevli personeli zorla işten alıkoymaya, huzur, sağlık ve vücut bütünlüklerine yönelik tehdit ve tehlikelere karşı,

3. Kurum Hizmet Bina ve müştemilatında, Kurum ile ilgili olarak çeşitli nedenlerle (Ziyaret, iş takibi, Kurum dışından destek hizmetleri vb.) bulunacak olan tüm kişileri, huzur, sağlık ve vücut bütünlüklerine yönelik tehdit ve tehlikelere karşı,

4. Kuruma ait halka açık alanlara dinlenmeye ve eğlenmeye gelen vatandaşlarımıza yönelik saldırılara ve rahatsız edici davranışlara karşı,

Korumaya ve güvenliklerini temine, böylelikle huzur, sükun ve güveni sağlamaya ve sürdürmeye kolluk kuvvetlerinin görev ve yetkisi dışında kalan Özel Güvenlik tedbirlerini almakla, görevlidir.

5. Nokta nöbet ve devriye hizmetlerini (izin alınması halinde) silahlı olarak yürütecek, çevrenin ve yaklaşma istikametlerinin kontrolünü ve izinsiz girişleri tespit edecek, önleyecek ve gerekli müdahaleyi sağlamakla

6. Tesis edilmiş olan aydınlatma, elektronik izleme - algılama - erken uyarı sistemleri ile kapı ve bariyer sistemlerinin, devriye kontrol tur sisteminin vb. tesisatın amacına uygun olarak işletilmesini sağlamakla, ­

7. Çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri dışında personelin giriş ve çıkışlarının "Sürekli/Geçici Personel Tanıtma ve Giriş Kartları Sistemi" nin takibiyle, çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere kalanlar ile çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen personelin giriş ve çıkış, özel kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmekle,

8. Kurum Hizmet Binaları ile müştemilatına, Kurumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle (Ziyaret, iş takibi, dışarıdan gelecek destek hizmetleri, v.b.) gelecek ve belirli bir süre kalacak olan tüm kişiler ile yanlarındaki çanta, eşya vb. kapsamında olmak üzere, söz konusu kişilerin girişlerine ilişkin, kontrol, (Kuruma ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe müsaade etmeme ve silahları yazılı kayıtla teslim ve emanete alma, muhafaza işlemleri dahil) refakat ve yönlendirme işlemlerini yürütmekle,

9. Bakan, Milletvekili, Müsteşar, Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Makamca, özel karşılama-mihmandarlık-uğurlama prosedürünün uygulanması istenilen konuklara VIP uygulamasını titizlikle ve eksiksiz uygulanmakla,

10. Konuk ve ziyaretçileri ile iş takibi için gelenlerin, Ziyaretçi Bekleme ve Görüşme bölümünde kabul etmeleri esası belirlenmiş olan diğer personel için, bu kişilerin ilgili kat ve odalara yönlendirilmeyerek, ilgili Personelin bu bölümlere gelerek görüşmesi esası ve usulünün tam olarak uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamakla

11. Kurumlarda taşeron olarak hizmet vermekte olan yüklenicilerin, özellikle çalışma saatleri dışındaki faaliyetlerinde olmak üzere, tüm faaliyetlerinde güvenlik yönünden kontrolleri sağlamakla,

12. Kurumlara ait her türlü demirbaş araç ve gerecin bina dışına çıkarılması işleminin; Kurum Demirbaş yönetmeliğine uygun olarak yapılmasını sağlamakla,

13. Güvenlik kuvvetlerinin görev alanına giren konularda derhal en yakın resmi güvenlik kuruluşuna baş vurmakla,

14. Kurum Hizmet Binalarına ve müştemilatı alanına giriş çıkış yapacak her türlü araçlar ile taşıdıkları eşyaların, kontrol ve yönlendirme işlemlerinin yürütülmesi ile,

15. Garaj otopark alanlarının ve buralarda bulunan tüm araç, makine vb. gerek fiziksel güvenliğinin, gerekse trafik güvenliğinin sağlanarak, Kurumların “Yangın Önleme Söndürme Yönergesi" hükümleriyle zorunluluk getirilmiş olan; itfaiye araçlarının, Kurum Hizmet Binalarına en yakın planda erişimini sağlamak amaçlı park düzenlemelerinin; belirlenmiş olan park yeri tahsislerinin ve belirlenecek önceliklere göre yürütülmesini sağlamakla

16. Kurumların kapalı garajlarına LPG' li araçların girmemesini sağlamakla,

17 Kurumların Sivil Savunma Planlarında belirlenen Sivil Savunma Ekiplerine görevlerinin yürütülmesinde yardımcı olunmasını sağlamakla,

18. 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkarılan; "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik" doğrultusunda ve Kurumca verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Güvenlik Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 31-

a) Belediyeye ait binalarda her türlü güvenlik tedbirlerini almak,

c) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarını sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak,

d) Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek önlemleri almak, işlenmesi halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımların (para cezası, el koyma gibi) res'en veya yetkili birimlerin kararıyla uygulanmasını sağlamak,

e) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmekle beraber, Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,

f) Belediye ve Bağlı Kuruluşlarında meydana gelen suçları tespit etmek ve delillerini muhafaza etmek,

g) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Memuru çalıştırma oluru bulunan Belediye Kuruluşlarında giriş ve çıkışlarda Kimlik Kontrolü yapar bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olur, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlıyerlerde görevli ver yetkili olmayanların girmesi engellenir, görev alanı içinde vukuu bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak,

j) Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza

etmek; pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şeklide olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

k) Görev alanları içerisindeki Umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmamasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek,

1) Sivil Savunma Teşkilatına görevlerini yerine getirilmesine yardımcı olmak,

p) Bulunmuş eşya ve mallan, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulanına verilmesini sağlamak sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,

s) Tören, şenlik, temel atma, festival gibi etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici önlemleri almak.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Birimleri, Görev ve Yetkileri

Güvenlik Şube Müdürlüğüne Bağh Birimler

MADDE 32-

Bağlı Birimler

1-Güvenlik Şube İdari Amirliği

Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler arası iletişimde bulunarak koordineyi sağlamak.

2-Seka Güvenlik Şube Denetim Amirliği

Belediyenin mülkiyetindeki bina ,park ve arazilerde yeki alınan bölgelerde görevli Özel Güvenlik Elemalarını denetlemek.

3-Özel Güvenlik Birimi

Belediyenin mülkiyetindeki bina ,park ve arazilerde yeki alınan bölgelerde güvenlik hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ,Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 33-

a) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b) Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

c) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ç) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

d)Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

e) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

f) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

g) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

ğ) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

h) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ı) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürünün Görev- Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 34- Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b) İlgili Mevzuat, Bakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye

Başkanlığı,Genelge,Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatlarm verdiği görev ve yetkileri kullanarak Müdürlüğünü yönetmek,

c) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve maiyetine iletmek,duyurmak,

d) Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı
birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak,
müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda
Büyükşehir Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara
intikal ettirmek,

e) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları inceleme ve
araştırmalar yaparak hazırlamak, arastırma raporu, faaliyet raporu, birifing raporu hazırlatmak ve zabıta faaliyetlerinde uygulanmasını sağlamak,

f) Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü
gerçekleştirmek.

g) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele
açıklamalarda bulunmak,

ğ) Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, verilen talimatları almak ve alınan talimatları uygulanmasını sağlamak,

h) Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,

ı) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmalarin bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

i) Kanun, K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi dahilinde olanların yapılmasını sağlamak,

j) Belediye Baskanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen, UKOME, AYKOME ve belediyenin karar organlarının aldığı kararları uygulamak,

k) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

l) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

m) Biiyükşehir Belediyesinin yetkisi dahilinde kamuya ait olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak,

n) Yasalara göre adli ve idari yargı organlarınca hükme bağlanması gerekli ve takibi Belediye yetkisi dahilinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,

o) Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını gerekli gördüğünde kendi takip ve kontrolünde müdür yardımcılarına devretmek. (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi, müdür yardımcılarına bırakılamaz.) Müdür yardımcıları tarafmdan yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak,

p) Üst yönetimce ilgili mevzuata göre belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yıllık plan, program çerçevesinde taslak bütçe hazırlamak ve bütçe

doğrultusunda uygulamaları yapmak, yatırım program taslaklarını hazırlamak, üst yönetimin onayına sunmak, kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak.

r) Müdürlük faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, sorun ve sapmalar karşısında gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime bilgi vermek.

s) Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Daire Başkanhğına bilgi vermek,

ş) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve mer-i mevzuatın Büyükşehir Belediyelerine ve zabıtaya verdiği görev ve yetkileri kullanmak, Daire Başkanının Onayı ile Büyükşehir Zabıta ve ilçe Zabıta Müdürlükleri ve ilk Kademe Belediye Zabıta Amirlikleri arasında koordinasyon sağlamak,

t) Müdürlük çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek, personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak,

u) Son teknolojik gelismeleri izleyerek, buna gore müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Zabıta Daire Başkanlığı veya Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak,

ü) Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülen programlara göre, yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,

v) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin ahnmasi için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

y) Müdürlük yazışmalarmda 1 nci derece imza yetkisini kullanmak,

z) Müdürlük görevlerinin zamanına ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,

aa) Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,

bb) Müdürlüiğüne ait faaliyet birimlerinin çalışmalarını yönlendirmek, yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiginde yardım ve önerilerde bulunmak, koordine etmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak, izleme, kontrol etmek, oluşan aksaklıklara çözümler bulmak, görevlerin zamanmda ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,

cc) Deprem, su baskını toprak kayması, volkan patlaması vb. afetlerde Mülki idari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il, ilçe , belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak, ilave zabıta önlemlerini bilmek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,

çç) Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak mazeretlerine binaen(Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde) iki günü geçmemek kaydıyla idari izin vermek, bunların ödül, takdirname, yer degiştirme gibi personel islemleri için Daire Başkanlığına önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin kullama zamanlarını planlayıp izin vermek,

dd) Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak için gerekli denetim ve nezaret çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

ee) Kesintisiz ve verimli bir çalısmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için müdürlüğün araç-gereç malzeme ve personel ihtiyaclarını belirlemek ve temini için girişimde bulunmak,

ff) Öncelikle Müdürlük içinde olmak üzere, gerektiğinde diğer birimlerle etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

gg) Faaliyetler için ihtiyac duyulabilecek mevzuat bilgilerinin (Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Bildiri, Vb.) her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak,

ıı)Kurumun faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içindeki dış gelişmeleri, yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

ii) Personelin iş başında yetiştirilmesini sağlamak üzere, işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgileri astlarına açıklamak,

jj)Üst makamlar tarafmdan ani veya periyodik olarak istenen raporlarm hazırlanmasını sağlamak, görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek, kendiside dahil olmak iizere her hangi bir nedenle iş yerinden kısa süreli olarak bir personelin ayrılmasi halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirlemek, görevlendirildiği komisyon, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak, hazırlatmak, encümen üyesi olduğu takdirde periyodik toplantılara katılmak,

kk) Devletin teşkilat yapısı ile yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki temel görevlerini, belediyenin teşkilat yapısını ve her birimin teşkilat içerisindeki yerini veya görevlerini bilmek,

ll) Zabıta ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluslarını tanımak ve gerektiğinde iş birliği yapmak, bunlarla toplantılar yapmak üzere başkanlık makamının onayı alınmak suretiyle yurt içi ve yurt dişi toplantılara katılmak,

mm) Müdürlüğün faaliyetlerinin halka yönelik tanıtımında afiş, bildiri bülten, mektup, el ilanı vb. iletişim araçlarının gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,

nn) Ilgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasına, Daire Başkanına karşı sorumludur.

Belediye Zabıta Amirinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 35- (1) Şube müdürlüğü bünyesi içerisinde şube müdürü tarafından kendisine sorumluluğu verilen amirliğin iş ve işlemlerinden müdür yardımcısı, müdür ve daire başkanına karşı sorumlu olup;

a) Zabıta Amiri belediye zabıta hizmeti veren zabıta şube müdürlüğü içerisinde
kurumuş bulunan ve sorumluluğu kendisine verilen birimin başıdır. Birimin sevk ve
idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

b) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle,
Belediye Başkanlığı ve liste mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

c) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri almak, planlamasını yapmak,
bağlı olduğu müdürlüğü 'ne sunup, icra etmek ve ettirmek,

ç) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programın hazırlayarak emrinde bulunduğu Müdürlük Makamı'na sunar,

d) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden,
sorumluluğunda bulunan amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek, işlerin birlik ve beraberlik
içerisinde yapılması için gerekli düzenlemeyi yapmak yaptırmak,

e) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri mevcut yasa, tüzük, yönetmelik,
tamim, bildiri, meclis kararı, encümen kararı vb. hukuki prosedürü göre takip etmek, ettirmek
ve sonuçlandırmak ve bilgi vermek,

f) Araştırma, Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, Hizmet içi Eğitim, Personel,
İdare Hukuku, Rapor hazırlama, Toplantı Düzenleme, Grup Çalışması, iş planlaması vb.
belediye konulan ilgilendiren diğer mevzuat yöntem ve teknikleri bilmek ve gerektiğinde
uygulamak veya uygulanmasını takip etmek,

g) Belediye emir ve yasaklarının önlenmesini gerektiren, yasa, tüzük, yönetmelik,
belediye meclisi ve belediye encümeni kararları uygulamaktan, sonucunu izlemekten ve
müdürlüğüne bilgi vermekten sorumludur.

Belediye Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 36- Şube müdürlüğü bünyesi içerisinde bağh bulunduğu amiri tarafindan kendisine sorumluluğu verilen ekiplerin-karakolun-biironun iş ve işlemlerinden üstlerine karşı sorumlu olup;

a) Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

b) İhtiyaca binaen birim Amiri olarak görevlendirildiğinde zabıta amirinin görev yetki
ve sorumluluklarını bilmek ve kullanmak,

c) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren mevzuatla belediye
zabıtasma verilen görevleri ve üst makamlann verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamamnda ve
en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

d) Büro amiri ve büro sefi olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya
başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak,
süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.
Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde
koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evraklann zamanında yaplııp yapılmadığı hakkında
amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

e) Birimindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında amirlerine görüş ve teklif sunar.

Belediye Zabıta Memuru Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 37- (1) Belediye zabıta memurları, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediye zabıta memuruna verilen görevlerin ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlarlar. Ayrıca bu görevlerin yanında;

a) İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen
kurallara uygun hareket etmek,

b) Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim
edilen her türlü alet-edavat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dşında kullanmamak ve
zarar vermemek,

belediye zabıtalarının başhca görevleri arasındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetin Sürekliliği

MADDE 38 - (1) Hizmetin Sürekliliği ve süresi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

a) Hizmetlerin Sürekliliği: Belediye Zabıtası hizmeti, günün yirmidört saatinde devam
eden hizmet olup, Müdürlüklerin genel ve günlük çalışma programı
yirmidört saat hizmet verecek şekilde yapılır.

b) Günlük Hizmet Süresi:

1) Belediye Zabıtası hizmeti, karakol, devriye, motorize ekip, büro hizmetleri ve diğer hizmetler olarak sınıflandırılır. Belediye zabıtasının üst amiri olan zabıta daire başkanı personelini 12 saat is 24 saat istirahat, 24 saat iş 48 saat istirahat veya hizmetin aksamıyacağı şekilde haftalık 48 saati geçmemek üzere gün içerisinde görevlendirme yapabilir, olağanüstü hallerde görev süresi müdürlükte belirlenir, bu süre haftalık 60 saati geçemez. Fazla çalısma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

2- Karakol ve devriye görevlerinde yaya olarak görev yapan personele, her iki saatte
bir yarım saat ve öğlen yemeği için de 1 saat istirahat verilir. İstirahatlarda telsiz irtibatı
kesilmeden ve mevki belirtilerek istirahat yapılır.

3- Birim amirleri görevin yoğunluğuna göre izin gününde veya bayram ve resmi
tatil günlerinde çalıştırdıkları personelin izinlerini daha sonra tesbit edecekleri uygun bir
zamanda bu personele kullandırırlar ve görev defterinde bu durum ilgili amir imzası ve
aklaması ile belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Büro Hizmetleri

Büroların Kuruluşu

MADDE 39 - Zabıta Müdürlüğü birimleri büro hizmeti kadrosu, büro Amiri, evrak kayit ve

dosyalama memuru, evrak yazım memuru, evrak takip memuru ve diğer memurlardan oluşur.

Bürolarda Tutulacak Defterler ve Dosyalama

MADDE 40 - Büro hizmetlerinin görülmesinde gerekli olan ekiplerin görevleri aşağıda

Sıralanrmıştır.

a) Kayıt Masası:

1 - Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan defterler ile zimmet, ceza kayıt defteri, görev icmal ve hizmet defteri, nöbet defteri vb. kayıtların tutulduğu masadır.

2- Zabıta Müdürlüğü veya birimlere gelen yazılar bu masadan geçer. Zabıta
Müdürlüğü ve birimleri dışarıdan kendi adlarına kendi adlarına yazılı emir yada yazı kabul edemezler ve kurum dışına kendi adlarına yazı gönderemezler. (Görevin aciliyet gerektirdiği durumlar hariç). Daire Başkanhğına bağlı birimler arasında yazışma yapabilirler ancak yaptırım gerektiren konularda kurum içerisinde yapılan yazışmalar mutlaka daire başkanlığı imzalı olacaktır.

3- Evrak kayıtlarını daire başkalığı genel evrak masasındaki kayıtlara benzer
biçimde tutarlar.

4- Kayıt defterlerinin (bilgisayar çıktılarıda olabilir) her sayfa birleşim yerleri,
takvim yılının ilk iş gününde, Müdürlükçe mühürlenir, en son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazıldıktan sonra yine Müdürlükçe onaylama mahiyetinde olmak üzere mühürlenmiş ve imzalanmış olması gerekir.

b) Ceza Masası:

1- Ceza masası, ceza işlerinin yürütüldüğü masadır. Ceza masasında, Müdürlüğün
1608-4207-2559 ve 5326 Sayılı Kanuna göre tutulan ceza zabıtları ile ceza kararlarının kaydedildiği defter ve diğer kanunlara göre verilen cezaların kaydedildiği defterler tutulur.

2- Belediye zabıtasınca düzenlenerek ceza masasına gönderilen ceza zabıtları, daha
önce kaydedildiği belediye cezaların defterinde kendi bölümlerine düzenleme tarihi, teblig
tarihi, giriş tarihi, suçlunun adı soyadı, yaşı baba adı, işi, T.C. kimlik numarası, vergi
numarası, oturduğu yer, suçun yeri, suçun nevi yazılarak işlenir.

3- Ceza kararları için süresi içinde adli mercie itiraz edilmişse, ilgili mahkemenin
isteği üzerine ceza dosyası Mahkemeye gönderilerek ceza infazı mahkeme sonuna kadar
durdurularak durum defterin (Mahkemeye gönderme tarihi ve numarası) bölümlerine işlenir.
Karar, mahkemece onaylanırsa, ceza uygulamasi ve tahsil işlemleri yürütülür. Karar iptal
edilmişse, iptal gerekçesine göre işlem yapılır yada kayıt defterine kayıt tarih ve numarası
yazılarak dosya işlemden kaldırılır. Mahkemece bir karara bağlanması geciken dosyaların durumu mahkemeden sorulur.

4- Müdürlük dışından gelen kesinleşmiş öteki ceza kararları, genel evrak masasında
gelen evrak gibi kaydedilir ve gereği yapılmak üzere ceza masası tarafından ilgili yere
gönderilir.

5- Esnafın sicil ve değerlendirilmesi için, bilgisayarlı kartoteks sistemi ihdas edilir.
c) Müteferrik işler Masası:

1- Zabıta Amirlikleri hizmetlerinin gereğine göre iş yeri denetimleri ve işlemleri masası, personel işlemleri masası, ikmal işlemleri masası, şikayet masası ve diğer islemler gibi masalar olu§turularak is bölümünü sağlarlar. İhtiyaca göre yeni masalar oluşturulabilir.

Bürolarda Tutulması Gereken Kayıtlar

MADDE 41 - (1) Bürolarda belediyenin bilgi işlem merkezi tarafından geliştirilen evrak kayıt programı üzerinde bilgisayar ortamında evrak kaydı yapılır. (bilgisayar bulunmayan bürolarda normal evrak kayıt defteri tutulur) ve gelen giden evraklar kayıt altına alınarak evrakla ilgili yapılan her türlü işlem bu programa kaydedilir. Günlük kayıtlar gelen-giden olarak bilgisayar çıktısı şeklinde alınır ve mühürlenip büro amiri tarafindan imzalanarak büro arşivine alınır. Evraklar evrak kayıt merkezine geldiği anda kayıt altına alınır. birim müdür tarafından havalesi yapılarak ilgili birime yollanır. Evrak işlem gördükten sonra bilgisayar kayıtlarından gereği yapılarak cevap verilmesi gereken yere yollanır.

(2) İşlem gördükten sonra gönderilecek olan evrak, sıra numarası, nevi, eki, verilen yer, tarihi, evrakı alanın ismi-imzası bölümlerinden oluşan zimmet defteri ile evrak kuryesi memur tarafından deftere işlenerek, evrak ilgili kuryeye teslim edilir.

(3)Bürolarda ayrıca, özel olarak basılmış. görev hizmet vesikaları yer alır ve bu vesikalar dış görevde çalışan ekipler tarafından günlük olarak yapılan göreve göre doldurulur ve görev dönüşü büroya teslim edilir. Bu vesikalar, görev vesikaları dosyasında ayrı ayrı ekip klasörlerinde dosyalanır.

(4) Zabıta Müdürlüklerinde, her müdürlüğün bir nöbet defteri bulunur, Belediye Başkanlığı Genelgesine göre tutulan nöbetlerle ilgili olarak işlenen defterdir. Nöbet sırasında çıkan olaylar deftere ayrıntılarıyla yazılır. Olay çıkmadıysa olay çıkmadığı belirtilir ve ifadenin altı nöbetçi amirince, tarih atılarak imzalanır.

Evraka Yapılan işlem

MADDE 42- (1) Zabıta Müdürlüğüne gelen ve birimlerince muamele gören evraklara yapılacak işlemler şunlardır ;

a)Umumi evrak, bilgisayar ortamında kaydolunur ve numaralanır,

b) Evrak,"Umumi Evrak Bürosunca" değerlendirilip, işlem yapacak bölüm evrak üzerinde belirlenir.

c)Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü veya yetki verdiği Müdür Muavini tarafindan havale edilir.

ç)Evrak bürosu kaydolan ve havale olan evrakı işlem için acil olarak, alakalı şubeye zimmetle teslim eder,

d)Gelen-giden evrak kaydından, her evrakın sonuçlandırılıp,sonuçlandırılmadığı kontrol edilerek her ay sonunda açık görülen evrakların müdürlük yazısıyla sonucu ilgili birimlerden istenir.

e)Zabıta amirliklerine gelen evraklar bilgisayara kaydolup, numara verilir, daha sonra birim müdür yardımcısı veya birim amiri tarafindan icrayı yapacak ekip amirine zimmetle verilir, evrakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa, ceza zaptı veya peşin para tanzim edilir, evrak muamelesi, üst makamların kararını icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, tespit zaptı yapılarak kanuni işlemin başlaması sağlanır, üst makamlara ve evrakın geldiği makama yapılan işlemin bildirilmesi için cevap hazırlanır, imzaya çıkarılır. Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniteleri alakadar eden evraksa personel ve ikmal zabıta amirliği tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılmak üzere imzaya çıkarılır.

f)Bakanlık ve Valilik evrakları öncelikli ve acil olarak değerlendirilip, en geç onbeş gün içinde, şikayetler en geç bir ay içinde, diğer evraklar aciliyet ve önceliğine göre cevap verilir.

Arşivleme

MADDE 43 - (1) Zabıta müdürlüğü ve amirlikleri güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve evraklar önce birim arşivlerinde saklanır. Güncelliğini kaybeden evraklar kurum arşiv yönetmeliğine göre listeleri hazırlanarak daire başkanlığı arşivine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

İşyeri Mühürlemeleri ve Tebligatlar

Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararmın Uygulanması

MADDE 44 - (1) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce verilen san'at ve ticaretten men kararı belediye zabıtası tarafından işyerinde mühürleme yapmak suretiyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Zabıta Şube Müdürü tarafından tayin edilir.

(2) Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği işyerlerinin kontrolü belediye zabıtasınca yapılarak, karara uymayıp faaliyet gosterenler tespit edildiginde, tekrar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek, tanzim edilen bu tutanak ilgili amirliğe teslim edilir ve ilgili birim bu tutanağa bir üst yazı yazarak ilgili yerin savcılığına suç duyurusunda bulunur, bu evraklar zabıta daire başkanlığı tarafınan imzalanır.

Belediye Zabıtası Tarafından Yapılacak Tebligatlar

MADDE 45 - Belediye Zabıtası yapmış, olduğu iş ve işlemler ile ilgili olarak tebligatları bizzat kendileri Tebligat Kanunu hükümlerine göre yaparlar. Bunun dışında diğer birimler tarafından posta yolu ile tebligatları yapılırmış, ancak ilgilisine ulaşılamamış olan evrakların tebligi istendiğinde bu evraklar ilgilisine teslim edilir. Ancak acele ve gecikmesinde zarar görüldüğü yazı ile bildirilen teblig evrakları gecikmesine mahal verilmeden yerine getirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hizmetin Planlanması ve Yürütülmesi

Hizmetin Planlanması

MADDE 46 - (1) Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan mevcut personelin senelik izin, haftalık izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık çalışma planı düzenlenecektir. çalışma planlarının bir nushası her ayın en geç 28'inde zabıta daire başkanlığına gönderilecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışma planlarının tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar görevli tefrik edilecektir. Aylık çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle husule gelecek değişjklikleri hizmetin aksamaması yönünden yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlerle giderilecektir.

(2) Günlük hizmetler bir gün önce bizzat amirler tarafından belirlenecek, bir program
tanzim edilecektir.

(3)Günlük hizmetlerin tanziminde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
a) Her memura günlük mesaisini boş, geçirmeyecek şekilde görev verilecek

b)İskele, meydan, ana cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrolü ön planda tutulacak,

c)Acele ve günlü evraklar ile halkın şikayetleri öncelikle takibi yapılacak ve değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

ç)Hizmet görevlendirilmeleri bir gün önceden yazılarak hazırlanacak, ertesi günü hizmetin başlama saatinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir,

d)Evraklar, amirler tarafmdan birer birer incelenecek, acelelik ve ehemmiyet derecelerine göre tahkikat günleri tayin edilecek, her evrakın üzerine memurun yapacaği işi açıklayacak kısa not halinde talimatlar eklenecektir.

e)Personelin zamanın boşa harcamaması, yollarda vakit israfına meydan vermemesi için zaruret olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.

Hizmetin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 47- (1) Hizmetin yürütülmesinde personelin göreve gönderilmesi, vazifenin alınması, görevin yapılması, işbirliği ve koordinasyon, emrin personele duyurulması ve hizmet yönünden bölgenin değerlendirilmesi yapılacak işte verimin artmasına neden olacaktır. Bu amaç ile;

a) Ekiplerin göreve gönderilmesi:

1- Ekiplere görev bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki
rütbeli tarafınan verilecektir,

2- Hizmete çıkarılmadan önce bütün personelin kıyafeti kontrol edilecektir

3- Hizmet vesikalarında yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek, izahına lüzum
görülen hususlarda gerekli açıklamalar yapılacaktır,

4-Hizmete çıkarılan ekipte hizmeti noksansız yapabilmeleri için kağıt,
kalem,karbon kağıdı, ceza tutanakları ve Belediye Zabıta El Kitabı gibi lüizumlu araç ve
gereçlerin mevcut olup olmadığı araştırılacaktır,

5- Müessese kontrollerinde memurlara kolaylık sağlamak için, esnafa uymaya
mecbur olduğu belediye emir ve yasaklarim öğretmek, yapılan kontrollerin noksansız ve
etkili olmasına temin maksadıyla sual şeklinde hazırlanmış olan teftiş defterlerinin, defter
kapaklarında yazılı talimata uygun olarak yapılması doldurulması sağlanacaktır,

6- Evraklann takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken
evraklar hizmet vesikasına numaralan yazılmak suretiyle verilecektir,

7- Ekiplerin vazife dönüşlerinde, vukuatları amir tarafınan alınacaktir. Her ekip
yaptığı isleri teker teker amirine izah edecek, tanzim ettiği rapor, zabıt varakası ve evrakları
teslim edecektir. Ekiplerin vukuat olarak bildirdikleri günlük hizmetlerinin, hizmet saatiyle
mütenasip olup olmadığı değerlendirilecek, vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek, bu
hataların tekerrur etmemesi sağlanacaktır.

b) Vazifenin Almması (Kabulii):

 1. Belediye zabıta amir ve memurlan kanun, nizamname, yönetmelikler,
  talimatların kendisine doğrudan doğruya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir. Zabıta amir ve memurları, belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla yükümlüdürler.
 2. Üst makamların kararlarını icap ettiren durumlarda konu derhal durumu tespit eden ekip tarafından zabıta amirliğine bildirilerek üst makamdan yazılı karar ve emir alınarak görev yerine getirilir,
 3. Emirler şifahi ve yazılı olarak alınabilir. Şifahi emirlerle görev kabulü telsiz,
  telefon veya yüz yüze olabilir.
 4. Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir,
  5. Yazılı emirler, üst makamlar, Zabıta Daire Başkanı, zabıta müdürü veya yetki verdiği Zabıta Müdür Muavinleri tarafından verilir. Yazılı emrin alınması görevin kabuludür,

c) Görevin Yürütülmesi

 1. Alınan, planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen zabıta amir ve memurları tarafından icra edilir.
 2. Görev, yerine getirildikten sonar üst makama tekmil ve şikayetçiye malumat verilir.
 3. Görevlendirilen ekip, gittiği görevde görevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde ve görevi kendi kuvveti ile icra edemeyeceği durumunu tespit ile üst makamdan yardım talep edebilir. Görevin yerine getririlmesi sakınca doğuracağı durumlarda durum ekip tarafından rapor edilir ve ekip çalışanları tarafından imza altına alınarak görev yerinden ayrılınır.Bu görevin ifa edilmesi önem arz ediyor ise amirlik tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak daha sonar görev ifa edilir.
 4. Kanunsuz emir hakkında Anayasa ve Devlet Memurları Hakkındaki kanun Hükümleri saklıdır.

ç ) İşbirliği ve Koordinasyon

 1. Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve acil durumlarda görevle ilgili toplantılar Zabıta Müdürü ve Zabıta Müdür Yardımcısı tarafından düzenlenir.
 2. Müdürlük Koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri kendi aralarında işbirliği yapabilirler.
 3. Zabıta Amirliklerinin görevlerinde personel, takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde görevin durumuna göre, Zabıta Müdürü ve Zabıta Müdür Yardımcısı işbirliğini yapar.
 4. Birimlerarası koordinatörlüğü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri doğrudan doğruya diğer birimlreden yardım isteyebilirler.
 5. Görevin kapasitesi ve büyüklüğü araç, gereç, üst düzeyde teknik eleman ve sağlık personeli takviyesini öngörüyorsa, bizzat Zabıta Müdürü ve daire Başkanı işbirliğini sağlar.
 6. Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen, acil ve üst karar gerektirmeyen görevde Zabıta Müdürü, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapar.
 7. Her an çöküp etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi doğrudan doğruya belediyenin ilgili müdürlüklerine mürecaat ederek gerekli teknik elemanı göreve acilen davet eder.

d) Emrin Personele Duyurulması

 1. Verilen emirler Zabıta Birim Amirlerine, amirlerde kendilerine bağlı tüm personele duyuracaktır.
 2. Emrin tüm personele duyurulduğuna dair alınacak imza listesi zabıta müdürlüğüne ordanda daire başkanılığına gönderilecektir.
 3. Emirlerin bir nüshasıamirliklerdeki emir panosuna asılacaktır.
 4. Tüm memurlar amirliklerindeki emirler panosunda asılı bulunan yazıları göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten sorumludur.
 5. Bu panoya asılan yazılar, memurlara ilanen tebliğ edilmiş sayılır ve asılan emirleri bilmemek, okumamak mazaret sayılmaz.

e) Himzet Yönünden Bölgenin Değerlendirilmesi

 1. Hizmetin planlı olarak yürütülmesi için ilk esas, yapılması gereken işin ne olduğunun tam ve doğru olarak değerlendirilmesidir.
 2. Şehrimizde her ilçenin, ilçelerde de her bölgenin belediye hizmetleri yönünden ayrı ayrı özellikleri mevcuttur.Meydan, ana cadde, iskele, çarşı ve Pazar yererli gibi halkın keşif olarak gelip geçtiği ve alışveriş ettiği yerler ilk planda tutulacak, bu gibi yerlerde temizlik, intizam ve halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Disiplin, Yedd-I emin’e Alma, Hizmet Araçlarının Kullanımı

Disiplin

MADDE 48 - Belediyemizin üniformah bir teşkilatı olması sebebiyle, her davranışı ile halkımıza karşi Belediyemizi te msil eden Zabıta Amir ve memuru kıyafet, disiplin, selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa ve vatandaşa muamele tarzı ve benzeri gibi konularda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkanların yönetmeliğindeki kurallara uymak zorundadır.

Yedd-I emin'e Alma

MADDE 49- (l)Belediye zabıtalarının çalışmalarında karşılatıkları en önemli durumların başında, seyyar satıcılar ile işportacılara yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen malzemelere uygulanacak işlemler gelmektedir. Bu hususta öncelikli olarak;

a) 1608 Sayılı Kanun veya 5326 sayılı Kanun gereğince, hakkına cezai işlem tatbik
edilecek seyyar satıcı ve işportacılardan kimlik bilgileri istenir, kimlik bilgilerini vermeye
yanaşmıyorsa emniyetten yardım talep edilir ve kimlik tesbiti yapılır bu tesbite istinaden
elindeki malzemeler sayılarak yeddiemine alınır, bir suret yediemin tutanağı ilgili kişiye
verilir ve malzemeler müdürlük deposunda muhafazaya alınır, ilgilisine en kısa zamanda
müdürlük deposuna gelerek cezasını ödendikten sonra malını teslim alacağı bildirilir.
Müdürlük deposunda bu kişilerle ilgili bilgisayar kayıtları tutulur ve arşiv oluşturulur. Daha
sonra ilgili kişi söz konusu malzemelerin faturasını ve yediemin tutanağını depo görevlisine
ibraz etmek şartı ile cezasını ve depolama ücretini ödeyerek malzemesini teslim alabilir.

b) Belediye zabıtalarının en sık karşılaştığı olaylardan biriside seyyar satıcılarını direnişleridir. Bu konuda yapılan çalışmalar esnasında belediye zabıtası direniş, ile
karşılaştığında ve malzemelerin yediemine ahnmasının güçleştiği durumda derhal
malzemelere el konur ve bu malzemeler depoya teslim edilirken hangi tarih, hangi saatte,
hangi bölgede yapılan .çalışmada ve hangi ekip tarafınan alındığı, içeriğindeki malzemelerde
rapor edilerek müdürlük deposuna teslim edilir. Daha sonra ilgilisi bu malzemelerin faturasını
ve kendisine ait olduğunu ispatlar ise malzemeleri kendisine cezasi ve depo ücretini ödemek şartı ile teslim edilir. Mümkün ise bu teslimat olayı depo görevlileri tarafmdan fotoğraflanır.

c) Bazen sahipsiz seyyar satıcı ve işportacı malları ele geçtiğinde, bu gibi mallar ilgili
memurlarca derhal sayılır ve yed'i emin tutanağına kaydedilerek muhafaza edilmek üzere
depoya konulur. Bu malzemeler hakkında 5393 sayili Belediye Kanununun 15/m bendi gereği
işlem yapılır.

ç) Mallar depolarda muntazam yerleştirilecek ve kanuni müddeti içinde sahipleri ortaya çıkarsa, ilgilisi hakkında cezai işlem yaplıp depolama ücreti alındıktan sonra malları geri verilecektir.

Hizmet Araçlarının Kullanımı

MADDE 50- (1) Başhca görevi şehirde temizliğin ve intizam temini olan belediye zabıtası teşkilatının, çalıştığı binaların da her hali ile vatandaşa örnek bir daire huviyetinde bulundurulması şarttır.Bu maksatla:

a)Binalarm giriş kısımları daima temiz ve intizamlı bulundurulacak,

b)Vatandaşların kolaylıkla görebilmeleri için tabelalar en müsait yere asılacak,

c)Binanın bütün kısımları temiz, badanalı ve boyalı bulundurulacaktır,

ç)Demirbaş eşyalarının muhafazasına itina gösterilecek, kırılmalarına ve çizilmelerine meydan verilmeyecektir,

d)Bilgisayar ve diğer yazıcıların kullanılmadığı zamanlarda üzerleri örtülü bulundurulacak, ilgili memurdan başkalarının makinaları kullanmaları önlenecektir,

e)Telefon ve telsizler resmi hizmet dışında kullanılmayacaktır. Dışardan arayanlar bekletilmemesi için konuşmalar çok kısa olacaktır. Zaruri haller müstesna resmi telefonlarla şehirlerarası konuşma yapmak yasaktır.

f)Yangın malzemesi muntazam ve daima kullanmaya hazır şeklinde bulundurulacaktır,

BEŞİNCİ KISIM

Yürürlük

Yürürlüğe Giriş

MADDE 51-Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52- Bu Yönetmelik ,Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım