Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

0262 331 36 84

esra.ozkan@kocaeli.bel.tr

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu, sağlık bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, aşılanmasını, gerekli evraklar hazırlanarak sahiplendirilmesini ve alındıkları ortama geri bırakılmasına karar verilenlerin işaretlendirilerek bırakılmasını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nün sokak hayvanları geçici bakımevinin, teşkilat yapısı, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

(2) Bu yönetmelik, amaçları doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler ile alınacak önlemler ve gönüllü katılımın çalışma esaslarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 2 - (1)Bu yönetmelik, 5216 Sayılı kanunun 7’nci maddesi (m) bendi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4, 6, 7, 8, 13, 14, 18 ve 24’üncü maddeleri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 30 ve 36’ncı maddeleri, 4934 Sayılı ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanunun 11 ve 12’nci maddeleri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 7, 9, 11 ve 14’üncü maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 14 ve 15’nci maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 77’nci maddesi, 6343 sayılı kanunun 5’inci maddesi, Kuduz Hastalığı’ndan Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3 - (1)Bu yönetmelikte geçen;

a)Ağızlık: Hayvanın etrafına zarar vermemesi için ağzına takılan koruyucu önlemi,

b)Aşılama: Vücudun bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı özel antikor üretilmesi ve hastalığı yapan etkenle karşılaşıldığında antikorlar sayesinde hastalanmasını önleyen işlemi,

c) Başkan: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nı,

ç) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı,

d) Belediye Meclisi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ni,

e) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi yöntemler ve ultraviyole ile yok edilmesi işlemini,

f) Eko Sistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi,

g) Ev ve Süs Hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,

ğ) Geçici Bakımevi: Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri bırakılıncaya kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde geçici olarak kaldığı, karantinadaki köpeklerin de karantina süresi bitene kadar kaldığı tesisi,

h) Geçici Bakımevi Sorumlusu: Özel ya da tüzel kişilere ait geçici bakımevinde yasalarla belirlenmiş hizmetleri ve sorumlulukları yerine getirecek olan geçici bakımevi sahibi ya da yöneticisini,

ı) Güçten Düşmüş Hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fiziki olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek veya yük hayvanlarını,

i) Gönüllü: Hayvanları seven ve hayvanlara yardımcı olmaya çalışan kişi ve kuruluşları,

j) Hayvan Hastanesi: Sahipsiz sokak hayvanlarının ayakta veya yatarak teşhis ve tedavilerinin yapıldığı yeri,

k) İşaretleme: Aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak amacıyla, bu hayvanların yaşamı ve davranışları üzerine olumsuz etkisi olmayan, dayanıklı, kolay fark edilebilen uygulaması ve montesi kolay, kulak, boyun gibi uzuvlara plaka, tasma, mikroçip veya dövme gibi materyallerin uygulanması işlemini,

l) Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerden gelen hayvanların geçici olarak ayrılmasını,

m) Kısırlaştırma: Dişilerde uterus ve/veya yumurtalıkların, erkeklerde testislerin alınması işlemini,

n) Kontrollü Hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt altındaki ev ve süs hayvanlarını,

o) Mikroçip: Teknik özellikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olan; kedi, köpek, kuş ile laboratuar ve hayvanat bahçesi hayvanlarına Veteriner Hekim tarafından uygulanan elektronik cihazları,

ö) Mobil Kısırlaştırma Ünitesi: Hayvanların yerinde muayene, kısırlaştırma ve aşılarının yapıldığı seyyar araçları,

p) Müdür: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü’nü,

r) Müdürlük: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nü,

s) Müşahede: Her hangi bir hastalık veya bulaşıcı hastalık taşımasından şüphelenilen hayvanların gözlem altında tutulmasını,

ş) Sağlık Karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkâlini, aşılamalarını, parazitlere karşı ilaçlamalarını ve yapılan tedavileri gösteren veteriner hekim ve belediye veteriner şube müdürlüğünce onaylı belgeyi,

t) Sahipsiz Hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,

u) Sorumlu Veteriner Hekim: Belediye bakım evlerinde yasalarla belirlenmiş hizmetleri ve sorumlulukları yerine getirecek olan veteriner hekimi,

ü) Yaşama Ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğasına uygun olarak yaşadığı yeri ifade eder.

İLKELER

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde aşağıda sayılan temel ilkeleri esas alarak sokak hayvanları için; etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler bulmak, bakımevine ilişkin hedefleri belirleyerek ulaşmayı mümkün kılacak planlar yapmak, yönetici ve diğer pozisyonda görev yapan tüm personelin motivasyonunu artırarak çalışmalarını sağlayarak, sokak hayvanların korunması ve rahat yaşamaları amacını kapsar.

(2) Geçici Bakımevi’nde esas alınan temel ilkeler:

a)Tüm hayvanlar eşit doğar. Bu nedenle eşit yaşama ve saygı görme hakkına sahiptirler.

b) İnsanlar, hayvanların türüne özgü şartlarda bakılmaları, korunmaları, gözetilmeleri, taşınmaları ve kötü muamelelerden uzak tutulmaları için gerekli önlemleri alırlar. Bunun sağlanmasında insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

c) Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin sadece insani ve vicdani sorumluluklarla hayvan besleyen, taşıyan ve koruyan gerçek ve tüzel kişilerin desteklenmesi esastır.

d) Vahşi hayvanlar kendi doğal çevresinde, evcil hayvanlar da uyumlu bir biçimde özgürlük içinde yaşama hakkına sahiptir. Doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

e) Sahipsiz hayvanların kendi mekanlarından koparılmadan yaşamalarının desteklenmesi esas olup, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların öldürülmesi yasaktır. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu ise bu, bir anda, korkutmadan ve acı çektirilmeden yapılmalıdır.

f) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

g) Hayvanlarda acı veren müdahalelerin uyuşturulmaksızın yapılması yasaktır. Sadece veteriner hekimler acil ve zorunlu müdahalelerde bulunabilirler.

ğ) Hayvan sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, türüne ve üreme yöntemine uygun olarak ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek ve aşılarını yaptırmakla yükümlüdür. Hiç kimse sahiplendiği bir hayvanı terk edemez.

h) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla veya dağıtımını yapmakla yükümlüdürler.

ı) Sahipli ya da sahipsiz hayvanın dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan cerrahi müdahaleler (kuyruğunun, kulaklarının kesilmesi ile tırnak ve dişlerinin sökülmesi gibi) istisnalar hariç yasaktır.

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi yukarıdaki ilkeleri temel alarak görevlerini yerine getirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

TEŞKİLAT

MADDE 5 - (1)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi aşağıdaki personellerden oluşmaktadır.

a)Müdür,

b)Sorumlu Veteriner Hekim,

c)Veteriner Hekimler,

d)İdari İşler Amiri,

e)Bakımevi personeli.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 - (1) Bakımevinin bağlı bulunduğu müdürlüğün mer’i mevzuat gereğince Geçici Bakımevi ile ilgili yerine getirdiği görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yaşayan başıboş hayvanlar için tedavi, rehabilitasyon merkezleri açar, hayvanların refahı anlayışıyla buralarda üremelerini kontrol altına almak amacıyla ilçe belediyeler ile koordineli olarak hayvanları toplatarak kısırlaştırma yapar, tedbirler alır/aldırır, aşılar, işaretleme- küpeleme ile hayvanı alındığı ortama bırakır, sahipsiz hayvanları sahiplendirir.

b) Müdürlük sorumluluk alanındaki sahipsiz köpek ve kedilerin sayısı ile bunlara ait bilgileri belediye kayıtlarında ve Bakanlık veri tabanında güncel bir halde tutulmasını sağlar.

c) Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle hastalığın söndürülmesine katkı sağlar.

Bu vakalarda yetkili kurumlar ile işbirliği içersinde hayvanları müşahede altına alır, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği’nin ilgili tüm maddeleri gereğince kuduz konusunda önleyici tedbirler alarak gerekli mücadeleyi yapar, yaptırır, risk altındaki hayvanları karantina altına alır ve çalışmalara ilişkin rapor verir.

ç) Geçici Bakımevi’ne gelerek bakımevinde rehabilitasyon ve tedavileri yapılan hayvanları “Sahipsiz Hayvanlar Kayıt Defterine” ne kayıt eder, bu hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yapar, Büyükşehir Belediyesi ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında bu çalışmaları duyurur, bu hususta gönüllü kişi ya da kuruluşlarla işbirliği yapar.

d) Geçici Bakımevi’nden hayvan sahiplenmek isteyen kişi (Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin belediyelerin alacağı tedbirler başlıklı 7’nci maddenin (a) ve (f) bentleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi (m) bendi gereğince kimlik ibrazı şartıyla), kurum ve kuruluşlar için “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” doldurur, sorumlu veteriner hekim onayı ile düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapar.

e) Geçici Bakımevi’nin kapasitesi göz önünde bulundurularak, öncelikle bakıma muhtaç yavru, düşkün ve hasta olduğu tespit edilen sokak hayvanlarının bakımevinde bakılmasını sağlar, anneli ve annesiz yavru köpeklerin belirlenen sistemlerle bakımını sağlar.

f) Geçici Bakımevi’nde kaldıkları süre içerisinde; tedavi edilemez veya tedavi edildikten sonra iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine Geçici Bakımevi Veteriner Hekimleri tarafından kanaat getirilen hayvanların rapor tutularak en az acı veren-en hızlı yöntemle korkutmadan öldürülmesi ile geçici bakımevlerinde ölen hayvanların bertarafını sağlar.

g) Geçici Bakımevi’nde ve Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına dikkat edilerek bertarafını sağlar.

ğ) Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nin sivil toplum destekli koordinasyonunu sağlar, yapılan işlemleri “ Günlük Muayene Defteri”ne kayıt ettirir.

h) Müdürlüğün sahipsiz hayvanlara yönelik olarak yürüttüğü tüm faaliyetlerin duyurulması ve toplumda hayvan sevgisinin oluşabilmesi için afiş, broşür vb. yayınların basımını ve dağıtımını yapar, yaptırır, yazılı ve görüntülü basın aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yapar.

ı) Hayvanların korunması, bakım ve beslenmesi, gıda güvenliği, zoonotik hastalıklar gibi müdürlüğün faaliyet alanında bulunan bütün konularda birim içi ve birim dışı eğitimler düzenler.

i) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için gönüllü olarak çalışan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitime katılarak “ Gönüllü Kartı” almaya hak kazanan yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile koordinasyonu sağlar.

j) Evcil hayvanların sokağa terkinin önlenmesi için çalışmaları yapar, hayvan sahiplerinin ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahibinin yakını tarafından gerekçeleri belediyeye bildirilmesi halinde, belediye çalışanlarınca getirilen hayvanın geçici bakımevine kabul edilmesi ve sahiplendirilmesi, sahiplendirilemeyenlerin de tekrar kendi doğal yaşam alanına serbest bırakılması ile ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

k) Geçici Bakımevi sınırları içerisinde müdürlükten izin alınarak fotoğraf çekimi ve video kaydı yapılmasını sağlar.

l) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimlerle yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimleri organize eder, Müdürlük uhdesinde bulunan Veteriner Hekim ve diğer personellere ilişkin; kurum içi eğitim seminerleri düzenlenmesini, gerekli olduğunda yapılacak eğitimlerde kurum dışından eğitim hizmeti alınmasını veya kurum dışında eğitim alınabilmesi amaçlı teknik geziler düzenlenmesini sağlar.

m) Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik gelen şikayetlerin değerlendirilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Veteriner Şube Müdürlüğü’nün görevlendirdiği personelden teşekkül eden komisyonda görev yapar, bu komisyonla birlikte Kocaeli ilindeki ev ve süs hayvanı satışı yapan işyerlerinin denetlenmesini sağlar.

n) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il ve yurt düzeyindeki faaliyetlerini izler, il düzeyinde olanlara iştirak eder ve bu konuda gerekli eş güdümü sağlar, sivil toplum kuruluşları ile sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amaçlı ortak çalışmalar yapar.

o) Belediye sınırları içinde, hayvanların korunması ve bakımlarına ilişkin sorunları belirleyip, sorunların çözümlerini içeren beş/on yıllık plan ve projeler yapar, olumlu görüşle birlikte bu projelerin hayata geçirilmesini sağlar, yıllık hedef raporları hazırlayarak Başkanlığın uygun görüşüne sunar.

ö) Yapılan denetimler sonucu 5199 Sayılı Kanuna aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği tespit edilen kişilerin hayvanlarının sahiplendirilmesini ya da kontrol altına alınmasını sağlar.

p) Müdürlüğün izni ile hayvan sevgisini aşılar ve hayvanlarla doğru iletişim kurma yollarının doğru aktarılabilmesi için; eğitimler, yarışmalar düzenler ve ödüller vermek amaçlı etkinlikler yapar; sokak hayvanlarını sahiplendirmeyi özendirmek için girişimlerde bulunur.

r) Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda Geçici Bakımevi’nde müdürlük tarafından saati, planlaması ve içeriği belirlenen bilgilendirme amaçlı geziler düzenlenmesini sağlar.

s) Pitbull Terrier, Japanase Tosa gibi yasaklı köpekler için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun ve Yönetmeliği gereğince gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

ş) İcapçı Veteriner Hekim olarak görev alacaklar için aylık ev nöbet listesinin hazırlanmasını sağlar.

t) Düzenlenen Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarına katılarak, sokak hayvanlarına yönelik öneri ve yorumlarda bulunur.

u) Barınağa bırakılan hayvanların sahipleri, barınakta kullanılmak üzere mal ve yiyecek bağışında bulunduklarında, bunların geçici bakımevinde kullanılması için gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. Ayrıca hayvan sever vatandaşların ve hayvan sever dernek ve vakıfların yapacakları şartlı bağışlar ile hayvanları koruma amacı ile düzenlenen her türlü, kermes, çay, yemek, konser, açık artırma vb. gibi faaliyetlerde elde edilen para yiyecek, araç gereçler, ilaç aşı ve gayrimenkul gelirleri barınak ihtiyaçlarının karşılanması için alınabilir. Bu tip bağış gelirleri ayrı bir hesapta tutularak harcaması Büyükşehir Belediyesi tarafından usulüne uygun olarak hayvanlar ve geçici bakımevi için kullanılır.

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 7 – Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5216 ve 5393 sayılı kanunlara dayanarak belediye başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmakla yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 8 - Müdürlük, Belediye Başkanı’nca Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ile ilgili verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 9 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı tarafından görevlendirilen müdür kendisine tevdi edilen işlerin, emrinde çalışan personel vasıtasıyla, planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar.

(2) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Geçici Bakımevi’nin yöneticisi olarak bakımevini sevk ve idare eder, müdürlüğü temsil eder.

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi veteriner hekimler arasından atanır.

c) Bu yönetmelikte belirtilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ndeki çalışmaların yasal mevzuata, başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

d) Müdürlük içi yönerge, talimat vs. yayınlar ile müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde belirler, personelini mevzuatı öğrenmesi için teşvik eder ve gerekli olanakları sağlar.

e) Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar, yazılı ve sözlü talimatlarla; sorumlu Veteriner Hekim, Veteriner Hekimler ve diğer tüm personeli görevlendirir, yönlendirir ve takip ederek tespit ettiği aksaklıkları gidermek için gerekli tedbiri alır.

f) Geçici Bakımevi ile diğer birimler arasında ki koordinasyon ile birim personelinin üst idare arasındaki koordinasyonu sağlar.

g) Geçici Bakımevi’nin bağlı olduğu müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1.sicil amiridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 5423 sayılı Kanun gereği harcama yetkilisi olarak müdürlükle ilgili satın alma işlerini denetler, alımlara karar verir.

h) Geçici Bakımevi ile alakalı belediye sınırları içinde, hayvanların korunması ve bakımlarına ilişkin sorunları belirleyip, sorunların çözümlerini içeren beş/on yıllık plan ve projeler hazırlar, başkanlığın olumlu görüşüyle birlikte bu projelerin hayata geçirilmesini sağlar. Yıllık hedef raporları hazırlayarak başkanlığın uygun görüşüne sunar.

i) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olup üstlerinden aldığı yasalara dayanan ek emir ve görevleri yerine getirir.

j) Takdirname, yer değiştirme gibi onay gereken personel işlemleri için daire başkanına teklifte bulunur,

k) Personelin yıllık izin kullanış zamanlarını belirler.

l) Daire başkanı bulunmadığı ve ivedilik arz eden durumlarda, geçici bakımevine ait görevlerinin yerine getirilmesinde daire başkanının görev ve yetkilerini kullanırlar.

m) Hayvanları Koruma Derneği, sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve bu konuda 5199 sayılı yasada yer alan kişi, kuruluş ve oluşumlarla kamu yararı gözeterek her türlü koordinasyon içinde hayvan sağlığı için gerekli olan iletişim ve ortak çalışma organizasyonları ile yasada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar.

n) Geçici Bakımevi yönetim şeması ile ilgili onayı daire başkanına sunar.

  • o) Belediye dâhilinde ve resmi kurumlarda yapılan tüm toplantılara iştirak eder, gerektiğinde müdürlük adına basın vs. beyanat verir.

p) Müdür kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından daire başkanına karşı sorumludur.

Geçici Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı tarafından görevlendirilen sorumlu veteriner hekim kendisine tevdi edilen işlerin, sorumlu olduğu personel vasıtasıyla, planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar.

(2) Geçici Bakımevi sorumlu veteriner hekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Geçici Bakımevi’nin işleyişi ve koordinasyonu ile ilgili müdürlüğe karşı sorumludur.

b) Geçici bakımevinde görevli veteriner hekimler, idari işler amiri ile tüm personelin iş akışını, takibini ve koordinasyonunu sağlayarak idarece belirlenen kurallara uyulmasını sağlar.

c) Geçici bakımevine bırakılan sahipsiz sokak hayvanlarının bakımını, beslenmesini ve rehabilitasyonunu yaptırarak bu hayvanların sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülerek kayıt altına alınmasını sağlar, sahipsiz sokak hayvanlarının aşılarının ve antiparaziter ilaçlarının yapılması ile ilgili çalışmaları planlar, gerekli aşılama ve antiparaziter çalışmaların yapılmasını sağlar, kullanılan aşıların ve antiparaziterlerin temini için müdürlüğe bildirir, uygun koşullarda stoklanarak depolanmasını sağlar ve uygulamaya hazır bulundurur.

ç) Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılmaları ile ilgili olarak planlar yapar ve müdürlükçe onaylanan planlar çerçevesinde kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesini sağlar, sahipsiz sokak hayvanlarının izleneceği chip uygulamasının kullanılması ve kayıtların tutulmasını sağlar.

d) Geçici Bakımevi’nin, müdürlüğün belirlediği ziyaret saatleri içerisinde bir personel eşliğinde ziyaretlerin yapılmasını, diğer zamanlarda temizlik, bakım, beslenme vs. işlerin yürütülmesini sağlar.

e) 3285 sayılı Kanuna tabi ihbarı mecburi hastalık çıktığında durumu resmi makamlara haber verip ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygular.

f) Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlar ya da hazırlanmasını temin ederek onaylar.

g) Sokağa bırakılan hayvanların beslenmesi için konulan yempati makinelerinin düzenli olarak kontrolünü yapar veya yaptırır.

ğ) Bölüm ile ilgili kuruluş içi/dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlayarak sunar.

h) Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetler, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurarak hiyerarşik kademelere uyulmasını sağlar.

ı) Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaları yapar.

i) Geçici Bakımevi’ne ait laboratuar malzemeleri mikroskop ve diğer cihaz ve aletler ile röntgen cihazı, kan sayım cihazı ve diğer tıbbi teçhizatın gerekli bakımlarının ve düzenli olarak kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

j) Geçici Bakımevi’nde bulunan teşhis ve tedavi amacı ile kullanılacak olan yeni alet ekipman ve malzeme ihtiyacını Veteriner Hekimler ile belirleyerek, müdürlükten talepte bulunur.

k) Geçici Bakımevi’nden çıkan tıbbi atıkların haftalık olarak bertarafını sağlar veya sağlatır.

l) Gelen ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve geçici bakımevinin tanıtılması konusunda bakımevinden konu ile ilgili bir personelin görevlendirilmesini sağlar.

m) İcapçı veteriner hekim olarak görev alır, gereği halinde icapçı veteriner hekimlerin görevlerini yapmalarını sağlatır.

n) Geçici Bakımevi’nde bulunan etapların işleyişini sağlar.

o) Geçici Bakımevi’ndeki tüm veteriner hekimlerin görevleri konusunda aynı yetki ve sorumluluğa sahiptir.

ö) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığı önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanın Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 31, 32 ve 33’üncü maddeleri gereği en az acı veren ve en hızlı şekilde korkutmadan ötenazi yapılarak ölümünü sağlar.

p) Geçici Bakımevi’nde ölen hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olduktan sonra hayvanın bertaraf edilmesinde, bakımevinde görevli veteriner hekim tarafından Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinin uygulanmasını ve kontrolünü yapar.

r) Müdürlük tarafından belirlenen İcapçı Veteriner Hekim çalışma listesini geçici bakımevinde görülebilir bir yere asar veya astırır.

s) Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerin sürdürülmesini sağlar.

ş) Geçici Bakımevi alanları içerisinde izin alınmadan fotoğraf çekimi ve video kaydı yapılmasının engellenmesini sağlar.

t) Müdürlük tarafından gönderilen yazıların ve belgelerin gerekli kişilere tebliğini sağlayarak görünen bir yere asar veya astırır.

u) Geçici Bakımevi’nin çevre düzenlemesini ve mıntıka temizliğini yaptırtmakla yükümlüdür.

ü) Müdürlüğün düzenlediği etkinliklere ve faaliyetlere katılır ve personelin katılımını sağlar.

v) Müdürlüğe ait demirbaşların denetimini yapar.

y) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını muayene etmek ve hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapar, ihtisası icap ettiren hallerde ise mütehassıs veteriner hekime müracaatı tavsiye eder (6343 sayılı kanun 5’inci maddesi (a) bendi gereğince).

MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen görevler Geçici Bakımevi’nde bulunan birim çalışanları tarafından yürütülür.

(2) Karantina Veteriner Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Geçici Bakımevi’nde bulanan sorumlu veteriner hekime karşı sorumludur.

b) Bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2.fıkrasının (c), (d), (ö), (p) ve (ş) bentlerinde sayılan görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

c) Isırma vakası ile gelen veya bakanlığın yasakladığı köpeklerin bulunduğu ünitede 3285 sayılı kanun hükümleri gereğince yapılması gerekli olan tüm çalışmaları yapar.

ç) Isırma vakası ile gelen köpeklerin kayıtlarının tutulması sağlar ve 10 günlük gözetim süresince takip eder.

d) Gerekli durumlarda karantinadaki köpeklerle ilgili Müdürlüğün bilgisi ve izni dahilinde diğer resmi kumlarla irtibata geçer.

e) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilen (Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri) ve tehlike arz eden köpekleri tutanakla teslim alıp bakımını sağlar.

f) Karantina ünitelerine müdürlüğün izni dışındaki şahısların girişinin engellenmesini sağlar.

g) Karantina süresi biten köpeklerin gerekli rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur.

ğ) İdarece izin verilmeyen durumlar ile görevleri dışında barınak ve kurum ile ilgili basına bilgi veremez, Geçici Bakımevi’nde oluşabilecek ve basına yansıyabilecek tüm durumları müdürlüğe bildirir.

h) Kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.

I) İcapçı Veteriner Hekim olarak görev alır.

(3) Tedavi Ünitesi Veteriner Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Geçici Bakımevi’nde bulanan sorumlu veteriner hekime karşı sorumludur.

b) Bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2.fıkrasının (c), (d), (ö), (p) ve (ş) bentlerinde sayılan görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

c) Hasta hayvanları tedavi altına alır ve tedavilerinin sürdürülmesini sağlar.

ç) Yavrulu anneler bölümünde anne ve yavruların takibini yapar.

d) İyileşen hayvanların veya sütten kesilen hayvanların preoperatif veya sahiplendirme bölümüne yönlendirir.

e) 11’inci maddenin 2. fıkrasının (ğ) , (h) ve (ı) bentlerinde sayılan hususları yerine getirir.

f) Etaplardaki hayvanların bakım, tedavi, sevk ve idaresini sağlar.

(4) Triaj Veteriner Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Geçici Bakımevi’nde bulanan sorumlu veteriner hekime karşı sorumludur.

b) Bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2. fıkrasının (c), (d), (ö), (p) ve (ş) bentlerinde sayılan görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

c) Geçici Bakımevi’ne gelen ziyaretçilerin sahiplendikleri hayvanların belgelerinin hazırlanması ve gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlar.

ç) Geçici Bakımevi’nde sahiplenilen hayvanların aşı programının belirlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

d) Geçici Bakımevi’nde sahiplenilen hayvanların hastalık durumlarında ön muayenelerinin yapılmasını sağlar.

e) Sahiplendirmeye yönelik bulunan yavru köpek ünitesine ait çalışmalarını ifa eder.

f) Belirtilen çalışmaları yaparken Hayvanların Korunmasına Dair Yönetmeliğin 12’nci maddesi ile 26’ncı maddenin (2)bendi hükümleri çerçevesinde hareket eder.

g) 11’inci maddenin 2. fıkrasının (ğ) , (h) ve (ı) bentlerinde sayılan hususları yerine getirir.

ğ) Bakımevine gelen, getirilen hayvanların bölümlere göre tasnifini yapıp sevk eder.

h) Bakımevine getirilen yaralı kanatlı ve yaban hayvanlarının tedavi ve geçici bakımını sağlar.

(5) Preoperatif Veteriner Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Geçici Bakımevi’nde bulanan Sorumlu Veteriner Hekime karşı sorumludur.

b) Bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2.fıkrasının (c), (d), (ö), (p) ve (ş) bentlerinde sayılan görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

c) İlçe belediyelerin getirdiği sokak hayvanlarının preoperatif bölüme yerleştirilmesiyle denetimini yapar.

ç) Günlük operasyon için preoperatif bölümden seçilecek hayvanlara yapılacak olan tüm çalışmaları ifa eder.

d) Ameliyata girecek hayvanların anesteziye alınmasından, anestezi gerektirmeyen operasyonları da ulusal mevzuat uygun olarak yapar.

e) Geçici Bakımevi’ne getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve diğer cerrahi müdahalelerdeki görevleri yerine getirir.

f) Geçici Bakımevi’nde komplikasyon gelişen ve hasta gelen hayvanların tedavi ünitesine alınmasını sağlar.

g) Geçici Bakımevi’ne gelen sokak hayvanlarından tasma, ip, zincir v.s. gibi eşyaların çıkarılarak preoperatif bölüme aldırır.

ğ) 11’inci maddenin 2. Fıkrasının (ğ) , (h) ve (ı) bentlerinde sayılan hususları yerine getirir.

(6) Postoperatif Veteriner Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Geçici Bakımevi’nde bulanan sorumlu veteriner hekime karşı sorumludur.

b) Bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2.fıkrasının (c), (d), (ö), (p) ve (ş) bentlerinde sayılan görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

c) Geçici Bakımevi’ne getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve diğer cerrahi müdahalelerde görev alır.

ç) İlçe belediyelerin getirdiği sokak hayvanlarının operasyon sonrasında ilgili bölümlere yerleştirilmesini denetler.

d) Ameliyat sonrasında ilçe belediyelere geri teslim edilecek sokak hayvanlarının son muayenelerini yapar ve ilçe belediyelere teslim eder.

e) Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.

f) Postoperatif dönemde oluşabilecek tüm komplikasyonları izler ve gerekli gördüğü durumlarda tedavi ünitesine sevk eder.

g) 11’inci maddenin 2. fıkrasının (ğ) , (h) ve (ı) bentlerinde sayılan hususları yerine getirir.

(7) İcapçı Veteriner Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Geçici Bakımevi’nde bulanan sorumlu veteriner hekime karşı sorumludur.

b) Bu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2.fıkrasının (c), (d), (ö), (p) ve (ş) bentlerinde sayılan görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

c) İcapçı veteriner hekim olarak görev alacaklar için hazırlanan aylık ev nöbet listesine uyarak ifa eder.

ç) İcapçı veteriner hekim mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerini yerine getirir.

d) İcapçı veteriner hekim mesai dışında bulunduğu yeri bildirir ve kuruma davet edildiğinde icabet eder.

e) İcapçı veteriner hekim davetin kendisine en kolay ve en çabuk ulaşmasını sağlayacak şekilde idareyi bilgilendirerek (bulunduğu yer, saat, telefon vb.) gerekli tedbiri alır.

f) 11’inci maddenin 2. fıkrasının (ğ) , (h) ve (ı) alt bentlerinde sayılan hususları yerine getirir.

(8) Veteriner Teknikerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Tüm veteriner hekimlere karşı sorumludur.

b) Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapar.

c) Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olur.

ç) Hayvanlara bakım ve pansuman yapar.

d) Cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur.

e) Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır.

f) Hayvanlara işaretleme yaparak bunların kayıtlarını tutar.

g) Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır.

ğ) Hasta hayvanların ayrılmasını(tecrit edilmesini) ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür.

h) 11’inci maddenin 2. fıkrasının (ğ) ve (h) alt bentlerinde sayılan hususları yerine getirir.

(9)Laborantın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Laboratuarda Veteriner Hekimlerin gözlem ve direktifleri doğrultusunda tetkik için gerekli işlemlerin hazırlanması ve yapılmasını sağlar.

b) Laboratuara gelen muayene materyalini analize hazırlayarak acil olanlarını ayırıp, önce onların muayenesini yapar.

c) Uzun zaman muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne uygun saklar.

ç) Standart solüsyonları, boyaları, kültür vasatlarını ve antikoagülanları formüllerine uygun olarak hazırlar.

d) Laboratuarda kullanılan cam eşya ve aletleri direktiflere göre temizleyip otoklavdan geçirir.

e) Cihaz ve malzemenin devamlı kontrol ve sayımını yaparak laboratuar ihtiyaçlarını zamanında sorumlu veteriner hekime bildirir.

f) Defter kayıtlarını tutar.

g) Kan ve plazma şişelerinin kapaklarını kapayarak buzdolabında saklar.

ğ) Kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmekle sorumludur.

(10)Röntgen Teknikerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Veteriner hekim tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.

b) Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber veteriner hekimlere teslim edilmesini sağlar.

c) Röntgen teşhis laboratuarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurarak gerektiğinde işletir ve kullanır.

ç) Laboratuar istatistiklerini hazırlayarak laboratuar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlamakla sorumludur.

(11) İdari İşler Amirinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) İdari işler amiri Geçici Bakımevi sorumlu veteriner hekimine karşı yükümlüdür.

b) Geçici Bakımevi’ni ilgilendiren idari işlerin takibinin yapılmasından,

c) Geçici Bakımevi’ne ait malzeme depolarının kontrolü ve denetimini sağlamakla,

ç) Tesislerin hafta sonu, tatil ve bayram günleri ile hafta içi günlük temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasını, hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını temin ederek belirlenen saatlerde hayvanların beslenmelerinin sağlanmasını takip ve koordine eder.

d) Geçici Bakımevi’nde bulunan sarf malzeme stoklarının takip edilmesini, uygun şartlarda korunmasını ve uygulama alanlarına aktarılmasını sağlar.

e) Geçici Bakımevi’nde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlar.

f) Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek Müdürlüğe iletir ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlar.

g) Bölümündeki çalışma alanlarında iş ve işçi güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.

ğ) Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nden çıkan tıbbi atıkların haftalık olarak bertarafını sağlar.

h) Geçici Bakımevi’nin günlük temizliklerinin ve periyodik dezenfeksiyonunun yapılmasını sağlar.

ı) Geçici Bakımevi’nde kullanılmak üzere alınan yemlerin depolanması ve kontrolünü sağlar.

i) İşçi personelin izin ve raporlarının tutulması ile sorumlu veteriner hekime bilgi verilmesini sağlar.

k) Kafes bilgilendirme tabelalarının güncellenmesini sağlar.

l) Geçici Bakımevi’nde bulunan çöp konteynırlarının denetimi ve boşaltımı konusunda gerekli birimlerle iletişime geçilmesini temin eder.

j) Geçici Bakımevi’nde bulunan sokak hayvanlarının belirlenen saatlerde beslenmelerini sağlar.

k) Geçici Bakımevi ile ilgili tüm çevre düzenlemelerinin yapılması ve bakımının kontrolünü sağlar.

l) Geçici Bakımevi’nde oluşabilecek tüm mekanik ve yapısal aksaklıkları giderir.

m) Yangın söndürme tüplerinin dolum, bakım ve denetimi ile geçici bakımevi arazisi içerinde bulunan yangın söndürme hidratlarının bakımını yapar.

n) Araçların ve işçi personelin sevk ve idaresini yerine getirir.

o) Doğalgaz kazanının bakım ve işleyişi ile elektrik ve elektrik panolarının, kameraların bakım, onarım ve işleyişinden sorumludur.

ö) Geçici bakımevindeki tüm evrakların(gelen-giden) tertip-düzen içinde dosyalanması, arşivlenmesi ile üstleri tarafından kendisine verilen iç ve dış birimlere gönderilecek tüm yazıların resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazılmasını sağlar.

p) Kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmekten sorumludur.

(12) Bakıcı Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

a) Geçici Bakımevi sorumlu veteriner hekimi ve idari işler amirine karşı sorumludur.

b) Barınakların tertip ve düzenini sağlar.

c) Her sabah hayvanları kontrol edip hasta olan sokak hayvanlarını en kısa zamanda veteriner hekime bildirir,

ç) Sokak hayvanlarının yemlenmesi ve sulanmasını sağlar.

d) Geçici Bakımevi’nin çevre ve genel temizliğini her gün planlanan zamanda ve gerektiğinde temizlik kurallarına uygun olarak yapar.

e) Geçici Bakımevi’ne getirilen sokak hayvanlarının gerekli kafeslere yerleştirilmesinde ve geri teslimi sırasında, kendi sağlığına ve hayvan sağlığına azami dikkat ederek nakline yardımcı olur.

f) Geçici Bakımevi’nin güvenliği açısından mesai saati bitiminden sonra hayvan sahiplenme maksadı ile gelen yabancıların girişine izin vermez.

g) Geçici Bakımevi ile ilgili bilgi almak, çekim yapmak isteyenleri idareye (Veteriner Şube Müdürü’ne) yönlendirir.

ğ) Görevleri dışında barınakla ilgili olarak demeç ve bilgi veremez.

h) Bağlı olduğu ünitenin ve mıntıkanın temizliğini yapar.

ı) Vukuat defterini doldurur.

i) Hafta sonu ve tatil günlerinde de nöbetçi kaldığı takdirde tüm alanın temizliği ile mama dağıtımını yapar.

j) Geçici Bakımevinde bulunan çöp konteynırlarını kontrol eder.

k) Görevi devraldığı nöbetçi ile koordineli çalışır.

l) Gelen ilçe belediyelerini karşılar ve görevli personeli haberdar eder.

m) İdari ve diğer beşeri alanların temizliğinden sorumludur.

n) Veteriner hekimin isteği üzerine tıbbi müdahalelerde veteriner hekime yardımcı olur.

o) Geçici Bakımevi’nde sahiplenilen hayvanları hazırlar.

ö) Tüm yıkanan malzemelerin yıkanması ve kurutulmasından sorumludur.

(13) Kafeteryadan Sorumlu Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) İdari İşler Amiri’nin sorumluluğundadır.

b) Kafeteryanın ve İdari binanın temizlik ve düzeninden sorumludur.

c) Personel yemekhanesinin temizlik ve düzenini sağlar.

ç) Çay saatinde çay hazırlığı yapar; çay salonunun temiz ve düzenli olmasını sağlar.

d) Geçici Bakımevi’ne gelen ziyaretçilere kafeteryada çay sevisi yapmakla sorumludur.

(14) Bahçıvanın Göre Yetki Ve Sorumlulukları;

a) İdari İşler Amiri’nin sorumluluğundadır.

b) Geçici Bakımevi’nde bitki düzeni ve peyzaj ile ilgili iş planını yapar.

c) Geçici Bakımevi’nde bulunan bitki ve bitki gruplarının budama, çapalama, gübreleme ve sulama işlerini yapar.

ç) Geçici Bakımevi’nde bulunan çim alanın bakımını ve eksik yerlerin çimlenmesini sağlar.

d) Tüm alanlarda sararmış ve düşmüş yaprakların temizliğini yapar.

f) Bahçe makine ve aletlerin periyodik bakımı ile sulamayı sağlayan fıskiye ayar ve bakımı yapar.

g) Bitki ve çim alandaki düzenlemeleri kararlar doğrultusunda uygulamakla yükümlüdür.

(15) Şoförün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) İdari İşler Amiri’nin sorumluluğundadır.

b) Araçları bakımını yaparak devamlı temiz ve kullanıma hazır bulunmasını sağlar.

c) Tamir ya da bakım gerektiren durumlarda İdari İşler Amirine bilgi vererek gerekli birimlere tamir ve bakımını yaptırır.

ç) Görev kağıdını düzenli olarak doldurur.

d) Sorumlu veteriner hekimin verdiği işleri yapmakla yükümlüdür.

e) Sorumlusu olduğu aracın muayene, , sigorta v.s. resmi belgelerini takip eder.

(16) Gönüllü Katılanlara Ait Görev, Yetki Ve Sorumluluklar;

a) Gönüllü kurum ve kuruluşlarla bu yönetmelikte belirtilen çalışma usul ve esasları çerçevesinde hazırlanacak protokol, taraflarca imzalanarak uygulanır.

b) Yerel hayvan koruma görevlileri, müracaatlarının uygun bulunması halinde, ilgili birimin bağlı olduğu idarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, birim yetkilisinin gözetim ve bilgisi dahilinde çalışırlar.

c) Yerel hayvan koruma görevlileri, bulundukları birimde birim sorumlusunun görevlendirmesi ile birimce belirlenen saatler dahilinde görev yaparlar.

ç) Yerel hayvan koruma görevlileri, birim amirinden habersiz hayvan sahiplendiremez.

d) Yerel hayvan koruma görevlileri, rehabilitasyon merkezleri için ilaç, sarf malzemesi, aşı, mama vs. temin edebilirler ve sorumlu veteriner hekimin gözetiminde alırlar.

f) Gönüllü kişi ve kuruluşlar, kayıt altına alınmak suretiyle geçici bakımevine gerekli prosedürü yerine getirdikten sonra kısırlaştırma ve sahiplendirme amaçlı sahipsiz hayvan getirebilirler.

g) Yerel hayvan görevlileri ile gönüllü kuruluşlar için İç İşleri Bakanlığı’nca yayınlanan Gönüllü Yönetmeliği’ndeki belirtilen şartlar aranacaktır.

(17) Halkla İlişkiler Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) Gelen ziyaretçileri karşılamak, kimlik bilgilerinin girişini yapmak, ziyaret esnasında bakım evini tanıtmak, sahiplendirme ünitesindeki hayvanlara yönelik bilgiler vererek (ırkı, yaşı) sahiplendirme yapmak, yapılan sahiplendirmelerin kayıt altına alınması doğrultusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 5199 Sayılı Kanun gereği Sahipsiz Hayvan Edinme Formu’nu doldurtmakla sorumludur.

b) Geçici Bakımevi’nde yapılması söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının ziyaretleriyle ilgili organizasyonları düzenler.

c) Telefonlarla arayan vatandaşlar ile doğru ve etkili bir iletişim içinde bakım evindeki çalışmaların tanıtımına yönelik aktif rol oynar. Telefonla gelen şikâyetleri alarak vatandaşı ilgili birime yönlendirir, gerekirse ilgili birime şikayetle ilgili hususu iletir.

ç) Kayıt sistemi içinde gerekli kayıtları yapar.(bulut, yaban hayatı bilgi sistemi v.s.)

d) Geçici Bakımevi’nin toplum içinde daha iyi ve etkin tanınması amacıyla, şehir içinde bulunan billboardlar, gazeteler ve de internet iletişim araçları kullanılarak afiş ve tanıtım çalışmaları yaparak, bakım evine yönelik toplumda pozitif bir algı oluşmasına katkıda bulunur.(Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Bürosu ile işbirliği içinde çalışılabilir.),

e) Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından iletilen istek ve de önerilerin çözümüne yönelik yaklaşımlar geliştirmekle görevlidir.

(18) Güvenlik Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

a) İdari İşler Amiri’nin sorumluluğundadır.

b) İzinsiz giriş çıkışlara karşı Geçici Bakımevi’ni korur.

c) Kamera kayıtlarını devamlı olarak izler.

ç) Müdürlüğün talimatı olmadıkça ziyaret saatleri dışında giriş-çıkışı engeller.

d) Ziyaret saatlerine uyulmasını sağlar.

e)Gelen ziyaretçiler için gereken prosedürü uygulayıp, ziyaretçi defterini doldurur.

f) Mesai saatleri ve dışında gelen ilçe belediyelerin araçlarını görevli personele haber verir.

g) Gerekli durumlarda Kolluk Kuvvetleri ile temasa geçer.

ğ) Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin belediyelerin alacağı tedbirler başlıklı 7’nci maddenin (a) ve (f) bentleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi (m) bendi gereğince ziyarete gelenlerden kimlik istenmesini sağlar.

h) Giriş ve çıkışları Halkla İlişkiler personeline bildirmekle sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş birliği ve Koordinasyon

Müdürlük Ve Geçici Bakımevi Arasında İşbirliği

MADDE 12- (1) Müdürlük ve geçici bakımevi dahilinde çalışanlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

(2) Geçici Bakımevi ile ilgili gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra ilgili amire götürülür, ilgili amir evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(3) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

(4) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

(1)Müdürlükler arası yazışmalar müdür’ün imzası ile yürütülür.

(2)Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, kamu, kurum ve kuruluşları ile gönüllülerle ilgili gerekli görülen yazışmalar; müdür, daire başkanının parafı ile başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Evraklarla İlgili İşlemler Ve Arşivleme

Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 13 - (1) Geçici Bakımevi’yle alakalı müdürlüğe ya da bakımevine gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür ve ilgili bakımevi sorumlu amiri tarafından işlemin ilgilisi personeline havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen-giden evraklar ilgili kayıt defterine işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili birime teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme Ve Dosyalama

MADDE 14 - (1) Müdürlükte ve geçici bakımevinde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ilgili dosyalarında saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarttırılmasından idari işler amiri sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 15 - (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Müdür disiplin ile ilgili uygulamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanunu ve toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütür.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 16 - (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 - Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

(2) Bu yönetmelik 18 maddeden oluşmaktadır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım