Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

0262 331 36 84

0262 331 38 00

ebubekirardic@kocaeli.bel.tr

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

a a a

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 11/11/2004 Tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile belirlenen yetki ve sorumluluk kapsamı ile yapılanmıştır.

Teşkilat

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşağıda belirtilen kendisine bağlı müdürlüklerden oluşur:

 1. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü,
 2. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü,
 3. Veteriner Şube Müdürlüğü,
 4. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü,
 5. Mezbahalar Şube Müdürlüğü.

Yasal Dayanak

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,
 • 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
 • 5378 Sayılı Engelliler Kanunu,
 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
 • 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği,
 • 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik,
 • Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,
 • Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği,
 • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği,

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görevleri

(5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununca)

 1. Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre; zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli sağlık projelerini hazırlatmak ve uygulamaya koymak. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan “birey ve ailelerin kendi bünye ve çevre koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan proje ve programların planlamasını yapmak.

 1. Belediye memur ve eşlerinin bakmakla yükümlü oldukları ana-baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için poliklinik hizmetlerinin noksansız yürütülmesini sağlamak.

 1. SSK ile işbirliği yaparak işçi personel hakkında poliklinik hizmetleri yürütmek.

 1. Sıhhi denetim ekiplerinin umumi teftiş programlarının hazırlanmasını sağlamak, denetimin sonuçlarını incelemek.

 1. Zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele nizamnamesine göre "Zührevi Hastalıklar Muayene ve Tedavi Evleri" açmak, bu talimatnamenin Belediyeye verdiği görevleri yerine getirmek, fuhuşla mücadele komisyonunda uhdesine düşen görevleri yapmak.

 1. Haşere, sinek, sivrisinek, kemiriciler ve omurgasızlar vs. gibi insan sağlığını tehdit edici hakiki vektörleri ile mücadele programlarını hazırlamak, çalışmaları takip etmek, gerekli tesis, araç-gereç ve modernizasyonu ve personel eğitimini sağlamak.

 1. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları denetlemek.

 1. Meskenlerin sıhhi şartlara uygunluğu, lağım ve mecraların kontrolü hakkında gerekli çalışmaları yapmak.

 1. Belediye hudutları dahilinde belde halkının ihtiyacı olan bölgelerde hastane, tedavi merkezi, dispanser, anne-çocuk muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri açılması için projeler yapmak, üst makama sunmak, mevcut sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak.
 2. Kronik hastalığı (Şeker Hastalığı, Romatizma, Hemofili, kronik böbrek yetmezliği vb.) olan hastalar için danışma ve tedavi merkezleri açmak ve gerekli olan tıbbi malzeme ve ilaç temininin yapılmasını sağlamak.

 1. Halk sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla yazlı basın, radyo ve yerel televizyonlardan yararlanarak eğitim çalışmaları yapmak bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ve mesleki toplumsal örgütler ile işbirliği yapmak.

 1. Başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilitasyonu ve gerektiğinde barındırılmasının sağlanması için tesisler inşa edip, işletmek.

 1. Hayvansal ürünlerden insanlara bulaşacak hastalıklarla ilgili mezbaha ve gıda denetimlerinin yapılması

 1. Planlanan faaliyetlerin işlevselliğini arttırıp, maksimum faydayı temin edebilmek amacıyla uygulamalara aktarılacak olan her türlü kaynağın verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak.

 1. Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetler alanındaki yasalarda öngörülen yükümlülüklerinin planlamasını yapmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren “kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri” ile eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması için gerekli olan etkinlikleri gerçekleştirmek.

 1. Uygulanan program ve projelerin etkinlik düzeyini arttırabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon sağlanması için gerekli prosedürlerin oluşturulup, uygulanmasını sağlamak.

 1. Toplumsal düzeyde gerçekleştirilen program ve projelerin gerek hedef kitleler ve gerekse tüm toplum kesimleri tarafından “bilinir kılınıp, gerekli desteklerin sağlanması” amacıyla faaliyetler planlamak ve uygulamak.

 1. Sosyal Hizmetler alanında ilimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut uygulamaları takip ederek; Büyükşehir Belediyesi'nin bu konulardaki program ve projelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi için “bilgi birikimi” sağlamak.

 1. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki her türlü faaliyete dair evrak kaydını tutmak.

 1. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği şekilde çalışması için plan, program ve koordinasyon sağlamak, denetlemek.

 1. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde kullanılan her türlü belge, form vb. geliştirerek daha işlevsel hale getirilmesi için önerilerde bulunmak.

 1. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personel ile ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporları düzenlemek, ödül-ceza, takdirname, yer değiştirme gibi işlemler için bağlı bulunduğu Daire Başkanı'na önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin programlarını yapmak.

 1. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için üst makama önerilerde bulunmak.

SUNULAN HİZMETLER:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Barınma Konaklama Ve Sosyal Yardım Merkezi

 • Barınma Hizmeti
 • Hasta Yakını Konaklama Hizmeti

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi

 • Risk Grubunda Bulanan Çocuklara Yönelik Eğitim ve Gelişim Hizmetleri

Sosyal Yardımlar

 • 41 Kart Gıda Tanımlı Nakit Yardımı
 • 41 Kart Giyim Tanımlı Nakit Yardımı
 • 41 Kart Ağır Engelli Nakit Yardımı
 • Nakit Yardımı
 • Ev Eşyası Yardımı
 • Kırtasiye Yardımı
 • Su Borcu Yardımı
 • Sağlık (Ameliyat ve Tedavi) Yardımı
 • Nakliye Yardımı
 • Mama Yardımı
 • Konteyner Yardımı
 • Çocuk Bezi Yardımı
 • Yakacak Yardımı
 • Muhtelif Yardımlar

Sosyal Yardım Organizasyonları

 • Süt Tanımlı Nakit Yardımı
 • Gönül Kazan Projesi (Donuk Gıda Yardımı)
 • Hoş geldin Bebek Projesi

Kurumsal Yardımlar

 • Özel Peteğim Özel Eğitim Okulu
 • İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneği
 • Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Engellilere Sosyal Yardımlar

 • Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı
 • Manuel Tekerlekli Sandalye Yardımı
 • Manuel Tek. Sandalye (Özel Nitelikli)
 • Çocuk Bezi Yardımı
 • Hasta Yatağı Yardımı
 • İşitme Cihazı Yardımı
 • Sağlık (Ameliyat ve Tedavi) Yardımı
 • Ortopedik Araç Gereç Yardımı
 • Tıbbi Araç Gereç Yardımı
 • Engelli Derneklerine Yardım
 • Muhtelif Yardımlar

Sosyal Hizmet Etkinlikleri

 • Sosyal İnceleme Yapılması
 • STK’lar ile Koordinasyon Toplantıları Yapılması
 • Sosyal-Kültürel Etkinlikler ve Organizasyonlar

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

 • Personel sağlığı ve personel eğitimi
 • Hasta Nakil Hizmetleri,
 • İşyeri Ortak Sağlık Birimleri (OSB), Hizmetleri,
 • Halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu hekimlik hizmetlerinin dahilinde belirli konularda eğitim seminerleri ve etkinlikler,
 • İşçi sağlığı İş güvenliği konularında eğitimler düzenlenmesi, iş yeri risk analizlerinin yapılması,
 • Laboratuvar ve röntgen hizmetleri, Odiyometre hizmetleri,
 • Halk sağlığı kapsamında ‘’Çocuklar Spora Haydi Anneler Spora” gibi projelere sağlık taramaları yaparak katkı sağlanması,
 • Okullarda öğrencilere sağlık, hijyen ve sigaranın zararları vb. gibi konularda eğitimler düzenlenmesi,
 • Zaman zaman belirlenen gruplarda yine belirli konularda sağlık taramaları yapmak.
 • Hasta personelimiz ve vatandaşların polikliniklerimizde ve sağlık istasyonlarımızda teşhis, takip ve tedavi hizmetleri,
 • Aile sağlığı, okul sağlığı vb. konularda el kitabı hazırlanması ve dağıtılması,
 • Sağlık broşürleri hazırlanması ve eğitimlerde dağıtımı,

Veterinerlik Şube Müdürlüğü

 • Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle hastalığın söndürülmesine katkıda bulunmak.
 • Zoonoz hastalıklar, özellikle kuduz konusunda önleyici tedbirler alarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırmak, sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırma, aşılama ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • Salgın görülmesi durumunda ilgili diğer mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.
 • Kemirgenler, haşereler ve diğer zararlılarla, çevre sağlığını gözeterek insanların beden ve ruh sağlığına uygun Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği yöntemlerle mücadele etmek, fiziksel-kültürel tedbirlerle sayısını sınırlamak.
 • Sokak hayvanı tedavi, rehabilitasyon ve barındırma merkezleri açmak, buralarda barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak.
 • Zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacı ile afiş, broşür, yazılı ve görüntülü basın-yayın organları yolu ile eğitim çalışması yapmak.
 • Kurbanlık hayvanların kesim öncesi sağlık, barınma, beslenme gibi koşullar açısından kontrolünü, ilgili diğer kuruluşlarla beraber yapmak.
 • Hayvan, hayvan hastalıkları gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yapmak.
 • Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine öncülük etmek.
 • Şikayet değerlendirme komisyonunda görev almak, sahipli veya sahipsiz hayvanlara ait şikayetleri yerinde incelemek ve hayvan refahı ve konforu sağlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Zoonoz hastalıklar, özellikle kuduz konusunda önleyici tedbirler alarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırmak, sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırma, aşılama ve kayıt altına alınmasını sağlamak.

Mezbahalar Şube Müdürlüğü

 • Mezbahalarımızın yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak,
 • Veteriner hekim kontrolünde mezbahalarımıza kesime gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların premortem ve postmortem muayenelerini(kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri) yaparak hijyenik şartlarda elde edilmiş güvenilir gıdayı halkın tüketimine arz etmek.
 • Salgın hastalıkların önlenmesi noktasında Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
 • Zoonoz hastalıkların yayılmasını önlemek için kurumlarla koordineli çalışmak
 • Modernizasyonu tamamlanmış olan Mezbahalarımızı faaliyete geçirmek,
 • Premortem ve postmortem muayeneler sonucu hastalıklı görülenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerini uyg. Veteriner hekim kontrolünde mezbahalarımıza kesime gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların premortem ve postmortem muayenelerini(kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri) yaparak hijyenik şartlarda elde edilmiş güvenilir gıdayı halkın tüketimine arz etmek (Gerekli kurumları bilgilendirmek ve imha edilecekleri imha etmek)
 • Mevcut mezbahalarımızın şartlarını daha da iyileştirmek; daha iyi şartlarda kesim hizmetinin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuatları takip etmek, gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek uygulama ve teknik bilgileri güncel tutmak,
 • Kurban bayramında halkımızın kurban kesim ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerlerinin kurularak buralarda Kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vererek halkın kurban bayramı vecibesini huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak,
 • Mezbahalarda haşerelerle ve kemirgenlerle mücadele etmek,
 • Kesimden sonra et satış noktalarına karkas etlerin hijyenik şartlarda naklini sağlamak,
 • Mezbaha atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi,

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • Kocaeli ilinde yaşayan engelli bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak,
 • Engelli bireylerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
 • Üniversiteler, özel kuruluşlar ile engelli bireylere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak,
 • Birime başvuran engelli bireyler ve ailelerine psikososyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, engelli bireyler ile ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek,
 • Engelliliği önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak,
 • Engelli bireyler ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.
 • Engelli bireyleri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları düzenlemek, başvuru yapan engelli bireyleri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek,
 • Ekonomik durumu yetersiz engelli bireylere ayni ve nakdi yardım yapmak.
 • İhtiyaç halinde engelli bireylerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak.
 • Bakıma muhtaç engelli bireylere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım