Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

0262 318 17 00

0262 318 17 01

aliihsanozgur@kocaeli.bel.tr

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

a a a

Bütçe Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Bütçeyi hazırlamak,
 2. Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 3. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 4. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek,
 5. Mali konularla ilgili hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 6. Mali konularda, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 7. Mali hususlarda kurum içi kapasite araştırması yapmak, bu hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 8. Mali konularla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 9. Mali konularla ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 10. Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Gelir Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. İlgili mevzuatında tanımlanan; gelir ve alacakların tarh, tahakkuk, tahsil işlemleri, iade ve düzeltme kayıtları ile bunların kontrol ve raporlanmasını yapmak,
 2. Beyana tabi vergilerin beyannamelerini almak ve gerekli diğer işlemlerini yapmak,
 3. Mükellef sicil kayıtlarının oluşturulması ve güncelleştirilmesini yapmak,
 4. Gelir konusu tüm yoklama ve tespit işlemlerini yapmak,
 5. Vadesinde ödenmeyen alacakların ödeme emri belgeleri ve özel hukuka tabi olan alacakları ilgili müdürlüğe göndermek,
 6. Belediye gelir bütçesini hazırlamak,
 7. Gelir tarife cetvellerinin hazırlanarak Meclise sunulmasını sağlamak,
 8. Gelir arttırıcı konularda çalışmalar yapmak,
 9. Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

İcra ve Takip Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Müdürlüğe ulaşan ödeme emri belgelerinin tebliğ işlemlerini yapmak,
 2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında olan ve takibe alınmış alacakların bu Kanun kapsamındaki her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
 3. Haciz tutanağında gösterilen ve yed-i emin tayin edilmemiş menkul malların koruma ve saklama işlerini yapmak,
 4. Müdürlüğüne ulaşmış, 6183 sayılı Kanun haricinde bulunan ve vadesinde tahsil edilememiş bulunan alacakların “Hukuki İşlem Olur'unu” almak, Hukuk Müşavirliği’ne iletmek ve sonucunu takip etmek,
 5. Takipli alacaklardan fazla ve yersiz ödenen paraların iade ve düzeltme işlemlerini yapmak,
 6. Takipli alacakların güncel istatistiki verilerini tutmak,
 7. Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Muhasebe Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. İlgili mevzuatına göre; gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerini yapmak,
 2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 4. Mali istatistikleri hazırlamak,
 5. Vergi beyannameleri ile ilgili gerekli beyan ve takip işlerini yapmak,
 6. Sayıştay ilamı vb. incelemeler sonucu doğan kişi borcu alacaklarının muhasebe kayıtlarını tutmak. Süresinde ödenmemiş olanları ise yasal takip işleri için ilgili müdürlüğe göndermek.
 7. Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. İdarenin görev alanına ilişkin mali konularda standartlar hazırlamak,
 2. Ön mali kontrol görevini yürütmek,
 3. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek,
 4. Mali yönetim açısından, yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 5. Mali yönden İstatistiki kontrol ve karşılaştırma işlemlerini yapmak,
 6. Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin strateji ve politikalarının belirlenmesi, amaçlarının oluşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
 2. İdarenin görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 3. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 4. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 5. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 6. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 7. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 8. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 9. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticilere sunmak,
 10. İdarenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 11. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 12. İdarenin organizasyon yapısı, birimlerin görev tanımları ve yönetmeliklerini kapsayan organizasyon el kitabının oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek,
 13. Daire Başkanı tarafından verilen iş ve işlemleri yapmak.