Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

15 MAYIS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 3 Mayıs, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

Sıra

No

İşyeri Adresi-Mevkii / No- Nevi / Kullanım Alanı

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici /

İştirak Teminatı

İhale Tarih/

Saati

1

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd. No: 76-H /

01 Nolu Lokanta / (1.350,00 m²)

11.500,00 TL+KDV

12.420,00TL /

25.000,00TL

15.05.2019

/ 10:30

2

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-G /

02 Nolu Lokanta / ( 677,00 m²)

8.000,00 TL+KDV

8.640,00TL /

25.000,00TL

15.05.2019

/ 10:33

3

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-F /

03 Nolu Lokanta / ( 709,00 m²)

8.000,00 TL+KDV

8.640,00TL /

25.000,00TL

15.05.2019

/ 10:36

4

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-E /

04 Nolu Lokanta / ( 723,00 m²)

8.500,00 TL+KDV

9.180,00TL /

25.000,00TL

15.05.2019

/ 10:39

5

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-D /

05 Nolu Lokanta / ( 646,00 m²)

8.000,00 TL+KDV

8.640,00TL /

25.000,00TL

15.05.2019

/ 10:42

6

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-C /

06 Nolu Lokanta / ( 874,00 m²)

10.000,00 TL+KDV

10.800,00TL /

25.000,00TL

15.05.2019

/ 10:45

7

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-B /

07 Nolu Lokanta / ( 870,00 m²)

10.500,00 TL+KDV

11.340,00TL /

25.000,00TL

15.05.2019

/ 10:48

8

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-A /

08 Nolu Lokanta / ( 1.385,00 m²)

19.000,00 TL+KDV

20.250,00TL /

40.000,00TL

15.05.2019

/10.51

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.