İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

0262 318 18 00

0262 318 18 01

osmangunler@kocaeli.bel.tr

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

a a a

Görev Tanımı

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Kocaeli'ye sahip olduğu güzelliklerle hak ettiği tarihsel ve çağdaş konumunu planlı yaklaşımlarla yeniden kazandırma konusunda çalışmalarını sürdüren İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı; 23.07.2004 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları'nı düzenleyen 7. maddesinin b fıkrasında ifade edilen “Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.” ayrıca aynı kanunun 7. maddesi c fıkrasında ifade edilen “Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.” ve 7. maddesi g fıkrasında ifade edilen “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ………….kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” 7. maddenin i fıkrası gereği İnşaat atığı ve hafriyatlar ile ilgi gerekli düzenlemeleri yapmak, 7. maddenin o fıkrası gereği “Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.”, 7.maddenin u fıkrası gereği İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak ve 7. maddenin z fıkrası gereği “Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.” görevlerini yerine getirmekle birlikte, aynı kanunun 11. maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilçe ve ilk kademe Belediyelerinin imar ile ilgili olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri denetlemekte, 14. maddesi gereği ise ilçe ve ilk kademe Belediyelerince imar ile ilgili alınan meclis kararlarının incelenmesi ve sonuçlandırılması konusunda çalışmalar sürdürmektedir.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca 5216 sayılı kanun dışında, 5393 sayılı Belediye kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği Belediyemiz sınırlarının tamamında İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak çalışmalarını da yürütmektedir.

DAİREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 2006 yılı faaliyetlerine İmar Daire Başkanlığı olarak başlamış olup, yasal düzenlemeler sonrası Belediyemizce yürütülen norm kadro çalışmaları sonrası İmar ve Şehircilik Dairesi olarak ismi ve örgüt yapısı değişmek suretiyle devam etmiştir.

Norm kadro çalışması öncesi İmar daire Başkanlığı, İmar şube müdürlüğü, Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Harita ve Kadastro Şube Müdürlüğü, Numarataj ve İsimlendirme Şube Müdürlüğü ile Planlama Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 7 adet şube müdürlüğü ile I.A'da ifade edilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, Belediyemizce gerçekleştirilen norm kadro çalışmaları sonrası İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı olarak isim değiştirmek suretiyle İmar İşleri Şube Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Şube müdürlüğü, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü, Harita Kadastro Şube Müdürlüğü ile Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Norm kadro çalışmaları sonrası İmar Daire başkanlığı örgüt yapısı içerisinde yer alan Numarataj ve İsimlendirme Şube Müdürlüğü ile Yapı kontrol Şube Müdürlüğü kaldırılmış olup, söz konusu müdürlüklerden Numarataj ve İsimlendirme Şube Müdürlüğünün yasalar ile belirlenmiş ve görevleri içersinde yer alan iş ve işlemleri Harita Kadastro Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmış olup, Yapı Kontrol Şube Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemler ise İmar İşleri Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.

SUNULAN HİZMETLER:
-İzmit/Saraybahçe Yenidoğan mahallesi 3.derece arkeolojik sit alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanarak onay için koruma kuruluna gönderilmiştir.
-Gölcük / Saraylı Köyü Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanarak onay için koruma kuruluna gönderilmiştir.
-Gebze Çoban Mustafa Paşa ve Sultan Orhan Camii çevresi Koruma Amaçlı imar planı hazırlanarak onay için koruma kuruluna gönderilmiştir.
-Derince Çenedağ Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanarak onay için koruma kuruluna gönderilmek için Belediye meclise gönderilmiştir.
-Karamürsel Yalakdere köyü Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı analitik etüd çalışmalarına başlanmıştır.
-Estetik Kurulu 2007 faaliyet yılında 39 adet toplantı gerçekleştirmiş olup söz konusu kurulda 21 adet ilke kararı alındı.
-Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği hazırlandı meclis onayına arz edildi ve meclis onaylı alınarak yürürlüğe konulmuştur.
-Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin uygulanmasında işbirliği ve uygulamasında görüş almak ve yönetmenliğin tanıtımını yapmak amacıyla belediyelere ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplantılar düzenlenmiştir.
-Teknik Altyapı yatırımcı kuruluşlarınca (SEDAŞ-İSU-TELEKOM-İZGAZ) yapılan altyapı tesisatlarının estetiğe uygun koşullarda gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ilkeler belirlenerek ilgili kuruluş ve belediyelere dağıtılmıştır.
-Körfez Belediyesi sınırları dahilinde öğrenim gören İlköğretim 5. sınıf öğrencileri arasında ‘Güzel Evim-Güzel Kentim' konulu ödüllü resim yarışması düzenlenmiştir.
-Körfez Ağadere, Bekirpaşa Turan Güneş Caddelerinde cephe yenileme çalışması projesi hizmet alım yoluyla yapılmıştır.
-Estetik Kurul faaliyetlerine gönüllü katılım sağlanması amacıyla Kent Estetiği Gönüllülüğü uygulamasına dair esaslar belirlenip, başvuru formu oluşturulmuştur.
-Reklam, İlan ve Tanıtım uygulaması hakkında 7 adet talep sonuçlandırılmıştır.
-Kocaeli İlinde 15 yapıya Ön İzin Belgesi düzenlenmiştir.
-Basit onarımı biten 2 adet tescilli yapıya ise ‘İskana Esas Uygunluk' rapor hazırlanmıştır.
-Amsterdam Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen LOGO-east projesi gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında; Dairemiz teknik personeli ve Estetik Kurulu üyelerimiz ile idarecilerimiz Amsterdam Belediyesi'nin birimlerinin çalışmalarını yerinde izlenmiştir. Amsterdam Belediyesi heyetinin iki adet karşı ziyaretine ev sahipliği yapılmıştır. Tarihi Miras Bilgi Sistemi olarak müdürlüğümüzce oluşturulmuş olan yazılımın geliştirilmesi için teknik personelimizce Amsterdam'a gidilip onların yazılımları incelenmiş ve kendi yazılımımıza uygulanmıştır. Bu yazılımın işletimi için bir adet server temin edilmiş ve konu ile alakalı broşür ve toplantı masrafları ile tüm proje masrafları fon tarafından karşılanmıştır. Tüm tescilli yapıların bu yazılıma girişi yapılmıştır.
-Tarihi binaların yasal hak ve olanakları hakkında bilgilendirme broşürü tamamlanmış, 10.000 adet bastırılmış ve dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca 6 ayrı noktada Halk toplantısı yapılmış ve yasal olanaklar halka anlatılmıştır.
-Akmeşe Beldesinde bulunan tescilli çeşmenin rölöve ve restitüsyon projesi tamamlatılmıştır.
-Körfez İlçesi Tarihi Kutluca taş köprünün restorasyon projesi hizmet alım yoluyla yaptırılarak kurul onayına sunulmuştur.
-İzmit/Saraybahçe'de 18 adet tarihi yapının 9 tanesinin rölöve projeleri yaptırılarak Koruma Kuruluna gönderilmiş, 9 adedinin ise ihalesi gerçekleştirilmiştir.
-Kandıra Orhan Camii'nin Döngelli Köyü tüzel kişiliği ile protokol yapılarak restore edilmesi için işlem başlatılmıştır.
-İzmit / Saraybahçe Sırrı paşa konağı restorasyon projesinin ihale işlem dosyası hazırlanmış, ihale onayı alınmıştır.
-Tavşancıl'da depremde hasar gören camiinin restorasyon projesinin ihale işlem dosyası hazırlanmıştır.
-Osman Hamdi bey evi müzesi korusunda (bahçesi) düzenleme projesi yapılması için ihale şartnamesi oluşturulmuştur.
-Belediyemizce yapılan 10 adet restorasyon projesi ve uygulaması için İl Özel İdaresi emlak vergileri katılım payından faydalanmak amacıyla başvuru dosyası hazırlanmıştır.
-İzmit saat kulesi, portakal mescidi, Süleyman Paşa hamamı restorasyonu işlerine teknik kontrollük yardımı yapılmıştır.
-Seka Park'ta İzmit'li Şehit Hava Yüzbaşı Hasan Tanrıverdi adına tanıtım tabelası tasarım ve üretimi yapılarak açılış töreni yapılmıştır.
-Kocaeli tarihini ve tarihi eserlerini anlatan tüm kitap, tez, gazete, arşivini tarama ve araştırma çalışması yapılmış, 73 kitaptan oluşan bir kitaplık kurulmuş, 4 adet süreli yayına abone olunmuştur.
-Faaliyet dönemi içerisinde, 5216 sayılı kanunun 7c maddesi gereği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 60. Maddesine istinaden, 4 adedi Fen İşleri Daire Başkanlığına, 2 adedi de Belediyemizin iştiraki olan Kent Konut A.Ş. den olmak üzere 6 adet ‘'Yapı Ruhsatı'' düzenlenmiştir.
-İmar Yönetmeliği ile ilgili olarak, uygulamada yaşanan sıkıntıları çözmek amacıyla, 6 adet değişiklik önerisi hazırlanıp, Belediyemiz Meclisi'ne yazılarak karar alınmıştır.
-Düzenli olarak her ay İlçe ve İlk kademe Belediyelerinin tanzim ettikleri Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgeleri alınmış, incelemeleri yapılarak eksik ve yanlış uygulamalarda uygulamanın düzeltilmesi konusunda belediyesine yazı yazılmıştır. Yine düzenli olarak belediyelerinden mühür evrakları alınmış ve istatistiki çalışmalar yapılmıştır.
-Faaliyet dönemi içerisinde Kaçak yapılarla ilgili 352 adet, kaçak hafriyatla ilgili ise 104 adet şikayet konusu, rutin kontrollerde 58 adet yapı ve 17 adet hafriyat çalışması, teknik ekiplerce arazide incelenmiş, harita tespitleri ve imar durumları hazırlatılmış olup, yasalar doğrultusunda gereğinin yapılması için ilgili belediyesine yazılmış ve şikayet sahiplerine konu hakkında bilgi verilmiştir.
-3194 Sayılı Yasa kapsamında, 9' u kaçak yapı, 1'i maili inhidam yapı olmak üzere10 adet, 775 sayılı yasa kapsamında da 1 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir.
-Kocaeli'nde, 1999 Marmara depreminde oluşmuş ve ağır hasar dereceleri kesinleşmesine rağmen yıkılıp enkazları kaldırılmamış 109 adet ağır hasarlı binaya ilişkin adres listesi alınmış ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin z bendine istinaden Belediyemize devredilen ve Büyükşehir Belediyemizce başlatılan yıkım çalışması kapsamına alınan bu 109 adet bina ile ilgili gerekli tespitler yapılmıştır.
-Faaliyet dönemi içerisinde, ‘'Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'' çerçevesinde maddi durumunun yetersiz olduğunu belgeleyen 6 adet vatandaşımıza proje yardımı yapılmıştır.
-İhtiyaç doğrultusunda, konular belirlenerek, uzman kişiler tespit edilmiş ve 12 adet seminer düzenlenmiştir.
-Kent Konut AŞ nin talebi üzerine Arslanbey 31L IVc pafta 111 ada 4 nolu parselin ifrazı tamamlanmıştır.
-Saraybahçe Kültür Merkezinin yapıldığı 19L IId pafta 2830 ada 1 ve 2 parsellerin tevhidi gerçekleştirilmiştir.
-Akçat Soğuk Hava Deposunun yapıldığı G23d13d2b pafta 123 ada 23 parselin ifraz ve yola terk işlemi gerçekleştirilmiştir.
-Belediyemiz Hal Müdürlüğünün bulunduğu Saraybahçe 19N Ic pafta 478 ada 59 parsel, Süleymanpaşa Hamamının bulunduğu Saraybahçe 85 pafta 368 ada 1 parselin ifraz, tevhid, yola ve yeşile terk işlemi yapılmıştır.
-Saraybahçe Yağlı Güreş Antreman Salonunun yapılacağı 83 pafta 1108 ada 139 parselin ifraz ve yeşile terk folyesi hazırlanmıştır.
-Doğu Kışla Protokolü kapsamında Bekirpaşa 19N IIa ve 19N IIb pafta 542 ada 1-13 parseller, 695 ada 3 ila 19 parseller, 696 ada 3 ila 20 parseller, 697 ada 3 ila 16 parsellerin ifraz, ihdas, yola ve otoparka terk folyesi hazırlanarak 15. Tümen Komutanlığına teslim edilmiştir.
-Kent Konut'un konut yapacağı Derince 20K IVa pafta 1981 ve 2067 parsellerin ihdas ve yola terk folyeleri hazırlanmıştır.
-Yalakdere Kültür Merkezinin yapılacağı Yalakdere 1 ve 2 pafta 1474 parselin ihdas ve yola terk işlemleri yapılmıştır.
-5216 sayılı kanunun 7c maddesine istinaden 25.5 Ha alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması gerçekleştirilmiştir.
-Belediyemiz İlçe ve ilk kademe belediyelerinin talebi üzerine toplam 174 ha alanda hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planına altlık halihazır haritanın kontrolü yapılmıştır.
-Karaabdülbaki, Eseler, Bayraktar, İcadiye, Goncaaydın ve Kocakaymaz köylerine ait 1/1000 ölçekli halihazır harita üretim işi ihaleleri yapılmış, Hizmet alımı yoluyla üretimi yaptırılan Eseler ve Bayraktar'a ait 1/1000 ölçekli haritaların yapımı tamamlanarak teslim alınmıştır.
-Fen İşleri Daire Başkanlığının talebi üzerine 64 adet ruhsata esas aplikasyon krokisi, plankote ve istikamet rölevesi hazırlanmıştır.
-Dairemiz bağlı birimleri ve belediyemizin diğer birimlerinin talebi üzerine 230 adet arazide tespit çalışması gerçekleştirilmiştir.
-44 ilçe ve ilk kademe belediyesinin numaralama haritası sayısallaştırılmıştır.
-44 ilçe ve ilk kademe belediyesi ile 45 köyde 6820 adet cadde ve sokağa yeni isim verilmiş, 1592 adet cadde ve sokağın ismi Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereğince Belediye sınırları içinde aynı isimli meydan, bulvar, cadde veya sokak bulunamayacağından değiştirilmiştir.
-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sisteminin Adres Modülüne altlık veriler elde edilmiş ve Adres Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.
-2006 yılında Dairemizce cadde sokak isim ve kapı numarası tabelaları monte edilen 10 belediye dışındaki, 34 adet ilçe ve ilk kademe belediyesinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarında yenilenen numarataja göre cadde ve sokak ismi ile kapı numarası tabelalarının temin ve montajı için ihaleleri yapılmış ve tabela montajlarına başlanmıştır.
-Numaralaması cadde sokak sistemiyle yapılan 45 adet köyün cadde ve sokak ismi ile kapı numarası tabelalarının temin ve montajı için ihale hazırlıklarına başlanmıştır.
-Ulusal Adres Veri Tabanı sisteminin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne devredilmesi sonrası il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden gelen 1028 adet adresin tespiti ile alakalı arazide yerinde kontrolle yapılmıştır.
-İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri ile vatandaşlarımız ve özel veya tüzel kuruluşlarca veya dairemizce, 2007 faaliyet dönemi içerisinde 449 adet imar planı / değişikliği / ilavesi / revizyonu teklif dosyaları incelenmiş/hazırlanmış Başkanlık Makamına arz edilmiştir.
-İlçe ve ilk kademe belediye sınırları dahilinde yapılan imar plan değişikliklerinin paftalara işlenmiştir.
-Meclisce İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen imar planı dosyalarının İmar Komisyonunda görüşülmesi sırasında Komisyon çalışmalarına ilgili teknik personel ile birlikte katılım sağlanmıştır.
-İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenmesi tamamlanan konuların komisyon raporları ve süre uzatımı talepleri yazılmıştır.
-Meclis oturumlarında karara bağlanan dosyaların Valilik, Zabıta, İlgili belediyeler ve resmi kurumlara dağıtımı yapılmıştır.
-Kamulaştırma Kıymet Taktir Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
-Zemin sınıflaması ve sismik tehlike değerlendirme projesi 2. ara rapor teslim edilmiştir.
-1/5000 lik Nazım imar planına esas Jeolojik Jeofizik Jeoteknik etüt İşi tamamlanmıştır.
-Yeniköy, Gölcük, İhsaniye, Hisareyn, Belediyeleri Afete Maruz Bölgeye Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları tamamlanmıştır.
-Seyit Battal Gazi Cami Değerlendirme ve Güçlendirme işi tamamlanmıştır.
-Gebze Belediyesi Kapalı Alanlar İle İlgili zemin etüt işi tamamlanmıştır.
-Gebze Belediyesi kat arttırımı İle İlgili zemin etüt işinin arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
-Kuruçeşme Belediyesi Planı Olmayan Alanlarda Plana Esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik etüt İşi tamamlanmıştır.
-Yeniköy Belediyesi Uygun Olmayan Alanlarda Yapılacak Jeol.Jeof.Jeot. Etüt İşi 1'in arazi çalışmaları tamamlandı.
-Yeniköy Belediyesi Uygun Olmayan Alanlar 1'deYapılacak Jeol.Jeof.Jeot. Etüt İşi tamamlanmıştır.
-İzgaz Genel Müdürlük Binası Kat Arttırımına Yönelik Jeol.Jeof. Etüt İşi tamamlanmıştır.
-Gündoğdu Toki Kalıcı Konutları Kat Arttırımı Jeol.Jeof.Jeot. Etüt İşi tamamlanmıştır.
-Perşembe Pazarı Mevkii Kat Arttırımı İşi tamamlandı.
-Durhasan, Sekbanlı, Yassıbağ, Karapınar köylerinde Plana Esas Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik. Etüt İşi arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
-Saraylı Köyünde Yapılacak olan İmar planlarına esas etüt işi çalışmalarına başlanmıştır.
-Acısu Belediyesi Fay nedeniyle kapalı alanlarda Jeol.Jeof.Jeoteknik etüt işi çalışmalarına başlanmıştır.
-Deprem bilincini artırmak amacıyla Dairemizce hazırlanan Deprem Tedbirleri Teknik Bilgiler Kitapçığı ile Deprem eğitim Cd'sinden 10.000 bin adet dağıtıldı.
-Belediyemiz sınırları içersinde 30 adet İlköğretim Okulunda Deprem Eğitimi verildi.
-Faaliyet dönemi içinde Kocaeli sınırlarında parsel bazında yapılan 119 .adet zemin etüt raporu incelenmiş ve onaylanmıştır.
-Gerek Belediyemiz için gerekse vatandaşların Belediyemize baş vurdukları dilekçeler ile toplam 44 bölgede oluşan heyelan, çökme gibi doğal afet tehlikeleri ile ilgili gözlemsel teknik raporlar hazırlanmıştır.
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında Yuvacık Barajı, Katı atık yakma tesisi üst yapılarına 2 adet ivme ölçer cihazı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yerleştirilmiştir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım