Birinci Hukuk Müşavirliği

0262 318 10 00

necmiozen@kocaeli.bel.tr

Birinci Hukuk Müşavirliği

a a a

Görev Tanımı

1.HUKUK MÜŞAVİRİ : 1. Hukuk Müşavirliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İdari organı olup Büyükşehir Belediye Başkanı adına hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmaktadır.
Belediye tarafından veyahut Belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini Belediyenin vekili olarak adli idari ve mali kaza mercileri hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlayarak bunların dosyalarını düzenleyerek kayıtlarını tutmaktadır.

1. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından takip edilen dosyalara cevap verebilmek için gerekli bilgi ve belgeler Dairelerinden toplanarak dava dosyalarına titizlikle cevaplar hazırlanır. Dosyalar 1. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından sonuç aşamasına kadar takip edilir. Ayrıca Belediyemiz birimlerinin kendi görevleri ile ilgili konularda Müşavirliğimizden istedikleri yazılı ve sözlü soru ve sorunlara gerekli araştırmalar yapılarak hukuki mütalaalar verilir. Yine Encümen toplantılarına üye sıfatıyla katılım sağlanır. Belediyenin çeşitli komisyonlarda üye olarak görev ifa edilir. Belediye Başkanlığı tarafından tevdii edilen diğer görevlerde titizlikle yerine getirilmeye çalışılır.
YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
1. Hukuk Müşavirliğinde çalışan Avukat, şef, ve memurlar kendilerine tevdii olunan işlerin yerine getirilmesinde gereken dikkat, ihtimam ve sürati göstermekle yükümlüdür.
Belediyelerin avukatları dava ve takiplerin dışında 1. Hukuk Müşavirliğince yönetmelikle tevdi olunan diğer görevlerin yerine getirilmesi ile de sorumludurlar. 1. Hukuk Müşaviri Avukatların hangi konu üzerinde çalışacaklarını tayin ve tespit eder. Avukatları istişari çalışmalar için görevlendirebilir.

Bunun dışında; a) Belediye Başkanı veya Genel Sekreter tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak Belediye Başkanı tarafından yazılı olur ve talimat verilen davaları açmak.
b) Belediye tarafından veyahut Belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini Belediyenin vekili olarak adli idari ve mali kaza mercileri hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak bunların dosyalarını düzenlemek kayıtlarını tutmak.
c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri temyiz ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Belediye Başkanına görüş bildirmek. Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararlarına göre gereğini yapmak.
d) 1. Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara veya Başkanlığın veya Genel Sekreterin gerek gördüğü toplantılara katılmak
e) Belediyenin görevlerine ait ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan tüzük yönetmelik sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek.
f) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak g) Belediye Başkanlığına gelen Hukuk Müşavirliğini ilgilendiren hertürlü tebligatın kendisine intikal ettiği andan cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdii ile takiplerini sağlamak.
h) Görevlendirildiğinde toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek.
i) Belediye Encümen toplantılarına katılmak.
J) Hukuk Müşavirliği Bünyesinde bulunan işçi ve memur personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak. k) 1. Hukuk Müşavirliği çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Başkanlık Makamına arz etmek.
l) 1. Hukuk Müşavirliği bütçe taslağını hazırlamak.m) Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri ifa etmek görevlerimiz arasındadır.