Akaryakıt (01/09/2024 - 31/12/2024)

Akaryakıt (01/09/2024 - 31/12/2024)

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (01/09/2024 - 31/12/2024) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/871070

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623181485 - 2623181457

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akaryakıt (01/09/2024 - 31/12/2024)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.400.000 Litre Motorin, 70.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı için; Makine İkmal Şube Müdürlüğü ve Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğünün Solaklar Şantiyesinde Bulunan depolarına, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Kullar Yolu Üzerinde bulunan Fidanlık Şantiyesi’ndeki depolarına, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı A takımı deposunda bulunan yakıt tankı ile araç üzerinde bulunan tanklara, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve diğer dairelerce kiralanan binek araç, kamyonet, pick-up, panelvan, ambulans, minibüs ve otobüs grubu araçlar, çim biçme makinaları, jeneratörler, asfalt kesme makinaları, atv motorlar, motorlu testereler vb. küçük el aletleri ile Belediyemizin özmalı olan araçlar, 21.06.2021 tarihli 313 no’lu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, 21.12.2021 tarihli ve 638 Sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla yayınlanan Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek Yönetmeliği ve TABİP kapsamında da ihtiyaç halinde akaryakıt desteği sağlanacaktır. Yüklenicinin başta İzmit merkezde bulunan en az 1 istasyonundan olmak üzere, İlimizin diğer ilçelerinin en az 11 tanesinde anlaşmalı olduğu en az 1 er istasyondan yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici Teknik Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olan Akaryakıt ürünlerinin teslimatlarını idarenin tebligatından sonra 01.09.2024 tarihinde başlanarak 31.12.2024 tarihine kadar yapacaktır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve diğer dairelerce kiralanan binek araç, kamyonet, pick-up, panelvan ,ambulans, minibüs ve otobüs grubu gibi araçlar, çim biçme makinaları, jeneratörler, asfalt kesme makinası, atv motorlar, motorlu testereler vb. küçük el aletleri ile Belediyemizin özmalı olan araçlar içindir. İhtiyaç halinde 21.06.2021 tarihli 313 no’lu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, 21.12.2021 tarihli ve 638 Sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla yayınlanan Kırsal Kalkınma Ve Tarımsal Destek Yönetmeliği ve TABİP kapsamında da akaryakıt desteği sağlanacaktır. Yüklenicinin ; başta İzmit merkezde bulunan en az 1 istasyonundan olmak üzere, İlimizin diğer ilçelerinin en az 11 tanesinde anlaşmalı olduğu en az 1 er istasyondan, ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı için; Makine İkmal Şube Müdürlüğü ve Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğünün Solaklar Şantiyesinde Bulunan depolarına, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı A takımı deposunda bulunan yakıt tankı ile araç üzerinde bulunan tanklara, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Kullar Yolu Üzerinde bulunan Fidanlık Şantiyesindeki depolarına nakliyesi dahil olmak üzere yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

İş 01.09.2024 tarihinde başlayacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.08.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılmak isteyen İstekli, Dağıtım Firması ise, Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.
İstekli Yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu veya Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan aldığı bayii olduğunu gösteren bayilik belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığına dair EPDK ca verilen belgeyi verecektir.
Teknik Şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen anlaşmalı olunan istasyonlar ile yapılmış ve ihale günü itibariyle geçerli olduğunu gösteren sözleşmeler.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İzmit Merkezde en az 1 (bir) akaryakıt istasyonu bayiliği olduğunu belgelendirmesine ilişkin noter tasdikli belge ibraz edecektir.
Yüklenici firma; İlimizin diğer ilçelerinin en az 11 tanesinde anlaşmalı olduğu en az 1 er akaryakıt istasyonuyla anlaşmalı olduğunu belgelendirmesine ilişkin Sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneğini ibraz edecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş her türlü Akaryakıt Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Bu içerik 11-07-2024 10:23'da eklendi.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!