skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

14 MART 2018 KİRALAMA İHALELERİ (7 ADET İŞYERİ)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

S.    İşyeri Mevkii                                    Aylık Muh.   Geçici     İştirak     İhale
No    /(No/Nevi)                             M²     Kira Bedeli    Tem.     Tem       Tarihi     Saati

1)Gölcük-Merk. 81/124 K.İş Merk. (30)    150,00       162,0      500,0   14 Mart  10:30            

   1.Kat  105 nolu işyeri                            TL+Kdv        TL          TL         2018    

2)Gölcük-Merk. 81/124 K.İş Merk. (30)    135,00       145,8      500,0   14 Mart  10:33            

   2.Kat  161 nolu işyeri                            TL+Kdv        TL          TL         2018    

3)İzmit G.Doğdu 568/1 K.İş Merk.(270) 1.290,00  1.393,2    5.000,0   14 Mart  10:36

  15,28,33,40,65,67,69,83,100 no işy.      TL+Kdv        TL          TL       2018

4)Körfez-Y.Hereke 198/1 K.İş M. (60)     280,00      302,4    1.000,0    14 Mart  10:39

    03,04 Nolu İşyeri                               TL+Kdv        TL          TL           2018

5)İzmit-Gündoğdu 502ada 1prs.(30)     200,00       216,0      750,0      14 Mart  10:42

      K.İş M. 16 No İşy.                           TL+Kdv        TL          TL            2018

6)Gebze-Yenikent Mah. (993,36)       1.750,00     1.890,0 5.250,0      14 Mart  10:45

    2477.Sk. No:15 Arsa                        TL+Kdv        TL          TL          2018

7)İzmit-Gündoğdu 555ada 1prs.(30)    120,00       129,6      500,0     14 Mart  10:48

     K.İş M. 1.Kat 41 No İşy.                   TL+Kdv        TL          TL         2018

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB

Encümen Toplantı Salonunda  2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık

Teklif Usulü ile 3(üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
 İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı

alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),

2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 

6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi, 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Z.katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile  iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK  17.Mad. gereğince ilan olunur.

back on top