skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

TAŞINMAZ SATIŞI

 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

                                                                                          

SIRA NO

İLÇE

MAH.

ADA

PARSEL

KONUT ADI

BLOK

KAT

NO

BRÜT ALAN

TİPİ

MUHAMMEN BEDELİ

TL

GEÇİCİ TEMİNAT

TL

   İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İzmit

Kadıköy

5007

2

İzmit Kent 2.Etap

10

Bodrum 1

3

105

2+1

73.000.00

2.190,00

05.07.2017

10:30

2

Karamürsel

Kayacık

174

35

Merkezkent

A3

7

29

173

4+1 (Dubleks)

178.600,00

5.358,00

05.07.2017

10:33

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler ;

 

GERÇEK KİŞİLERDEN :

a)      Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti

b)      Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c)      Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

d)     İhale şartnamesi ve ihale şartnamesi bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak)

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri

f)       İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

g)      Noter tasdikli imza beyannamesi,

h)      Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

 

TÜZEL KİŞİLERDEN :

a)      Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti

b)      Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c)      Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

d)     İhale şartnamesi ve ihale şartnamesi  bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak),

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f)       İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

g)      Noter tasdikli imza beyannamesi,

h)      Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

ı)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

ı- a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya  siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

ı- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin  (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.

i- a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

i- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) 

 

-  İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. 

 

 

 

 

                                                                                             Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

 

back on top