KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ

Tarih: 3 Ekim, 2017
a a a

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 9- (1) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı,

a) Kentin kültürel, sosyal, sportif ihtiyaçlarının giderilmesinde stratejik hedefler belirlemek, Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerini, stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda görev dağılımı yaparak sevk ve idare etmek.

b) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek.

c) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.

d) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek.

e) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak.

g) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde
çalışılmasını sağlamak.

h) Personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak.

i) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak.

j) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak.

k) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

l) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini
sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü

MADDE 4- (1) Tiyatro Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Kocaeli halkının sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

b) Tiyatronun geleneksel iç disiplini çerçevesinde, geçmiş ve çağdaş örneklerine uygun nitelikli tiyatro oyunlarının üretilmesini sağlamak.

c) Tiyatronun sanatsal bölümünün çalışma koşullarını belirleyen “Tiyatro Yönetmeliği”nin uygulanmasında gerekli sorumluluğu üstlenmek ve yetkilerini kullanmak.

d) Tiyatro Yönetim Kurulu, Tiyatro Disiplin Kurulu, Tiyatro Sahne Direktörlüğü, Tiyatro Teknik Bölüm gibi kurum ve birimlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde gerekli imkan ve ortamı sağlamak, bu çalışmalara belirlenen çerçevede katılmak, belirlenen ölçüde yetkilerini kullanmak ve sorumluluk üstlenmek.

e) Oyunların sahnelenmesinde gerekli dekor, kostüm, aksesuar ve benzeri malzemenin satın alınmasını, üretilmesini sağlamak.

f) Personelin özlük haklarını takip etmek, görev dağılımlarını yapmak, sevk ve idare etmek, denetlemek, aksamalara meydan vermeyecek şekilde düzenlemeler yapmak, hizmetin sürekliliğini sağlamak.

g) Yıllık çalışma planları hazırlamak bu çalışma planlarının stratejik hedefler, amaçlar ve faaliyetlerle uygunluğunu sağlamak.

h) Tahsisi yapılan bina, salon, araç, gereç ve her türlü malzemenin amacına uygun kullanılmasını sağlamak, demirbaş ve ayniyat iş ve işlemlerini takip etmek, bakım ve onarımını yaptırmak.

i) Turne ve festival kararlarını gerçekleştirmek

j) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

k) Salon tarifelerinin hazırlamak, Salon ve fuayelerin kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

l) Oyun programlarının hazırlanarak tanıtım işlemlerini yürütmek, Gala ve Prömiyer faaliyetlerini yürütmek.

Kültür-Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü

MADDE 5- (1) Kültür Sanat Ve Konservatuar Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Kocaeli halkının sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

b) Kentlilik bilincinin oluşturulması için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.

c) Süreye bağlı olmaksızın seminerler, panel ve konferanslar düzenlemek. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek.

d) Halk kütüphaneleri, Çocuk ve benzeri ihtisas kütüphaneleri kurmak, mevcutların verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak.

e) Konservatuar bünyesinde müzik eğitimi ve icrası için gerekli ortamı hazırlamak.

f) Resim, Heykel, Seramik, Hat, Tezhip, Ebru, fotoğraf gibi Güzel Sanatların bütün bölümlerinde eğitim vermek, sanatın yaygınlaşması için platformlar oluşturmak.

g) Sanat Galerisi hizmetlerini vermek.

h) Kentin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine katkıda bulunacak nitelikte, imza günleri, söyleşi programları, müzik ve benzeri etkinlikler için organizasyonlar düzenlemek.

i) Halkın kültürel ve sanatsal yönden bilgilenmesi, kent kültürüne katkı sağlamak amacıyla yazılı ve dijital eserler yayınlamak.

j) Kültür ve sanat alanında nitelikli üretken sanatçıları desteklemek.

k) Personelin özlük haklarını takip etmek, görev dağılımlarını yapmak, sevk ve idare etmek, denetlemek, aksamalara meydan vermeyecek şekilde düzenlemeler yapmak, hizmetin sürekliliğini sağlamak.

l) Yıllık çalışma planları hazırlamak bu çalışma planlarının stratejik hedefler, amaçlar ve faaliyetlerle uygunluğunu sağlamak.

m) Tahsisi yapılan bina, salon, araç, gereç ve her türlü malzemenin amacına uygun kullanılmasını sağlamak, demirbaş ve ayniyat iş ve işlemlerini takip etmek, bakım ve onarımını yaptırmak.

n) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

o) Salon tarifelerinin hazırlamak, Salon ve fuayelerin kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü

MADDE 6- (1) Gençlik Ve Spor Müdürlüğünün görevleri:

a) Kocaeli halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.

b) Bağlı birim ve bünyesinde yürütülen her türlü faaliyeti denetlemek.

c) Süreye bağlı olmaksızın, kurslar, spor ve gençlik konulu seminerler, panel ve konferanslar düzenlemek. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek.

d) Spor hizmetlerini sürdürmek, spor yapma imkanları sağlamak.

e) Kentin sportif faaliyetlerine katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek ve spor kulüplerince yapılan faaliyetleri teşvik etmek.

f) Yurt ve dünya çapında başarı elde etmiş sporcuları desteklemek.

g) İl genelinde eğitimde başarılı öğrencilere ödüller vermek.

h) Sporu ve sporcuları ile sporcu yetiştiren kulüpleri destelemek amacıyla ödüller vermek, verilecek ödül iş ve işlemelerini ilgili yönergesine göre belirleyip yürütmek.

i) Üstü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

j) Personelin özlük haklarını takip etmek, görev dağılımlarını yapmak, sevk ve idare etmek, denetlemek, aksamalara meydan vermeyecek şekilde düzenlemeler yapmak, hizmetin sürekliliğini sağlamak.

k) Yıllık çalışma planları hazırlamak bu çalışma planlarının stratejik hedefler, amaçlar ve faaliyetlerle uygunluğunu sağlamak.

l) Tahsisi yapılan bina, salon, araç, gereç ve her türlü malzemenin amacına uygun kullanılmasını sağlamak, demirbaş ve ayniyat iş ve işlemlerini takip etmek, bakım ve onarımını yaptırmak.

m) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

n) Salon tarifelerinin hazırlamak, Salon ve fuayelerin kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü

MADDE 7- (1) Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünü Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının Genelge, Yönerge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatları ile kanun, tüzük, yönetmeliklere uygun olarak yönetmek.

b) Bağlı birim ve bünyesinde yürütülen her türlü faaliyeti denetlemek.

c) Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün tüm personelinin, görev tanım ve dağılımlarını yapmak, performanslarını değerlendirilmek.

d) Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili her türlü rapor ve istatistiki
bilgileri hazırlamak ve her faaliyetin sonunda Üst yönetime sunmak.

e) Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Personelinin Hizmet içi Eğitimini sağlamak ve Eğitim faaliyetlerinde görevli olan eğiticilerin mesleki eğitimlerini sağlayıcı seminerler düzenlemek.

f) Personelin özlük haklarını takip etmek, görev dağılımlarını yapmak, sevk ve idare etmek, denetlemek, aksamalara meydan vermeyecek şekilde düzenlemeler yapmak, hizmetin sürekliliğini sağlamak.

g) Yıllık çalışma planları hazırlamak bu çalışma planlarının stratejik hedefler, amaçlar ve faaliyetlerle uygunluğunu sağlamak.

h) Tahsisi yapılan bina, salon, araç, gereç ve her türlü malzemenin amacına uygun kullanılmasını sağlamak, demirbaş ve ayniyat iş ve işlemlerini takip etmek, bakım ve onarımını yaptırmak.

i) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

j) Salon tarifelerinin hazırlamak, Salon ve fuayelerin kiralanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

k) Üstü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Müzeler Şube Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Müzeler Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Kentin kültürünü oluşturan sanat, taşınır ve taşınmaz kültür mirası, tarihsel miras gibi varlıkları en üst düzeyde değerlendirmek, arşivlemek, müze seksiyonlarında teşhirini hazırlamak böylece genel anlamda bir kent hafızası oluşturup, eklenecek unsurların bu hafızanın üzerinde yer almasını sağlamak.

b) Halkın sanat ve estetik değerlerinin yozlaşmasına yol açan etkenleri engellemek için toplumda tüm dinamikleriyle, aynı alanda faaliyet gösteren diğer birim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalışmak.

c) Müdürlüğün bağlı mevcut birimlerin faaliyetlerinin devam ettirmek, yeni birimler
kurmak.

d) Kentin ortak kültürü olabilecek her türlü arkeolojik, tarihi ve sanatsal eserin halkla paylaşımını sağlayacak platformlar oluşturmak ve Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını bu oluşumların hizmetine olabildiğince sunmak.

e) Gençliğin tarihsel bilinç kazanması ve kent tarihini, uygarlığını ve yerleşimini doğru anlaması için kültürel organizasyonlar yapmak eğitim programları düzenlemek,

f) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişiliklerle bağlantı kurmak, iş birliği oluşturmak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek.

h) Üstü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım