Spor Malzemesi Alımı

Tarih: 30 Nisan, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/231754

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Sanayi Mahallesi. Ömer Türkçakal Bulvarı No:38 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623185349 - 2623311399

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Spor Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

148 kalem Spor Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İzmit Yıldız Konutları Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 210 gündür. ( İşin 31.12.2021 tarihinde bitirilmesi esastır.) Söz konusu spor malzemeleri idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey alınacaktır. Muayene Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.05.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler 1 ve 2. Avantajlı istekli olmaları durumunda teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için, ihtiyaç listesinde belirtilen ürünün teknik dokümanları veya katalogları ve kutulu numunelerini ihale sürecinde idare tarafından istendiğinde gerekli süre ve şartlarda teslim edeceklerini yeterlik bilgileri tablosu "Katalog ve/veya Fotoğraf" sütunu açıklama bölümünde beyan edeceklerdir.

Teklif edilen Spor Malzemelerinin numuneleri teknik şartnamede belirtilen niteliklere ve standartlara uygunluğunun kontrolü amacıyla, bire bir olmak üzere ve ihtiyaç listesinde yer alan ürünlere ait kısım ile sıra numaraları ve hangi istekliye ait olduğunu belirtilmek kaydı ile etiketler halinde numune ürünün üzerine yapıştırılarak, (Alternatif numuneler kabul edilmeyecektir) teknik şartnameye uygunluğu açısından incelenmek üzere ihale sürecinde idare tarafından istendiğinde gerekli süre ve şartlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İzmit Yıldız Konutları Deposu’na (Ali Kahya Cumhuriyet Mah. Albay Karaosmanoğlu Cad. Yıldız Konutları Sitesi B4 Blok No:11 İzmit/KOCAELİ) tutanakla birlikte teslim edecektir. İhale şartnamesi 1.Kısım madde 25 (Boks Ring), madde 33 (Kum Torbası 1,5 m), madde 34 (Kum Torbası 2 m), madde 60 (Trambolin), madde 61 (Sıçrama Tahtası (3)), madde 62 (Jimnastik Atlama Kasası); 3.Kısım madde 1 (Bisiklet); 4.Kısım madde 1 (Masa Tenisi Masası Takımı)’de yer alan malzemeler için ürünlere ait kataloglar ve diğer malzemeler için ise numuneler tutanak ile teslim edileecektir. Numune getirmeyen, Katalog getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uymayan, katalog ile sunduğu ürün şartnameye uymayan, numuneleri üzerinde etiket yer almayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune olarak verilen malzemeden farklı bir malzeme kabul edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya Özel Sektöre Gerçekleştirilmiş olan her türlü spor malzemesi alımı


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım