KÖRFEZ İLÇESİ İLİMTEPE BAĞLANTI YOLU 1 ETAP (TEM GEÇİŞİ) YAPIM İŞİ

Tarih: 27 Ağustos, 2020
a a a

VİYADÜK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YOL SANAT YAPILARI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÖRFEZ İLÇESİ İLİMTEPE BAĞLANTI YOLU 1 ETAP (TEM GEÇİŞİ) YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/429788

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YOL SANAT YAPILARI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

D-100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Eski SEKA İdari Binası İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

02623242260 - 02623172659

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

KÖRFEZ İLÇESİ İLİMTEPE BAĞLANTI YOLU 1 ETAP (TEM GEÇİŞİ) YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1320 ton nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği vb. işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kocaeli ili Körfez ilçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.09.2020 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/I. Grup : Köprü ve Viyadük İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

0,8102%

1,0962%

0,5

DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ VE KULLANILMASI

1,3232%

1,7902%

1

TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ

0,7225%

0,9774%

0,5

YAPI VE TEMEL KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1,7131%

2,3177%

1

HENDEK KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1,0762%

1,456%

1

BORU GÖMLEKLEMESİ VE YATAKLAMASI YAPILMASI

0,7329%

0,9916%

0,5

ELENMİŞ MALZEME İLE KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI

0,5762%

0,7796%

0,5

TOPRAKARME (DONATILI ZEMİN DUVAR) DOLGU MALZEMESİNİN TEMİNİ VE KULLANILMASI

2,8366%

4,8377%

2

BASINÇ DAYANIM SINIFI C30/37 (BS 30) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

4,9131%

6,6472%

3,5

KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE DEMİRLİ BETON (C 45/55 HAZIR BETON HARCI İLE)

3,6021%

4,8734%

2,5

Ø 120 CM ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

5,2171%

7,0584%

3,5

NERVÜRLÜ DONATI ÇELİĞİ TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ

19,9874%

27,0417%

12

YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

4,5472%

6,1521%

3

BASINÇ DAYANIM SINIFI C25/30 (BS 25) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

3,473%

4,6988%

2,5

PROFİLLİ DEMİRDEN YAYA KORKULUĞU YAPILMASI

1,0998%

1,488%

1

PREFABRİK KİRİŞLERİN YERİNE KONULMASI

0,8093%

1,0949%

0,5

TOPRAKARME İÇİN PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

1,457%

1,9712%

1

PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI

1,5532%

2,1015%

1

PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI

2,1411%

2,8968%

1,5

BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI

3,5477%

4,7999%

2,5

BİNDER TABAKASI YAPILMASI

2,6625%

3,6021%

2

AŞINMA TABAKASI YAPILMASI

2,1911%

2,9645%

1,5

TOPRAKARME ÇELİK ŞERİT TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

2,2588%

3,056%

1,5

PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM)

1,2355%

1,6715%

1

1.00 MT İÇ ÇAPINDA PREFABRİK MUAYENE BACASI YAPILMASI

0,6431%

0,8701%

0,5

Ø 1000 MM. ÇELİK BORU İLE KARAYOLUNU ZEMİN ALTINDAN DELEREK YATAY GEÇİŞ YAPILMASI

1,0707%

1,4486%

1

TUVANEN DOLGULU KABLO KANALI YAPILMASI

1,1527%

1,5596%

1

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabına kullanılan ‘’N’’ katsayısı ‘’1,00’’ olarak belirlenmiştir. 8878/1-1