KÖPRÜ İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Tarih: 9 Ağustos, 2021
a a a

KÖPRÜ İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YOL SANAT YAPILARI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KÖSEKÖY KORİDORU ALİKAHYA STADYUM BAĞLANTI YOLU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/450050

1-İdarenin

a) Adresi

:

D-100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Eski SEKA İdari Binası İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

02623242260 - 02623172659

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 adet Betonarme Köprü, d-100 üzerinde 1 adet üst geçit,12km yol, 826m uzunluğunda menfez, 32830 m2 parke, 10590m uzunluğunda drenaj hattı, 130000m3 kazı, 71000 ton üst yapı işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KOCAELİ/KARTEPE - KOCAELİ/İZMİT

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

07.09.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/I Grup: Köprü ve Viyadük İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

İNŞ-21

NERVÜRLÜ DONATI ÇELİĞİ TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ

16,248%

21,983%

9

İNŞ-39

BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI

6,854%

9,273%

4

İNŞ-40

BİNDER TABAKASI YAPILMASI

5,806%

7,855%

3,5

İNŞ-20

Ø 120 CM ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

4,955%

6,704%

3

İNŞ-38

PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI

2,954%

3,996%

2

İNŞ-15

BASINÇ DAYANIM SINIFI C25/30 (BS 25) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

2,490%

3,369%

1,5

İNŞ-07

DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ VE KULLANILMASI

2,409%

3,259%

1,5

İNŞ-60

MİNİMUM H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI VE MONTAJI

2,266%

3,066%

1

İNŞ-41

AŞINMA TABAKASI YAPILMASI

2,264%

3,063%

1

İNŞ-35

OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT YAPILMASI

2,052%

2,776%

1

İNŞ-37

PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI

1,885%

2,551%

1

İNŞ-03

YAPI VE TEMEL KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1,843%

2,493%

1

İNŞ-16

BASINÇ DAYANIM SINIFI C30/37 (BS 30) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ

1,750%

2,368%

1

İNŞ-36

OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI

1,722%

2,330%

1

İNŞ-42

4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI VE MODİFİYE BİTÜM İLE)

1,594%

2,157%

1

İNŞ-01

YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1,574%

2,130%

1

İNŞ-43

PREFABRİK BETON PARKE TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM)

1,540%

2,083%

1

İNŞ-24

YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

1,406%

1,902%

1

İNŞ-09

HENDEK KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ

1,403%

1,898%

1

İNŞ-23

PROFİLLİ DEMİRDEN YAYA KORKULUĞU YAPILMASI

1,331%

1,801%

1

İNŞ-19

KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE DEMİRLİ BETON (C 40/50 HAZIR BETON HARCI İLE)

1,118%

1,513%

1

İNŞ-13

BORU GÖMLEKLEMESİ VE YATAKLAMASI YAPILMASI

0,861%

1,166%

0,5

İNŞ-10

TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ

0,820%

1,110%

0,5

EBF-66

1×400ş/25 mm²,20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO, XLPE YALITKANLI,PVC DIS KILIFLI

0,719%

0,973%

0,5

EBF-155

TUVANEN DOLGULU KABLO KANALI YAPILMASI

0,713%

0,965%

0,5

İNŞ-12

KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI

0,700%

0,947%

0,5

İŞ GRUBU-1(DİĞER İNŞAAT KALEMLERİ)

12,290%

16,630%

7

İŞ GRUBU-2(DİĞER ELEKTRİK KALEMLERİ)

3,430%

4,640%

2

İŞ GRUBU-1 (DİĞER İNŞAAT KALEMLERİ): İNŞ-82, İNŞ-52, İNŞ-56, İNŞ-31,İNŞ-50, İNŞ-58, İNŞ-06, İNŞ-54, İNŞ-51, İNŞ-44, İNŞ-57, İNŞ-46, İNŞ-45, İNŞ-30, İNŞ-63, İNŞ-17, İNŞ-26, İNŞ-80, İNŞ-53, İNŞ-14, İNŞ-28, İNŞ-62, İNŞ-47, İNŞ-61, İNŞ-02, İNŞ-22, İNŞ-04, İNŞ-34, İNŞ-27, İNŞ-11, İNŞ-85, İNŞ-18, İNŞ-33, İNŞ-81, İNŞ-25, İNŞ-29, İNŞ-77, İNŞ-87, İNŞ-08, İNŞ-55, İNŞ-05, İNŞ-92, İNŞ-75, İNŞ-48, İNŞ-78, İNŞ-49, İNŞ-89, İNŞ-90, İNŞ-79, İNŞ-84, İNŞ-64, İNŞ-86, İNŞ-83, İNŞ-72, İNŞ-65, İNŞ-71, İNŞ-73, İNŞ-59, İNŞ-70, İNŞ-68, İNŞ-74, İNŞ-32, İNŞ-88, İNŞ-67, İNŞ-66, İNŞ-76, İNŞ-91, İNŞ-69

İŞ GRUBU-2 (DİĞER ELEKTRİK KALEMLERİ): EBF-66 ve EBF-155 dışında kalan bütün elektrik kalemleri


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


24.10.2018 tarih ve 30575 Resmi Gazete sayılı karar gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabına kullanılan ‘’N’’ katsayısı ‘’1,00’’ olarak belirlenmiştir. 8878/1-1

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım