Kocaeli Kongre Merkezi İçin Muhtelif Mobilya Alımı

Tarih: 24 Ekim, 2019
a a a

MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KÜLTÜR SANAT VE KONSERVATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kocaeli Kongre Merkezi İçin Muhtelif Mobilya Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/521139

1-İdarenin

a) Adresi

:

Leyla Atakan Kültür Merkezi Kocaeli Sanayi Odası Karşısı İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623221874 - 2623172632

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

31 Kalem Mobilya Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları (Kocaeli Kongre Merkezine teslim ve kurulum)

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren söz konusu mobilya malzemeleri 15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Nakliye ve montaj firmaya ait olacaktır. Ürünler Orijinal Ambalajında ve Sayıma uygun olarak tasnifli olarak teslim edilecektir. Muayene Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır. ( Not : Teknik şartname de belirtilen ürünlerin kalite standartları belgelerini yüklenici sözleşmenin imzalanmasından sonra ürünlerin tesliminden önce Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı - Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğüne sunacaktır. )

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

18.11.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen mobilya malzemeleri teknik şartnamede belirtilen niteliklere ve standartlara uygunluğunun kontrolü amacıyla, bire bir olmak üzere ve ihtiyaç listesinde yer alan ürünlere ait sıra numaraları ve hangi istekliye ait olduğunu belirtmek kaydıyla, etiketler halinde numune ürünün üzerine yapıştırılarak, teknik şartnameye uygunluğu açısından incelenmek üzere İhalenin olacağı gün ve saatinden önce (ihale günü tarihin saat 12:00 sine kadar) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Kongre Merkezine (Yenidoğan –Seka Park - İzmit) tutanakla birlikte teslim edilecektir. Söz konusu teslim tutanağının 1 nüshası isteklide kalacak olup, teklif zarfıyla birlikte sunulacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri eksik getiren, numuneler üzerinde etiket yer almayan (ihtiyaç listesinde yer alan ürünlere ait sıra numaraları ve hangi istekliye ait olduğunu belirtilecek) ve idareden aldığı teslim tutanağını teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Verilen numuneler sözleşme imzalanıncaya kadar İdaremizde kalacak olup sözleşeme imzalanan firmaya ait numuneler malın tamamı teslim alınıncaya kadar İdaremizde kalacaktır. Numune olarak verilen malzemeden farklı bir malzeme kabul edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü mobilya alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.