İTFAİYE ARACI VE İTFAİYE ARAZÖZÜ SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 15 Nisan, 2021
a a a

İTFAİYE ARACI VE İTFAİYE ARAZÖZÜ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI - MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1 Adet 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Aracı, 5 adet 6 Ton Kapasiteli İtfaiye Arazözü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/209262

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI - MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Körfez Mahallesi. Ömer Türkçakal Bulvarı No:3 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623352124 - 2623354614

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

1 Adet 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Aracı, 5 adet 6 Ton Kapasiteli İtfaiye Arazözü Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet 18m Merdivenli İtfaiye Aracı, 5 adet İtfaiye Arazözü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren Tüm araçlar için en geç 160 takvim günüdür. Firma malları teslim ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını bir yazı ile idareden isteyebilecektir. Teslim alma; mesai gün ve saatinde komisyon üyelerinin hazır bulunduğu zaman yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.05.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,

2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

4) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

A) 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Arazözü için;

- Aracın üstyapısının 2006/42/AT numaralı yönerge uyarınca ilgili düzenlemelere uygun olarak imal edildiğini tasdik eder AT tip onay sertifikası (Yapı numune sertifikası),
- İtfaiye araçları acil müdahale araçları olduğundan araç tanklarında (su tankı gibi) oluşabilecek sorunlar için yüklenici firma bünyesinde TS EN ISO 3834-2 veya TS EN ISO 9606 kaynak belgesi olan kaynakçılar bulunduğuna dair belgeleri,
- İtfaiye Merdiven aracına ait EN 14043 uygunluk Belgesi,

B) 6 Tonluk İtfaiye Su Arazözü için;

- İtfaiye aracına ait TS EN 1846 Uygunluk Belgesi,

*** İstekliler 1. ve 2. Avantajlı istekli olmaları durumunda, ihale sürecinde idare tarafından istendiğinde yeterlik bilgileri tablosu " Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler " satırına açıklama bölümünde beyan ettiği belgeleri teslim edecektir.

*** İş Ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Arazözü için Teknik Şartname Cevap Raporunda istenecek Dokümanlar • İstekliler teknik şartnamenin 3.2.1maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri, • İstekliler teknik şartnamenin 9.1 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri, 6 Tonluk İtfaiye Su Arazözü için Teknik Şartname Cevap Raporunda istenecek Dokümanlar • İstekliler teknik şartnamenin 7.1 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri, • İstekliler teknik şartnamenin 7.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri, • İstekliler teknik şartnamenin 11.1 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri, *** İstekliler 1. ve 2. Avantajlı istekli olmaları durumunda, ihale sürecinde idare tarafından istendiğinde yeterlik bilgileri tablosu " Diğer Belgeler " satırına açıklama bölümünde beyan ettikleri belgeleri teslim edeceklerdir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım