GÖLCÜK - SARAYLI 26 ADET BLOK İŞYERİ SATIŞI VE 2 ADET TEK İŞYERİ SATIŞI

Tarih: 8 Temmuz, 2020
a a a

ihale link

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİRLEŞTİRİLEREK BLOK OLARAK SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada / Parsel

Arsa Payı

Alan (m²)

Kat

İşyeri No

Nitelik

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

5

İşyeri

44.000,00

25,290.00

05.08.2020

10:00

2

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

7

İşyeri

44,000.00

3

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

8

İşyeri

44,000.00

4

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

9

İşyeri

39,000.00

5

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

10

İşyeri

39,000.00

6

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

12

İşyeri

39,000.00

7

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

13

İşyeri

39,000.00

8

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

14

İşyeri

39,000.00

9

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

15

İşyeri

39,000.00

10

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

16

İşyeri

39,000.00

11

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

26.00

1

26

İşyeri

27,000.00

12

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

26.00

1

27

İşyeri

27,000.00

13

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

26.00

1

29

İşyeri

27,000.00

14

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

26.00

1

30

İşyeri

27,000.00

15

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

26.00

1

31

İşyeri

27,000.00

16

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

27.00

1

32

İşyeri

27,000.00

17

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

27.00

1

33

İşyeri

27,000.00

18

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

27.00

1

34

İşyeri

27,000.00

19

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

27.00

1

35

İşyeri

27,000.00

20

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

27.00

1

37

İşyeri

27,000.00

21

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

27.00

1

39

İşyeri

27,000.00

22

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

30.00

1

40

İşyeri

29,000.00

23

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

1

42

İşyeri

28,000.00

24

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

1

43

İşyeri

28,000.00

25

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

1

45

İşyeri

28,000.00

26

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

1

46

İşyeri

28,000.00

TOPLAM BLOK MUHAMMEN BEDELİ

843.000,00 TL

Tek Satışı Yapılacak İşyerleri :

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada / Parsel

Arsa Payı

Alan (m²)

Kat

İşyeri No

Nitelik

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedel (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

1

İşyeri

44.000,00

1,320.00

05.08.2020

10:03

2

Gölcük /

Saraylı

279/1

1/46

28.00

Zemin

3

İşyeri

44,000.00

1,320.00

05.08.2020

10:06

Yukarıda nitelikleri belirtilen 26 adet taşınmazın birleştirilerek blok olarak ve 2 adet taşınmazın tek olarak Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat:1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler :

GERÇEK KİŞİLERDEN :

 1. Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

 1. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 2. İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine blok olarak satış yapılacak taşınmazlar için 600,00 TL. ve tek satış yapılacak taşınmaz için 200,00 TL yatırılarak temin edilecektir)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

g) Noter tasdikli imza beyannamesi,

h)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN :

 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 3. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 4. İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine blok olarak satış yapılacak taşınmazlar için 600,00 TL. ve tek satış yapılacak taşınmaz için 200,00 TL yatırılarak temin edilecektir)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
 5. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

ı- a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

ı- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

i- a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

i- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

 • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı