GÖLCÜK - SARAYLI 214 ADA 6 PARSEL BLOK SATIŞI

Tarih: 7 Temmuz, 2020
a a a

Arşiv Niteliğindedir

ihale linki

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİRLEŞTİRİLEREK BLOK OLARAK SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada / Parsel

Arsa Payı

Alan (m²)

Kat

İşyeri No

Nitelik

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

29.00

1

13

İşyeri

30.000,00

9,900.00

29.07.2020

10:00

2

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

29.00

1

14

İşyeri

30,000.00

3

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

29.00

1

15

İşyeri

30,000.00

4

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

29.00

1

16

İşyeri

30,000.00

5

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

29.00

1

17

İşyeri

30,000.00

6

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

29.00

1

18

İşyeri

30,000.00

7

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

29.00

1

19

İşyeri

30,000.00

8

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

28.00

1

20

İşyeri

30,000.00

9

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

30.00

1

21

İşyeri

30,000.00

10

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

30.00

1

22

İşyeri

30,000.00

11

Gölcük /

Saraylı

214/6

1/24

30.00

1

24

İşyeri

30,000.00

TOPLAM BLOK MUHAMMEN BEDELİ

330.000,00 TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların birleştirilerek blok olarak Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat:1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler :

GERÇEK KİŞİLERDEN :

 1. Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

 1. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 2. İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 600,00 TL. yatırılarak temin edilecektir)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

g) Noter tasdikli imza beyannamesi,

h)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN :

 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 3. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 4. İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 600,00 TL. yatırılarak temin edilecektir)
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
 7. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

ı- a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

ı- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

i- a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

i- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

 • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım