Dizel Yakıtlı Römorklu Motopomp mal alımı

Tarih: 31 Ağustos, 2021
a a a

DİZEL YAKITLI RÖMORKLU MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI - AFKOM ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Dizel Yakıtlı Römorklu Motopomp mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/494936
1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ
BAŞKANLIĞI - AFKOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Körfez Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı. No:3
İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623352124 - 2623354614
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Dizel Yakıtlı Römorklu Motopomp
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Adet Dizel Yakıtlı Römorklu Motopomp
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren en geç 90
takvim günüdür. 1)Teslim alma; mesai gün ve saatinde
komisyon üyelerinin hazır bulunduğu zaman yapılacaktır.
2)Kurulum esnasında firma, komisyon üyelerince
istenilen testleri yapacaktır ve malzemeler teknik
şartnameye uygun olacak şekilde teslim edilecektir.
3)Firma işi teslim ettikten sonra muayene ve kabul
işlemlerinin yapılmasını bir yazı ile idareden
isteyebilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati
: 24.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B
Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler 1. veya 2. avantajlı teklif sahibi olmaları durumunda, ihale sürecinde idare tarafından
istenilecek olan teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü
amacıyla malzemelere ait özelliklerin yer aldığı katalog veya hazırlamış oldukları görselleri de
içeren teknik özelliklerin yer aldığı dokümanları idarenin belirlediği süre ve şartlarda teslim
edeceklerini, yeterlik bilgileri tablosu "Katalog ve/veya Fotoğraf" sütunu açıklama
bölümünde beyan edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım