4- 11 EYLÜL 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 23 Ağustos, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

Toplam Alan

Kira

Süresi

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici /

İştirak Teminatı

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

K.B.B. Hizmet Birimleri ile 5 adet Tramvay Durağı/ 8 Adet Yiyecek – İçecek Otomatı

16 m²

3 Yıl

1.250,00-TL+ KDV

1.350,00 TL

3.000,00 TL

04.09.2019

10:45

2

İzmit İlçesi, Şirintepe Mah. Olimpik Buz Sporları Salonu/ Kafeterya

134

3 Yıl

320,00- TL+ KDV

345,60 TL

1.000,00 TL

11.09.2019

10:30

3

K.B.B. Otopark Alanı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı/ Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Yeri

50

3 Yıl

125,00- TL+ KDV

135,00 TL

500,00 TL

11.09.2019

10:33

4

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali/ 01 Nolu ATM Yeri

6,00 m²

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00-TL

-

11.09.2019

10:36

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, ilanda belirtilen tarih ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.