24 ŞUBAT 2021 KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 12 Şubat, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesi,Hamit Kaplan Caddesi No:13 adresinde bulunan 6.871,69 m2 Araç Park Sahası 10.750,00-TL +KDV Aylık Muhammen Kira Bedeli ve 3 (üç) yıl süre ile 24 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline (250,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat (11.610,00-TL) ve İştirak Teminatı (25.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım