24 HAZİRAN 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 12 Haziran, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi(KullanımAlanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

İştirak Teminatı

İhale Saati

1

İzmit- Kabaoğlu Mahallesi Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi Altı -Büfe Yeri (18 m²)

1.500,00TL+KDV

1.620,00-TL

15.000,00-TL

10:00

2

İzmit-Kadıköy Mah.Vezir Sok. No:1,Kafeterya-Çay Bahçesi (1.263m²)

3.900,00TL+KDV

4.212,00-TL

20.000,00-TL

10:03

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 24 Haziran 2020 tarihinde, belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.