23 ARALIK 2020 KİRALAMA İHALE İLANI

Tarih: 11 Aralık, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Muhammen Kira Bedeli

GeçiciTeminat/ İştirak Teminatı

İhale Saati

Kira Süresi

1

Kemalpaşa Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi, No:13/1 (Pişmaniyeciler Meydanı)/ Büfe (9,39m²)

2.600,00-TL+KDV

Aylık

6.552,00-TL

10.000,00-TL

10:30

7 Yıl

2

Kemalpaşa Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi, No:13/2-3 (Pişmaniyeciler Meydanı) /1 ve 2 nolu Pişmaniye Dükkanı (129,15m²)

5.700,00-TL+KDV

Aylık

14.364,00-TL

20.000,00-TL

10:33

7 Yıl

3

Darıca İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak, No:86 (Darıca 2603 ada,2 parsel)/ Lunapark Alanı (6.500,00m²)

150.000,00-TL+KDV

Yıllık

45.000,00-TL

75.000,00-TL

10:36

10 Yıl

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 23 Aralık 2020 tarihinde ve ilanda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.