2021 Yılı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı

Tarih: 18 Haziran, 2021
a a a

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2021 Yılı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/330342

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

02623181415 - 02623181427

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2021 Yılı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

56 kalem Temizlik Malz, 19 kalem Elektrik Malz, 25 kalem Isıtma Soğutma Sist Kull Üzere Nalburiye Hırdavat Malz, 39 kalem Kırtasiye Malz,, 1 kalem Bardak Yıkama Mak, 3 kalem Muh Boya Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Teknik Şartnamede Belirtilen Depolarına Teslim Edilecektir. Teknik Şartnamede Teslim Yeri Belirtilmeyen Malzemeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Teslim Edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Alınacak Malzemeler Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30(otuz) gün içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu Teknik Şartnamelerde belirtilen Yerlere istenilen şekilde Teslim Edilecektir. 6. Kısım Muhtelif Boya Alımı Teslimat Şartları Kısmında belirtilen tarihlerde ve miktarlarda malzeme İzmit Sanayi mahallesinde belirtilen depoya indirilecek olup, gerekli kontroller yapıldıktan sonra teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.07.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1.Kısım Temizlik Malzemelerinde ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için 1-4-5-6-7-8-9-17-18-22-23-25-31-37-40-53-56 sıra nolu ürünlerin numuneleri sunulacaktır.
(Not: Numunelerin üzerine Firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğunu belirtir etiketler isteklilerce yapıştırılacaktır.)

2.Kısım Elektrik Malzemesi Ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için 1-1-2-3-4-5-7-15-21-22-23-24 sıra nolu ürünlerin numuneleri sunulacaktır.
(Not: Numunelerin üzerine Firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğunu belirtir etiketler isteklilerce yapıştırılacaktır.)

3.Kısım Nalburiye ve Hırdavat Ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için 6-9-12-14 sıra nolu ürünlerin numuneleri sunulacaktır.
(Not: Numunelerin üzerine Firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğunu belirtir etiketler isteklilerce yapıştırılacaktır.)

4.Kısım Kırtasiye Ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun belirlenmesi 5-6-9-17-18-26 sıra nolu ürünlerin numuneleri sunulacaktır ayrıca teklif edilen ürünlere ait katalog veya teknik dökümanlar sunulacaktır.
(Not: Katalog veya teknik dokümanlarda Firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğu isteklilerce işaretlenerek belirtilecektir.)

5.Kısım Endüstriyel Bardak Yıkama Makinesi ile ilgili Ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun belirlenmesi için teklif edilen ürünlere ait katalog veya teknik dökümanlar sunulacaktır.
(Not: Katalog veya teknik dokümanlarda Firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğu isteklilerce işaretlenerek belirtilecektir.)

6.Kısım Muhtelif Boya Ürünlerinin Teknik Şartnameye Uygunluğunun belirlenmesi için teklif edilen ürünlere ait katalog veya teknik dökümanlar sunulacaktır.
(Not: Katalog veya teknik dokümanlarda Firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğu isteklilerce işaretlenerek belirtilecektir.)

İstekliler 1. veya 2. avantajlı teklif sahibi olmaları durumunda, ihale sürecinde idare tarafından istenilecek olan teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü amacıyla malzemelere ait özelliklerin yer aldığı katalog veya hazırlamış oldukları görselleri de içeren teknik özelliklerin yer aldığı dokümanları veya numuneleri idarenin belirlediği süre ve şartlarda teslim edeceklerini, yeterlik bilgileri tablosu "Katalog ve/veya Fotoğraf" sütunu açıklama bölümünde beyan edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1-Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Temizlik Malzemesi alımlarına benzer işler kabul edilecektir. Oranı%35
2-Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Elektrik Malzemesi alımlarına benzer işler kabul edilecektir. Oranı%35
3-Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Nalburiye ve Hırdavat alımlarına benzer işler kabul edilecektir. Oranı%35
4-Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Kırtasiye Malzemesi alımlarına benzer işler kabul edilecektir. Oranı%35
5-Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Endüstriyel Bardak Yıkama Makinası Alımına benzer işler kabul edilecektir. Oranı%35
6-Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Muhtelif Boya alımlarına benzer işler kabul edilecektir. Oranı %35

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 5. KISIM ENDÜSTRİYEL BARDAK YIKAMA MAKİNASI ALIMI, 6. KISIM MUHTELİF BOYA ALIMI kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım