2020 Yılı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı

Tarih: 24 Şubat, 2020
a a a

Arşiv Niteliğindedir

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/87247

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karabas Mahallesi Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623181000 - 2623181459

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 kalem temizlik, 24 kalem elektrik, 1 kalem kanal tipi klima, 50 kalem nalburiye ve hırdavat, 39 kalem kırtasiye, 4 kalem bilgisayar, 2 kalem boya, 13 kalem mobilya, 5 kalem flama ve bayrak malzemeleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Teknik Şartnamede Belirtilen Depolarına Teslim Edilecektir. Teknik Şartnamede Teslim Yeri belirtilmeyen malzemeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Alınacak Malzemeler Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30(OTUZ) gün içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu Teknik Şartnamelerde belirtilen Yerlere istenilen şekilde Teslim Edilecektir. Ancak 8. Kısım Mobilya Grubu Teslimat Şartları Kısmında belirtilen tarihlerde ve miktarlarda malzeme İzmit Sanayi mahallesinde belirtilen depoya indirilecek olup, gerekli kontroller yapıldıktan sonra teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

19.03.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.Kısım Temizlik Malzemelerinde ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için 1-3-4-5-6-7-17-22-23-35 sıra nolu ürünlerin numuneleri isteklilerce teklif ile birlikte sunulacaktır.

2.Kısım Ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için 1-5-7-8-15-22 sıra nolu ürünlerin numuneleri isteklilerce teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.Kısım Ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için 10-11-20-21-21-26-27 sıra nolu ürünlerin numuneleri isteklilerce teklif ile birlikte sunulacaktır.

6.Kısım için Ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun belirlenmesi için teklif edilen ürünlere ait katalog veya teknik dökümanlar isteklilerce teklifler ile birlikte sunulacaktır.

8.Kısım için Ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun belirlenmesi için teklif edilen ürünlere ait katalog veya teknik dökümanlar isteklilerce teklifler ile birlikte sunulacaktır.

(Not: Numune istenilen kısımlarda; numunelerin üzerine firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğunu belirtir etiketler isteklilerce yapıştırılacaktır. Katalog veya teknik doküman istenilen kısımlarda ise katalog veya teknik dokümanlarda firma adı ve hangi nolu ürüne ait olduğu isteklilerce işaretlenerek belirtilecektir.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Temizlik Malzemesi alımları benzer işler kabul edilecektir.
2. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Elektrik Malzemesi alımları benzer işler kabul edilecektir.
3. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü İklimlendirme Malzemesi alımları benzer işler kabul edilecektir.
4. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Isıtma-Soğutma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Nalburiye ve Hırdavat Malzemesi alımları benzer işler kabul edilecektir.
5. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Kırtasiye alımları benzer işler kabul edilecektir.
6. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Bilişim Malzemesi alımları benzer işler kabul edilecektir.
7. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Boya alımları benzer işler kabul edilecektir.
8. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Mobilya alımları benzer işler kabul edilecektir.
9. Kısım İçin; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Her Türlü Flama ve Bayrak alımları benzer işler kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 3. KISIM İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ (KLİMA), 6. KISIM BİLİŞİM MALZEMESİ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım