19 AĞUSTOS 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 6 Ağustos, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (KullanımAlanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat/

İştirak Teminatı

Kiralama Süresi

İhale Saati

1

İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mah. Doğu Kışla Gençlik Parkı İçi ,No:8/Fotoğrafçı (23m²)

630,00TL+KDV

680,40-TL

3.000,00-TL

3 Yıl

10:00

2

Kartepe İlçesi Çepni Mah. Bakırlı Mevkii, Bahçe Toprağı Depo Yeri (1.362,00 m²)

385,00-TL+KDV

415,80-TL

1.000,00-TL

3 Yıl

10:03

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 19 Ağustos 2020 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.