14 EKİM 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 2 Ekim, 2020
a a a

/webfiles/userfiles/files/%C4%B0hale%20%C4%B0lan%20Linki.docx

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 502 Ada, 1 Parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan toplam 30m² alana sahip, 02 Nolu İş Yeri Aylık 335,00-TL+KDV muhammen kira bedeli ile 3 (üç) yıl olarak, 14 Ekim 2020 günü 10:00 KBB Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı DİK/45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline(150,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici Teminat (361,80-TL) ve İştirak teminat (1.000,00-TL) bedeli yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri,

5-Nüfus Kayıt Örneği/ şirket ise Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,

6-İkametgâh Belg./ Adres beyanı,

7-Vekâlet katılımda Vekâletname ile vekilin imza beyanı,

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.