1 Adet 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Arazözü ile 4 adet 15 Ton Kapasiteli İtfaiye Arazözü Alımı

Tarih: 20 Mart, 2020
a a a
İTFAİYE ARAZÖZÜ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI - MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adet 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Arazözü ile 4 adet 15 Ton Kapasiteli İtfaiye Arazözü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/145234
1-İdarenin
a) Adresi : Körfez Mahallesi. Ömer Türkçakal Bulvarı No:3 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623352124 - 2623354614
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kocaeli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1 Adet 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli, 4 adet 15 Ton Kapasiteli İtfaiye Arazözü alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
c) Teslim tarihi : Teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren Tüm araçlar için en geç 150 takvim günüdür.Firma malları teslim ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını bir yazı ile idareden isteyebilecektir. Teslim alma; mesai gün ve saatinde komisyon üyelerinin hazır bulunduğu zaman yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 20.04.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,

2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

4) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

A) 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Arazözü için;

1) İtfaiye araçları acil müdahale araçları olduğundan araç tanklarında (su tankı gibi) oluşabilecek sorunlar için yüklenici firma bünyesinde TS EN ISO 3834-2 veya TS EN ISO 9606 kaynak belgesi olan kaynakçılar bulunmalıdır ve bunu teklif dosyasında idareye sunmalıdır.

2) Aracın üstyapısının 2006/42/AT numaralı yönerge uyarınca ilgili düzenlemelere uygun olarak imal edildiğini tasdik eder AT tip onay sertifikasını (Yapı numune sertifikası) teklif ekinde verecektir.

3) İtfaiye Aracına Ait CE Belgesi

4) İtfaiye Merdiven aracına ait EN 14043 CE uygunluk Belgesi

B) 15 Tonluk İtfaiye Su Arazözü için;

1) İtfaiye aracına ait TS EN 1846 Uygunluk Belgesi

2) İtfaiye Aracına Ait CE Belgesi

*** İş Ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

(1) -

A)- İstekliler teknik şartnamede belirtilen niteliklere uygunluğunun ihale komisyonunca tespiti amacıyla, teklifler ile birlikte araçların teknik özelliklerini gösterir katalog veya teknik dokümanları verecektir. Araca ait tüm resimler (Aracın üstyapısına ait detaylı montaj resimleri dâhil) kataloglarda bulunacaktır. Kataloglarda araç üzerinde bulunan tüm parçaların numaraları ve gerekli açıklamalar bulunacaktır. Teklifte belirtilen teknik verilere ait prospektüs, katalog v.s. standart dokümanlarla teyit edilmesi şarttır. (araca ait motor, su pompası, monitör, üst yapı ve v.s, içeren imalatçı katalogları teklif ile birlikte verilecektir.) Ayrıca, verilecek aracın yapılı montajlı şekliyle renkli katalogu, tüm ekipmanlar ve malzemelerin renkli katalogları ve gerekli gördükleri her türlü bilgi ve dokümanı tekliflerine ekleyebilirler, teklifler açıldıktan sonra ihalenin seyrini değiştirmeye yönelik hiçbir açıklama dikkate alınmayacaktır.

B)- İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartnamedeki sıraya göre detaylı cevap verecek şekilde, firmanın antetli kâğıdına yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış Teknik Şartname Cevap Raporunu teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Cevap verilmeyen teknik şartname maddeleri için sağlamıyor hükmü verilecektir. Teknik Şartname Cevap Raporu içindeki bilgiler, teknik şartnamenin tekrarı şeklinde olmayacak ve yalnızca “şartnamede yazılı hususları aynen kabul ediyoruz” veya benzeri cevaplar şartnameye aykırı olarak kabul edilecektir. Şartnameye uyulmayan hususlar varsa, Teknik Şartname Cevap Raporu içinde açıkça belirtilecektir, belirtilmeyen hususlar, Firma tarafından “kabul edilmiş” sayılacaktır.

(2)-

A)- 18m Merdivenli ve 2,5 Ton Su Kapasiteli İtfaiye Arazözü için;

* İstekliler teknik şartnamenin 3.2.1maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 5.13 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 5.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 6.22 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.

* Yüklenici, şasi kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olduğuna dair belgeyi teklif ekinde ibraz edecektir.

B)- 15 Tonluk İtfaiye Su Arazözü için;

* İstekliler teknik şartnamenin 1.3 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 3.4 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 3.14 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 3.16 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 5.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 5.3 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.
* İstekliler teknik şartnamenin 10 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.

* Yüklenici, şasi kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olduğuna dair belgeyi teklif ekinde ibraz edecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.