06-13 Mayıs Kiralama İhalesi

Tarih: 29 Nisan, 2020
a a a

S.

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici-İşt. Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

1

İzmit-Yahya Kaptan Mah. Dolunay Sk. No:7 Kafeterya-Çay Bahçesi (956 m²)

6.000,00 TL+ KDV

6.480,00- TL

15.000,00- TL

06.05.2020 10:06

2

İzmit-Kozluk Mah. S.Dervişoğlu Cd. N: 44/2 (Sekapark)Balık Ek.Satış Yeri (400m²)

4.500,00 -TL+KDV

4.860,00-TL

50.000,00- TL

13.05.2020

10:06

3

İzmit-Kadıköy Mah., Vezir Sk, No:1 (Anıtpark) Kafeterya-Çay Bahç. (1.263m²)

5.150,00 -TL+KDV

5.562,00-TL

20.000,00- TL

13.05.2020

10:09

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.