04 NİSAN 2018 KİRALAMA İHALELERİ (12 ADET İŞYERİ)

Tarih: 28 Mart, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli Aylık+KDV

Geçici Teminat (TL)

İştirak Teminat (TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Kartepe Seka Kamp Alanı Mısır ve Mısır Ürünleri Satış Yeri

3

10,00

350,00-TL

126,00

500,00

04.04.2018

10:30

2

Körfez Tütünçiftlik sahili Trambolin ve Şişme Oyun Grubu Yeri

3

400,00

1.980,00-TL

712,80

2.000,00

04.04.2018

10:33

3

Kartepe Seka Kamp AlanıTrambolin ve Şişme Oyun Grubu Yeri

3

400,00

5.930,00 -TL

2.134,80

5.000,00

04.04.2018

10:36

4

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 1 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

10:39

5

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 3 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

10:42

6

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 4 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

10:45

7

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 5 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

10:48

8

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 6 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

10:51

9

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 7 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

10:54

10

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 8 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

10:57

11

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 9 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

11:00

12

Başiskele Karşıyaka Balık Hali 12 Nolu Balık Yazıhanesi

3

21,17

630,00-TL

680,40

1.500,00

04.04.2018

11:03

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.