Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

22 EYLÜL 2021 KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 14 Eylül, 2021
a a a

S

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı) - Kira Süresi

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

İhale Tarihi saati

1

İzmit - Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merk.K:5 No:31 Dernek Lokali (910m²)-10(on) yıl

5.900,00-TL+KDV

21.240,00/ 25.000,00

22.09.2021

11:00

2

İzmit -Serdar Mah. 5078 Ada/1 parsel, Ulaşım Dai.Bşk önü Büfe Yeri, (48m²) -10 (on) yıl

1.000,00-TL+KDV

3.600,00 / 10.000,00

22.09.2021

11:03

3

İzmit - Karadenizliler Mah. 7180 ada/ 166 parsel Yapı Elemanları Üretim Yeri (29.025 m²) - 3(üç) yıl

25.000,00-TL+KDV

27.000,00 / 50.000,00

06.10.2021

11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım