Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

13 - 20 ŞUBAT 2019 KİRALAMA İHALALERİ

Tarih: 4 Şubat, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii No/ Nevi

Muh.Kira Bed.

(Aylık+KDV)

Geçici Tem. TL

İştirak TemTL.

İhale

Tarihi

Saati

1

Çayırova- 304/1 Prs.Kal.İş Mrk. 9,10 nolu İşy.

60

480,00TL

518,40

1.500,00

13.02.2019

10:30

2

İzmit-Doğu Kışla Genç. Parkı 20 Nolu İşy.(Dernek Yeri)

23

300,00TL

324,00

1.000,00

13.02.2019

10:33

3

İzmit Mezbaha Tesisleri

03 Nolu İşy.(Derici-Sakatatçı)

110

515,00TL

556,20

1.500,00

20.02.2019

10:30

4

04 Nolu İşy.(Derici-Sakatatçı)

110

515,00TL

556,20

1.500,00

20.02.2019

10:33

5

Başiskele-Merkez

Meyve ve Sebze

Hal

Tesisleri

65/B Nolu İşy.(Ambar Ofis)

20

350,00TL

378,00

1.200,00

20.02.2019

10:36

6

68/A-2 Nolu İşy.(Depo Yeri)

18,15

160,00TL

172,80

600,00

20.02.2019

10:39

7

68/A-3 Nolu İşy.(Depo Yeri)

18,15

170,00TL

183,60

600,00

20.02.2019

10:42

8

68/A-4 Nolu İşy.(Depo Yeri)

18,15

160,00TL

172,80

600,00

20.02.2019

10:45

9

68/B Nolu İşy.(Dernek Odası)

19,50

165,00TL

178,20

600,00

20.02.2019

10:48

10

İzmit-Ayazma M. 485/1Prs, 1/2/3/4/5/6 Nolu Daireler

570

4.110,00TL

4.438,80

5.000,00

20.02.2019

10:51

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı 3(üç) yıl süre ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.