Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

0262 325 93 70

0262 331 43 05

sabahattinyamak@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

20 MART 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 8 Mart, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici/İştirak

Teminatı

1

Gölcük Örcün 604 Ada, 3 prs. K.İş Merk.F2 Blk 1.Kat 23, 24, 25, 26, 30,32,33,34,35,40,42 ve 43 nolu işyeri (müştereken) (360m²)

2.100,00 TL+KDV

2.268,00 TL/

8.500,00 TL

2

Gölcük Örcün 81 Ada, 124 parsel Kalıcı İş Merkezi 2.Kat 153 nolu işyeri(30m²)

170,00 TL+KDV

183,60 TL/

750,00 TL

3

İzmit Mehmet Ali Paşa M. Bağdat Cad. No:114 Doğu Kışla Gençlik Parkı 20 nolu işyeri (Dernek Yeri) (23m²)

300,00 TL+KDV

324,00 TL/

1.000,00 TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 20 Mart 2019 Çarşamba günü, sırasıyla Saat: 10:42, 10:45 ve 10:48’de ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.