Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

0262 325 93 70

0262 331 43 05

sabahattinyamak@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

13 MART 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 1 Mart, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Adresi-Mevkii / No- Nevi / Kullanım Alanı

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici /

İştirak Teminatı

1

Kandıra-Cebeci Mah. Cumhuriyet Cad. No: 15 Cebeci Sahili Plajı Yanı/ (Kafeterya - Çay Bahçesi-(Mevsimlik 5. 6. 7. 8. ve 9.aylar) / 492,75m²

7.050,00 TL+KDV

3.172,50TL /

10.000,00 TL

2

İzmit-Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No: 23 (İş Yeri)/ 23m²

500,00 TL+KDV

540,00TL/1.500,00TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 13 Mart 2019 Çarşamba günü sırasıyla Saat: 10:36 ve 10:39’da ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.