AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

0262 318 16 43

0262 318 16 48

bilalbaris@kocaeli.bel.tr

AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AVRUPA BİRLİĞİ KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım


Amaç ve Kapsam

Madde 1– Bu yönetmeliğin amacı, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması ve katılım sürecinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak ulusal AB katılım süreci çalışmalarına paralel ve destekleyici nitelikli çalışmalar yürütülmesini temin etmek, bağlı kurum, kuruluş ve iştiraklerini desteklemeye yönelik çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. İş bu yönetmelikte Avrupa Birliği kısaca AB olarak ifade edilecektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2– Bu yönetmelik; 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu”, 08.05.1991 tarih ve 3723 sayılı Kanunla uygun bulunan “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, 01.02.2000 tarih ve 4517 sayılı Kanunla onaylanan “Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi”, 9 Mart 2001 ve 24 Temmuz 2003 tarihli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilerek Resmi Gazetede yayınlanan “Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” çerçevesinde hazırlanmış olup bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği Kapsamlı Çalışmaların Tanımı

Madde 3– Türkiye Cumhuriyeti'nin AB Katılım Süreci'ne ilişkin yapılan çalışmalara paralel ve destekleyici ve yerel nitelikli araştırma, kurumsal kapasiteleri artırıcı, AB hibelerinden faydalandırıcı, işbirliği, yayın üretme ve kentsel paydaşları bilinçlendirme çalışmalardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Avrupa Birliği Kapsamlı Çalışmalar

İlgili ve Sorumlu Birim

Madde 4- Avrupa Birliği kapsamlı çalışmaların yürütülmesinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı sorumludur. Bu daireye bağlı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek bu çalışmalara, tüm daire başkanlıkları ve birimleri destek verir. Bu desteğin sağlanması ve çalışmaların yürütülmesi amacıyla gerekli görüldüğünde Başkanlık onayıyla AB Koordinasyon Kurulu ve bu kurulun onayı ile kurula bağlı yardımcı komisyonlar oluşturulabilir. Yürütülecek çalışmalar için gerektiği hallerde uzmanlarından hizmet temini yoluna gidilebilir.

Plan ve Programların Hazırlanması

Madde 5- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği kapsamlı çalışmalarını planlamak ve yürütmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları ve ilgili kurumlarının hazırladığı plan ve programları destekleyici nitelikte her yıl belediye tarafından uygulanma kabiliyeti taşıyan ve yürütülecek tüm çalışmaların genel çerçevesini oluşturan bir Ana plan ile bu yönetmelikte belirtilen işlerin her birisi için olmak üzere plan ve programlar yapılarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak AB Koordinasyon Kurulunca onaylandıktan sonra uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Bir sonraki yıla ait Ana plan, plan ve programlar bir önceki yılın Aralık ayı sonuna kadar hazırlanarak onaya sunulur.

Araştırma Çalışmaları Yapılması

Madde 6-1)AB Katılım Süreci'nin izlenmesi ve gelişmelerin takibi amacıyla, resmi nitelikli ulusal ve uluslar arası belgeler düzenli ve sürekli olarak incelenir.


2)Gerek hazırlanacak proje teklifleriyle ve gerekse IPA kapsamlı AB fonlarından doğrudan ve dolaylı olarak yararlanma imkânları araştırılarak bu husustaki güncel gelişmeler takip edilir ve ilgili Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı şube müdürlüklerine bildirilir.


3)Ulusal uyum düzeyinin anlaşılması ve yapılan çalışmaların izlenmesi amacıyla Kocaeli ilçe belediyelerinin ve mümkün olduğu ölçüde de, diğer büyükşehir belediyelerinin ve diğer il ve ilçe belediyelerinin AB kapsamlı olarak yürüttükleri çalışmalar takip edilir.


4)AB üyesi ülkelerin belediyelerinin kendi hizmet alanlarında oluşturduğu iyi uygulamalar tespit edilerek ilgili daire başkanlıklarına bildirilir.

Kurumsal Kapasitenin Artırılması

Madde 7-1)Daire Başkanlıkları'nın ve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin Türkiye'nin AB katılım sürecini takip edebilmeleri, kurumun yürütüleceği çalışmaları anlamaları, desteklemeleri ve aktif olarak katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır.

2)Daire Başkanlıkları'nın ve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin bakanlıklar ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının IPA kapsamında hazırladıkları projelere katılımları için gerekli çalışmalar yapılır.


3)Daire Başkanlıkları'nın ve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin AB fonlarından yararlanmak üzere başarılı proje teklifleri hazırlamaları ve sunmaları için gerekli çalışmalar yapılır.


4)Daire Başkanlıkları'nın ve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin AB belediyelerinin katıldığı bilgi ağlarına etkin katılımları için gerekli çalışmalar yapılır.


5)Daire Başkanlıkları'nın ve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin yürüttükleri belediyecilik hizmetlerinin AB standartlarında üretilmesi ve yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılır.


6)Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı şube müdürlükleri için bilgi ve beceri artırıcı eğitim ve çalıştaylar düzenlenir.


AB Hibelerinden Faydalanılması

Madde 8-1)Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin proje hazırlayarak ve hazırlanan projelere katılarak Avrupa Birliği hibelerden ve IPA imkânlarından azami faydayı sağlamaları için gereken bilgilendirmeler yapılarak gerekli hallerde yerli ve yabancı ortak bulmak ve proje hazırlamak için destek çalışmaları yürütülür.

2) Hazırlanan proje teklifleri için kayıt tutulur.

İşbirlikleri Oluşturulması ve Geliştirilmesi

Madde 9- 1) İl içi, yurt içi ve Avrupa çapında belediyeler başta olmak üzere ilgili olabilecek tüm ulusal ve Avrupalı kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri kurulur ve hazırlanacak plan ve programlar dâhilinde ilişkiler geliştirilir.

2) İşbirliklerini yürütmek ve geliştirmek için il içinde, yurt içinde ve meclis kararı ile yurt dışında irtibat ofisleri oluşturulabilir.


3) İşbirliklerini teminen AB belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca protokoller ve anlaşmalar yapılır.

Yayın Üretilmesi

Madde 10-) 1-)Gereği halinde AB kapsamlı çalışmaların neticesinde elde edilen bilgilerden süreli ve süresiz, basılı ve elektronik yayınlar üretilebilir.

2) Üretilecek yayınlar uzmanlarına hazırlattırılır veya kontrol ettirilir.

3)-AB kurumlarınca hazırlanmış bilgi ve belgeler tercüme edilerek yayımlanabilir.


Kentsel Paydaşların Bilinçlendirilmesi

Madde 11-1) Gereği halinde Kocaeli'de bulunan ilçe belediyeleri, Sivil Toplum örgütleri, üniversiteler, meslek örgütleri ile gençler, iş çevreleri, kamu görevlileri ve dezavantajlı grupların AB katılım sürecine, AB fonlarına v.b. gibi hususlara ilişkin bilgi ihtiyacı karşılanır.

2) Gereği halinde bu bilgi ihtiyacının karşılanması maksadıyla Kocaeli'de bir AB Merkezi kurulur.

Şeffaflık ve Katılımcılık

Madde 12 - Bu yönetmelik hükümlerince yapılan her türlü çalışmanın kamuya açıklığı esas olup çalışmalarla ilgili veriler teknolojik imkanlar dahilinde paylaşılır. Yapılacak ortak çalışmalar katılımcılık esasları dahilinde yürütülür.

Diğer Hususlar

Madde 13 - Bu yönetmeliğin 5.6.7.8.9.10.11.12.Maddelerindeki işleri yürütmek üzere yapılan planlı ve programlı çalışmalar sonuçlarıyla birlikte 6 ayda bir olmak üzere raporlanarak bilgi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgili daire başkanlıklarına iletilir. Ayrıca usulüne uygun olarak AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde arşivlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler


Yürürlük

Madde 14- Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ile Kocaeli'de yayınlanan gazete ile ilanı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 15- Bu yönetmelik 15 (Onbeş) maddeden ibaret olup, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

dairesinden geldiği şekli ile, uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.