Metal Malzeme Satış İhalesi Yapılacaktır

Tarih: 31 Ağustos, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki fabrika binaların yıkılarak enkazın taşınması karşılığı binalarda bulunan muhtelif metal malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 12/09/2018 Çarşamba günü saat 10:30 da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 200- TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 1.800.000- TL, geçici teminat 54.000-TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 150.000 -TL geçici zarar tazmin bedeli alınacaktır.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Ticaret Sicil Gazetesi
  3. Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
  4. Tebligat için adres beyanı
  5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  6. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  7. Yer Görme Belgesi
  8. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  9. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  10. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 11/09/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.