Led Ekran/Mega Panel Sistem Kurulum Yerleri Kiralama İhalesi

Tarih: 25 Ekim, 2017
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Belediyemiz tarafından; Kocaeli ili, İzmit ilçesi hudutları dahilinde aşağıda belirlenen 4 adet alanlara,

maliyeti istekliler tarafından karşılanmak ve işletilmek üzere “ Led Ekran/Mega Panel Sistem Kurulum Yerleri

müştereken 25 Ekim 2017 Çarşamba tarihinde asağıda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı

DİK 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

S.NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN MEVKİSİ

NOSU

ADET

M2

KİRA SÜRESİ

LED EKRAN/ MEGA PANEL SİSTEM YERİNİN MUHAMMENKİRA BEDELİ

İHALE SAATİ

01

İnönü Cad. Veli Ahmet Mah. Cumhuriyet Park alanı

1 Nolu Sistem Yeri

1 adet

12 m²

5 (Beş) Yıl

(Müşterek-Yıllık) 116.520,00-TL+KDV

10:30

02

Hürriyet Cad Sabri Yalım Park alanı

2 Nolu Sistem Yeri

1 adet

12 m²

03

Kadıköy Mah. Anıtpark alanı

3 Nolu Sistem Yeri

1 adet

24 m²

04

Yahya Kaptan M.Akasya Cad. Arasta Park AVM karşısı Yeşil Alan

4 Nolu Sistem Yeri

1 adet

12 m²

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

Gerçek Kişiler :

 • Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • İkametgah Senedi
 • Geçici teminatın (17.478,00TL) yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • Vekâleten katılması halinde vekilin Noter tasdikli vekâletnamesi ile (Asıl) ile sadece vekilin imza Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl),
 • İhale şartname bedelinin(500,00TL) yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • İhale İştirak teminatı (30.000,00TL) bedeli(Asıl )
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “borcu yoktur belgesi”

Tüzel Kişiler :

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi (Asıl)
 • Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter imza beyannamesi örneği(Asıl)
 • Geçici teminatın(17.478,00TL) yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
 • İhale şartname bedelinin(500,00TL) yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • İhale iştirak teminatı(30.000,00TL) bedeli (Asıl)
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “borcu yoktur belgesi”
 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en

24/10/2017 günü Saat: 12:30'a kadar K.B.B. Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri

gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.


* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.