Kocaeli Genelinde Muhtelif Alanlarda Kullanılmak Üzere Çim Tohumu, Ayrık Otu Tohumu, Çayır Yoncası Tohumu Ve Rulo Çim alımı

Tarih: 28 Mayıs, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

ÇİM TOHUMU, AYRIK OTU TOHUMU, ÇAYIR YONCASI TOHUMU VE RULO ÇİM SATIN ALINACAKTIR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kocaeli Genelinde Muhtelif Alanlarda Kullanılmak Üzere Çim Tohumu, Ayrık Otu Tohumu, Çayır Yoncası Tohumu Ve Rulo Çim alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/232668

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karabas Mahallesi Hatıra Sokak. No:7 İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623256922 - 2623256177

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 kalem muhtelif çim, ayrık otu, çayır yoncası tohumu ve 100000 metrekare rulo çim alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. Kısımda belirtilen malzemeler Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğü Kullar Fidanlığına, 2. Kısımda belirtilen malzemeler; Kocaeli İli Genelinde Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğünün belirleyeceği yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden itibaren; 1.Kısım için; ; 30 gün içerisinde birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve şartlardaki malların teslimi; Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğünün teslim programı dâhilinde Kullar Fidanlığına mesai saatleri içerisinde, İdarenin belirlediği şekil ve zamanda yükleme, boşaltma ve nakliye yükleniciye ait olmak üzere yapılacaktır. (Mal teslimlerinin mali yıl içerisinde tamamlanması esastır. İhale sürecinin uzaması sebebiyle işe başlamanın geç yapılması durumunda mal teslimleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.) 2.Kısım için; 150 gün içerisinde birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve şartlardaki malların teslimi; Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğünün teslim programı dâhilinde Kocaeli İli genelinde mesai saatleri içerisinde, İdarenin belirlediği şekil ve zamanda yükleme, boşaltma, nakliye ve serimi yükleniciye ait olmak üzere yapılacaktır. (Mal teslimlerinin mali yıl içerisinde tamamlanması esastır. İhale sürecinin uzaması sebebiyle işe başlamanın geç yapılması durumunda mal teslimleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat

b) Tarihi ve saati

:

13.06.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.Kısım için;

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluş Belgesi,

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Üretici Belgesi, (Festuca Arundinacea, Lolium Perenne ve Poa Prantensis çim tohumları için.)

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Üretici Lisansı veya Uygunluk Belgesi (Ayrık Otu ve Çayır Yonca Tohumu için.)

4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Tescil Belgesi (Ayrık Otu ve Çayır Yonca Tohumu için.)

5- İthal Ürünler için ithalat belgesi ve ISTA sertifikası (Ayrık Otu ve Çayır Yonca Tohumu için.)

2.Kısım için;

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Süs Bitkisi Üretici Belgesi olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş olan;

1.Kısım İçin; Her türlü Çim Tohumu Alımları

2.Kısım İçin; Her türlü Rulo Çim Alımları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.